Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPO i RPD: Alimentom potrzebna pomoc premier Szydło

Fotolia
Z apelem o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczšcej problemu niealimentacji dzieci zwrócili się do premier Beaty Szydło Rzecznicy: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka.

RPO i RPD podjęli wspólnš inicjatywę majšcš na celu poprawę sytuacji dzieci niealimentowanych przez osoby to tego zobowišzane. Powołany przez nich Zespół do spraw Alimentów uznał, że potrzebne jest przygotowanie szerokiej kampanii społecznej, która  uœwiadomiłaby obywatelom skalę i powagę problemu i przekonała ich, że niewywišzywanie się z obowišzku alimentacji to forma przemocy ekonomicznej wobec dziecka i jego opiekuna.

Takš potrzebę potwierdzajš wyniki badań dotyczšce postaw Polek i Polaków wobec niepłacenia alimentów, które przedstawili Rzecznicy.  Niemal 74 proc. badanych uznało, że żaden ze znanych im dłużników nie ma uzasadnionych powodów, by nie płacić alimentów. Co jednak szczególnie niepokojšce, osoby o takich poglšdach stosunkowo rzadko próbujš wywierać jakšœ presję na znanych sobie dłużników - ponad 40 proc. respondentów przyznało, że nigdy nie próbowało wpłynšć na zmianę zachowania znanego im dłużnika alimentacyjnego. Jak widać, społeczeństwo polskie w sferze deklaratywnej negatywnie odnosi się do zjawiska uchylania się od płacenia alimentów, lecz z takimi postawami nie łšczš się konkretne działania majšce na celu zwalczanie tego zjawiska - wynika z sondażu telefonicznego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków.

- Niezwykle istotne jest podkreœlanie, że oboje rodzice w równym stopniu sš zobowišzani do zapewnienia dziecku właœciwej opieki i zaspokajania jego potrzeb. Kluczowe jest nie tylko właœciwe przygotowanie treœci kampanii, ale także jej możliwie najszerszy zasięg. Efektywna kampania powinna mieć zatem charakter ogólnopolski, przy zastosowaniu różnych możliwoœci oddziaływania na odbiorcę - zarówno tradycyjnych kanałów komunikacji, jak prasa i spoty radiowe, czy telewizyjne i billboardy, jak i wykorzystujšcych nowe technologie, w tym media społecznoœciowe - wskazujš Rzecznicy.

Z postulatem przeprowadzenia kampanii RPO i RPD zwrócili się w 2016 r. do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Rzeczników działania podjęte w ramach akcji pt. "Odpowiedzialny Rodzic Płaci" nie wystarczyły, by zmienić postawy społeczne i zmobilizować dłużników alimentacyjnych do regulowania zobowišzań wobec własnych dzieci.

Teraz RPO i RPD zwrócili się do Prezes Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej. Ich zdaniem  nagłoœnienie problemu przez  Premier Beatę Szydło przyczyni się do zmniejszenia przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów i zwiększenia poziomu alimentacji dzieci, zwłaszcza przez osoby, które sš w stanie realizować swoje zobowišzania.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL