Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

ZUS o współpracy z komornikami w sprawie dłużników alimentacyjnych

Fotolia.com
Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że otrzymał odpowiedŸ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat współpracy z komornikami w sprawie dłużników alimentacyjnych.

Obowišzujšce przepisy nakładajš na Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ rentowy obowišzek udzielenia komornikowi na jego pisemny wniosek informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynnoœci wchodzšcych w zakres jego ustawowych zadań w szczególnoœci dotyczšcych stanu majštkowego dłużnika oraz umożliwiajšcych identyfikację składników jego majštku.

Dane udostępniane sš komornikom w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji odpłatnie, chyba że przepisy odrębne stanowiš inaczej.

Nieodpłatnie udzielane sš informacje w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie œwiadczeń alimentacyjnych lub rent majšcych charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie œwiadczeń wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym na polecenie sšdu lub prokuratora, niezwišzanych z wykonywaniem działalnoœci gospodarczej.

Udzielenie takiej informacji powinno nastšpić w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego żšdania. W myœl obowišzujšcych przepisów, Zakład udziela informacji komornikom zawsze na żšdanie. I w takim trybie obsługiwane sš sprawy komorników.

ZUS zapewnia, że obsługa żšdań przekazywanych przez komorników sšdowych jest kompleksowa i terminowa. Wszystkie tego typu wnioski sš realizowane z zachowaniem ustawowego terminu a znaczna liczba odpowiedzi jest udzielana niezwłocznie po otrzymaniu żšdania komornika tj. w cišgu 2-3 dni od daty wpływu.

W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do uruchomienia procedur na zbudowanie nowej usługi, która zwracałaby na bieżšco informacje o zgłoszeniu do ubezpieczeń dłużników wskazanych w informacji o wszczęciu egzekucji œwiadczeń alimentacyjnych. Niezależnie od otoczenia prawnego, propozycja przekazywania komornikowi z urzędu danych o dłużnikach alimentacyjnych przez Zakład - bez koniecznoœci składania odrębnego wniosku - wymaga pogłębionej analizy z uwzględnieniem zmian, które byłyby konieczne do wykonania w systemie informatycznym ZUS oraz oszacowaniem kosztów, które Zakład musiałby ponieœć w zwišzku z tymi zmianami. Realizacja działań o takim charakterze wymagałaby dużego zaangażowania po stronie Zakładu, jednak bez uzasadnienia w postaci regulacji prawnych bšdŸ przynajmniej projektu zmian w przepisach prawa.

Odnoszšc się do kwestii odblokowania możliwoœci przesyłania przez komorników wielu zapytań w tej samej sprawie, ZUS w odpowiedzi informuje, że możliwe jest odstšpienie od aktualnie stosowanego mechanizmu pod warunkiem, że komornicy nie będš składać reklamacji w zwišzku z koniecznoœciš poniesienia kosztów za udzielenie odpowiedzi na wnioski przekazane nadmiarowo, w wyniku błędnej wielokrotnej wysyłki tych samych wniosków Blokada w systemie została dokonana właœnie na podstawie wielokrotnych reklamacji składanych przez komorników, którzy tłumaczyli występowanie powielonych wniosków pomyłkš czy niecelowym działaniem. Bioršc pod uwagę skalę tego typu wniosków, które trafiajš do ZUS do obsługi (ponad 3 min rocznie), ZUS nie jest w stanie zagwarantować kontroli omyłkowo wysłanych wniosków do Zakładu.

Rezygnacja z blokowania możliwoœci przesyłania przez komorników wielu zapytań w te, samej sprawie będzie wymagała zmian w systemie informatycznym ZUS i poniesienia kosztów modyfikacji. Zgodnie z informacjš przekazanš w piœmie z 28 listopada 2016 r. aktualnie istnieje możliwoœć wysłania - w wyniku œwiadomej decyzji użytkownika systemu - takiego typu wniosków tyle że bezpoœrednio z portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS a nie bezpoœrednio z aplikacji komorniczej.

Przedstawiciele ZUS prowadzš uzgodnienia w sprawie możliwego terminu przeprowadzenia testów, które w efekcie pozwolš na pełne wykorzystanie funkcjonalnoœci systemów informatycznych ZUS oraz dostawcy aplikacji dla komorników - czytamy w odpowiedzi ZUS.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL