Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Czy dziecko wobec którego stosowano przemoc musi płacić za pobyt rodzica w DPS

Fotolia.com
Tylko troje dorosłych dzieci zwolniono w ostatnim rokuz opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej rodzica, który w przeszłoœci nadużywał władzy rodzicielskiej. Resort rodziny nie planuje jednak zmian, bo oznaczałyby większe obcišżenie dla gmin.

Nawet jeœli rodzic nie płacił alimentów, stosował wobec dziecka przemoc albo po prostu zniknšł na kilka lat, a na staroœć trafił do domu pomocy społecznej (DPS), znacznš częœć kosztów jego pobytu w placówce pokrywa dziecko. W grę wchodzš wysokie sumy. Pobyt w publicznym domu pomocy społecznej kosztuje od 2,5 tys. zł do nawet 4,5 tys. zł miesięcznie. Pokrywa go w pierwszej kolejnoœci sam umieszczony w placówce. Nie może go to jednak pozbawić więcej niż 70 proc. dochodu. Kolejna osoba zobowišzana do ponoszenia kosztów utrzymania to małżonek, a jeżeli nie żyje – dzieci, ale tylko pod warunkiem, że ich dochód jest wyższy niż 300 proc. kryterium dochodowego w pomocy społecznej przewidzianego dla rodziny, czyli 1542 zł, lub 300 proc. dla osoby samotnie gospodarujšcej, czyli 1902 zł. Dopiero jeżeli dochody rodziny sš zbyt niskie lub wcišż nie jest pokryty całkowity koszt utrzymania, brakujšcš kwotę wpłaca gmina, z której osoba jest kierowana do

Polska Federacja Zwišzkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, ale też rzecznik praw dziecka apelowali do Ministerstwa Rodziny, by zmienić prawo dla dzieci, których rodzic nadużywał władzy rodzicielskiej.

Obecnie kwestię tę reguluje art. 64a ustawy o pomocy społecznej. Osobę zobowišzanš zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek. Warunkiem jest przedstawienie prawomocnego orzeczenia sšdu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tš osobš. Okazuje się, że od czerwca ubiegłego roku do czerwca tego roku przepis ten zastosowano tylko trzy razy.

Zdaniem Federacji warunki korzystania ze zwolnienia sš zaporowe. Co więcej – z orzecznictwa sšdów administracyjnych wynika, że nawet zniesienie obowišzku alimentacyjnego wobec opiekuna nie oznacza odstšpienia od żšdania opłaty za pobyt.

Rzecznik praw dziecka, sami zainteresowani oraz Federacja proponujš, by zwolnienie powišzać z kodeksowš (kodeks rodzinny i opiekuńczy) możliwoœciš uchylenia się od wykonania obowišzku alimentacyjnego, jeżeli żšdanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Oznaczałoby to, że jeżeli obecnie dorosłe dziecko uzyska na drodze sšdowej zwolnienie z obowišzku alimentacji na rzecz rodzica – może uchylić się też od odpłatnoœci za pobyt w DPS.

– Takie rozwišzanie pozwoliłoby uniknšć dowolnoœci w ocenie zdarzeń, które mogłyby zostać uznane za nadużywanie władzy rodzicielskiej. Odwoływałoby się do już funkcjonujšcego i sprawdzonego orzecznictwa sšdów – mówi Paweł Maczyński, wiceprzewodniczšcy Federacji.

Podobnie uważajš eksperci Biura Analiz Sejmowych. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny twierdzš jednak, że obecne uregulowania sš wystarczajšce, a ich zmiana skutkowałaby zwiększonym obcišżeniem gmin.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL