Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnicy

SN: śmierć przy wycinaniu drzewa, rodzina dostaje zadośćuczynienie

Fotorzepa, Michał Walczak
Jeœli rolnik poniósł œmierć przy wycinaniu drzewa, jego dzieci, siostra i matka majš prawo do uzyskania zadoœćuczynienia od ubezpieczyciela z tytułu OC. Koniecznym jest jednak zwišzek między wypadkiem a prowadzeniem gospodarstwa - orzekł Sšd Najwyższy.

Dzieci zmarłej przy wycince drzewa 37 - letniej kobiety wystšpiły do sšdu o zadoœćuczynienie za jej œmierć. Sprawcš tragedii okazał się mšż zmarłej, który drzewo œcinał. Gospodarstwo należšce do poszkodowanej wraz z lasem, gdzie doszło do œmierci było ubezpieczone od odpowiedzialnoœci cywilnej rolników. Mšż kobiety pomagał w gospodarstwie, jednak cały rok pracował w Niemczech. Gospodarstwo prowadziły głównie kobiety i dzieci.

Ubezpieczyciel wypłacił po 30 tys. zł tytułem zadoœćuczynienia dla każdego z powodów. Niepełnoletnie wówczas dzieci uznały, że ta suma jest zbyt mała, gdyż na skutek œmierci pogorszeniu uległy ich warunki materialne. Sšd Okręgowy uznał powództwo za zasadne. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoœć, gospodarstwo i las były objęte ubezpieczeniem rolników indywidualnych. Wycinka i zbiórka suchych gałęzi była zwišzana z prowadzeniem gospodarstwa. Sšd zasšdził na rzecz powodów po 100 tys. zł. Podstawš były dwa przepisy art. 50 i 51 ustawy o ubezpieczeniach cywilnych. Według tych przepisów "z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostajšca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracujšca w jego gospodarstwie rolnym sš obowišzani do odszkodowania za wyrzšdzonš w zwišzku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będšcš następstwem œmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bšdŸ też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia".

Dyrekcja PZU złożyła apelację od wyroku, kwestionujšc zasadę odpowiedzialnoœci. Sšd Apelacyjny w Łodzi 9 czerwca 2016 r. zmienił wyrok i oddalił powództwo wyłšczajšc tym samym odpowiedzialnoœć PZU. Zdaniem sšdu II instancji las nie był częœciš gospodarstwa, zaœ mšż zmarłej nie był pracownikiem zatrudnionym w gospodarstwie. Skargę kasacyjnš od tego wyroku złożyli powodowie. W skardze podkreœlono, że orzecznictwo sšdów uznaje nawet sšsiada pomagajšcego w gospodarstwie za osobę w nim pracujšcš. Ponadto w innym wyroku Sšd Rejonowy w Kępnie, a następnie Sšd Okręgowy w Kaliszu, matka i siostra zmarłej otrzymały zadoœćuczynienie.

Sšd Najwyższy przyznał rację powodom i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sędzia sprawozdawca Mirosław Bšczyk zaznaczył, że dziwne jest, że ubezpieczyciel najpierw uznał swojš odpowiedzialnoœć i wypłacił po 30 tys. zł, a następnie tej odpowiedzialnoœci zaprzeczył. Wszystkie przesłanki jego odpowiedzialnoœci zostały spełnione - stwierdził sšd.

Wyrok z dnia 14 lipca 2017 r., sygnatura akt II CSK 806/16

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL