Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rok 2018: biznes

Nowe przepisy, nowe wyzwania dla firm

123RF
W cišgu najbliższych 12 miesięcy wejdzie w życie wiele ustaw, które wpłynš na prowadzenie działalnoœci gospodarczej

Już od pierwszego stycznia obowišzujš nowe zasady płatnoœci składek ZUS. Obecnie przedsiębiorca musi wykonywać 3 lub nawet 4 przelewy w miesišcu i przy każdym podawać mnóstwo informacji identyfikacyjnych. Od 1 stycznia wszystkie składki zapłaci jednym przelewem, podajšc jedynie numer rachunku składkowego. Zawiera on NIP oraz numer identyfikujšcy ZUS. Zakład wysyła każdemu jego numer pocztš – kto jeszcze nie dostał, powinien skontaktować się z ZUS. Jak co roku, nieznacznie wzroœnie też wysokoœć składek, co wynika z podwyższenia zarówno minimalnej, jak i przeciętnej pensji, od których zależna jest kwota wpłacana do ZUS.

Z kolei od poczštku lipca przyszłego roku wejdzie w życie nowelizacja, zgodnie z którš wszystkie zwolnienia lekarskie będš musiały być wystawiane elektronicznie, w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Założenie tam konta przez pracodawcę ułatwi dostarczanie mu zwolnień przez pracowników.

Z wodš po nowemu

Od pierwszego dnia roku wchodzi też w życie nowe prawo wodne przewidujšce m.in. opłaty dla przedsiębiorców pobierajšcych wody podziemne lub powierzchniowe. Ich wysokoœć ustali nowo powołane Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej Wody Polskie. To jego pracownicy ustalš też iloœć pobranej przez przedsiębiorcę wody (na podstawie odczytów z przyrzšdów pomiarowych), co stanowić będzie podstawę obliczenia opłaty. Przedsiębiorcy zapłacš też za zmniejszenie naturalnej retencji – tu kwotę okreœlš organy samorzšdu terytorialnego.

Wskazanie wysokoœci opłat będzie miało formę informacji. W przypadku opłat za zmniejszenie retencji oraz okresowych opłat zmiennych podmiot, który otrzyma informację, będzie musiał wnieœć opłatę w terminie 14 dni, lub w tym czasie złożyć reklamację, gdy uzna, że jej wysokoœć została nieprawidłowo okreœlona. Jest ona kierowana do organu, który wyliczył opłatę, ale jej wniesienie nie wstrzymuje koniecznoœci zapłaty. Stałe roczne opłaty będš zaœ wnoszone w 4 ratach do końca miesišca po zakończeniu każdego kwartału.

Nowoœci w rozliczaniu podatków

Elektronicznie będzie trzeba także rozliczać się z fiskusem. Od poczštku roku wszyscy podatnicy VAT będš musieli przekazywać Ministerstwu Finansów tzw. Jednolity Plik Kontrolny, czyli zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dotychczas z obowišzku tego zwolnieni byli mikroprzedsiębiorcy. Za niezłożenie ich w terminie grozi kara do 2800 zł. Ponadto, od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe będš mogły żšdać od podatników prowadzšcych księgowoœć w formie elektronicznej przekazania pozostałych struktur JPK, takich jak: księgi rachunkowe, wycišgi bankowe, obroty magazynowe, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Dotšd obowišzek ten dotyczył jedynie dużych firm. Nieprzekazanie tych dokumentów na żšdanie może zostać uznane za celowe udaremnianie czynnoœci organów skarbowych, za co grozi kara grzywny nawet do 720 stawek dziennych.

Pod koniec roku prezydent podpisał też nowelizację ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, wprowadzajšcš tzw. podzielonš płatnoœć VAT (ang. split payment). Kupujšcy będzie wpłacał na konto sprzedawcy przeznaczone do prowadzenia działalnoœci gospodarczej tylko kwotę netto, a podatek kierowany będzie na specjalne konto VAT płatnika. Ma to nie tylko uszczelnić system podatkowy, ale i ułatwić firmom, które się na to zdecydujš, otrzymanie zwrotów VAT (w terminie 25 dni od złożenia deklaracji). Za zgodš naczelnika urzędu skarbowego (na jej wydanie ma 60 dni), będzie też można przelać œrodki z konta VAT na zwykłe.

Przepisy o podzielonej płatnoœci zacznš obowišzywać od 1 lipca 2018 r, aby banki mogły się odpowiednio przygotować do ich wdrożenia. By zachęcić do korzystania z tej formy rozliczenia (poczštkowo ma być ona bowiem dobrowolna) ustawa zakazuje pobierania dodatkowych opłat za podzielony przelew.

Od 1 stycznia weszła także w życie ustawa zobowišzujšca ministra finansów do publikacji danych największych płatników CIT: wszystkich podatkowych grup kapitałowych, oraz tych podmiotów, których przychód w poprzednim roku przekroczył równowartoœć 50 mln euro. Dane te obejmuje nazwę i NIP oraz informacje o wysokoœci przychodu, kosztach uzyskania go, dochodu lub straty, podstawy opodatkowania oraz należnego podatku. Dane zbierane sš z zeznania za rok poprzedni i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przez 5 lat. Podmiot, którego dane opublikowano, może żšdać ich sprostowania lub usunięcia, ministerstwo odmówi jednak, gdy powodowałoby to niezgodnoœć ze stanem faktycznym.

Trudniej o pracownika z zagranicy

Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw weszła w życie od poczštku roku (z wyjštkiem niektórych przepisów), zmieniajšc zasady zatrudniania tymczasowych pracowników z krajów takich jak Rosja, Ukraina, Białoruœ, Gruzja, Armenia czy Mołdawia. Wprowadza ona tzw. zezwolenie na pracę sezonowš wydawane na 9 miesięcy w roku kalendarzowym przez starostę. Warunkiem uzyskania go będzie między innymi zawarcie umowy z pracownikiem z zagranicy, za wynagrodzeniem nie mniejszym niż przeciętnie na danym stanowisku. Nowelizacja przewiduje też stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który oprócz zezwoleń na pracę sezonowš obejmie też klasyczne zezwolenia na pracę (wydawane przez wojewodę na trzy lata) oraz oœwiadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi przez przedsiębiorcę. To ostatnie będzie uprawniało do pracy tylko przez pół roku w cišgu najbliższych 12 miesięcy. Starosta nie wyda jednak pozwolenia, że jest ono pozorne lub cudzoziemiec będzie je wykorzystywał w innym celu niż praca dla wskazanej firmy.

Aby umożliwić kontrolę w tej kwestii, nowe przepisy zobowišzujš przedsiębiorcę do udzielenia urzędowi informacji, czy cudzoziemiec podjšł pracę i w jakich okolicznoœciach to nastšpiło. Za fałszywe oœwiadczenie grozić będzie odpowiedzialnoœć karna jak za fałszywe zeznania. Nowe przepisy wprowadzajš też 30 zł opłaty za rejestrację oœwiadczenia przedsiębiorcy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Rewolucja w ochronie danych

Od 25 maja 2018 r. zacznš także obowišzywać przepisy ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych (RODO). To regulacja obowišzujšca w całej UE, która zupełnie zmienia podejœcie do tej kwestii. Zamiast jak dotychczas ograniczać się do spełniania pewnych formalnych warunków (np. rejestracja zbiorów danych czy powołanie administratora bezpieczeństwa informacji), przedsiębiorcy będš sami musieli zdecydować, jakie œrodki ochrony danych przyjšć. Odpowiedzš też za ich nieskutecznoœć.

W sprostaniu tym zadaniom mogš pomóc inspektorzy ochrony danych osobowych. Niektóre firmy, np. przetwarzajšce na dużš skalę dane z monitoringu albo o stanie zdrowia, będš musiały ich powołać.

Każdy incydent bezpieczeństwa danych trzeba będzie zgłosić osobom, których one dotyczš, oraz prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w cišgu 72 godzin. Ten zyska nowe kompetencje – będzie mógł między innymi nakładać kary do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego globalnego obrotu. Postępowanie kontrolne urzędu ma być też jednoinstancyjne i nie przekraczać 30 dni. Także osoby fizyczne będš mogły pozywać firmę, która naruszyła ich prywatnoœć.

Obecnie rzšd pracuje też nad przepisami dostosowujšcymi polskie prawo do RODO. Projekty złożone przez Ministerstwo Cyfryzacji zmieniajš m.in. zasady monitoringu w miejscu pracy. Będzie on mógł służyć jedynie ochronie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, nie zaœ kontroli wykonywania obowišzków przez pracowników.

Utrudnienia dla sklepów

Już od 1 stycznia każdy sklep musi pobierać co najmniej 20 gr (plus VAT) opłaty za każdš torbę foliowš, a następnie wpłacić tę kwotę do budżetu (do 15 marca następnego roku). Od poczštku roku obowišzujš także przepisy o tzw. podatku od powierzchni handlowych. Choć ma on być doliczany do CIT, czyli podatku dochodowego, w rzeczywistoœci zależny jest od wartoœci nieruchomoœci komercyjnej, której dotyczy. Obejmie on budynki biurowe, a także galerie handlowe, domy towarowe, a nawet pojedyncze sklepy czy butiki. Obcišży właœcicieli i użytkowników tych nieruchomoœci, także tych, który sš zwolnieni z podatku dochodowego, jak np. otwarte fundusze inwestycyjne. Wyniesie on 0,035 proc. miesięcznie. Przykładowo więc za nieruchomoœć o wartoœci księgowej 110 mln zł trzeba będzie co miesišc zapłacić 35 tys. zł, co w skali roku da 420 tys. zł.

Właœciciele galerii muszš się także liczyć ze zmniejszeniem utargu. Od 1 marca wejdš bowiem w życie przepisy ograniczajšce możliwoœć prowadzenia sprzedaży w niedziele. W pierwszym roku ich obowišzywania dopuszczalne będzie handlowanie w pierwszš i ostatniš niedzielę miesišca, z wyjštkiem œwišt wypadajšcych w niedziele (szczególnie Wielkiej Nocy), natomiast w niedziele poprzedzajšce Boże Narodzenie handel będzie dozwolony. Czas pracy placówek handlowych będzie skrócony w Wielkš Sobotę i w Wigilię (do 14). Właœciciele sklepów wcišż będš mogli sami w nich sprzedawać w niedziele.

Zmiana ta nie dotyczy jednak sklepów internetowych, cukierni, kiosków, piekarni, lodziarni, kwiaciarni o powierzchni do 50 mkw., stacji benzynowych, a także sklepów na dworcach, jeœli służš bezpoœredniej obsłudze podróżnych, oraz na jarmarkach, lotniskach czy podczas wydarzeń kulturowych bšdŸ sportowych. Dozwolona będzie też sprzedaż pamištek, dewocjonaliów oraz zniczy i kwiatów na cmentarzach. Nie trzeba też będzie wyłšczać automatów ze słodyczami czy napojami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL