Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Kiedy obowišzek alimentacyjny wobec żony wygasa po pięciu latach

Fotolia.com
Stan zdrowia, nie wykluczajšcy z rynku pracy, kiepski stan mieszkania czy też nadmierne wydatki nie mogš być okolicznoœciami uzasadniajšcymi kontynuowanie obowišzku alimentacyjnego byłego męża – uznał Sšd Rejonowy w Olsztynie.

Kodeks rodzinno-opiekuńczy stanowi, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłšcznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żšdać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania œrodków utrzymania w zakresie odpowiadajšcym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwoœciom zarobkowym i majštkowym zobowišzanego.

Taki obowišzek wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowišzanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowišzek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjštkowe okolicznoœci sšd, na żšdanie uprawnionego, przedłuży termin pięcioletni.

Z możliwoœci zaprzestania płacenia alimentów po upływie pięcioletniego okresu od orzeczenia rozwodu byłej żonie chciał skorzystać Piotr K. (imię fikcyjne), który wystšpił do sšdu z pozwem.

Uzasadniajšc swoje stanowisko podał, że w wyroku rozwodowym został zobowišzany do wspólnego ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dziecka w kwocie 700 zł miesięcznie oraz do œwiadczenia alimentacyjnego względem byłej żony w kwocie 600 zł miesięcznie. Do tej pory obowišzek wykonywał terminowo i dobrowolnie, przekazujšc byłej żonie kwotę o 100 zł większš. Synowi co miesišc przekazuje ok.1 600-1800 zł. Opłaca jego rachunki i ubezpieczenie pojazdu. Podkreœlił, że była żona nie łoży na utrzymanie syna. Co do swojej sytuacji majštkowej mężczyzna podał, że od trzech lat jest na emeryturze, która jest jego jedynym Ÿródłem utrzymania.

W odpowiedzi była żona wniosła do sšdu o oddalenie pozwu i jednoczeœnie wystšpiła z powództwem wzajemnym. Wniosła o przedłużenie obowišzku alimentacyjnego i podwyższenie alimentów do kwoty 1200 zł miesięcznie. Podnosiła, że brak alimentów od byłego męża spowodowałby katastrofalne skutki w jej życiu codziennym. Jak wyjaœniła, w czasie sprawy rozwodowej Piotr K. zobowišzał się do bezterminowego œwiadczenia alimentacyjnego ze względu na jej zły stan zdrowia. Kobieta była i nadal jest bowiem na rencie. Dodała, że ex-małżonek jest emerytowanym policjantem, ma dobrš sytuację materialnš i wysokš emeryturę. Z kolei ona mieszka w wymagajšcym remontu mieszkaniu, bez ogrzewania.

Rozpatrujšcy powództwo Sšd Rejonowy w Olsztynie w niedawnym wyroku (sygn. akt III RC 574/16) zwrócił uwagę, że nie ma ustawowej definicji „wyjštkowych okolicznoœci", o których mowa w art. 60 par. 3 KRO, jednakże przyjmuje się, że sš to takie okolicznoœci jak długotrwałoœć pożycia małżonków, znaczne dysproporcje w ich statusie materialnym po rozwodzie, obiektywne przyczyny uniemożliwiajšce lub ograniczajšce zarobkowanie, a także możliwoœć pomocy ze strony innych członków rodziny

Odnoszšc to do okolicznoœci opisywanej sprawy sšd uznał, że nie zachodzš wyjštkowe okolicznoœci uzasadniajšce przedłużenie pięcioletniego terminu alimentowania pozwanej przez powoda.

W ocenie sšdu, stan zdrowia byłej żony, nie wykluczajšcy jej z rynku pracy, co potwierdzajš orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoœci, kiepski stan mieszkania czy też nadmierne wydatki nie mogš być okolicznoœciami uzasadniajšcymi kontynuowanie obowišzku alimentacyjnego byłego męża. – Pozwana ma mieszkanie, stałe Ÿródło dochodów w postaci renty, a jej schorzenia nie dyskwalifikujš jej z rynku pracy – wyliczył sšd.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL