Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Opieka nad dzieckiem: kurator przeprowadzi wywiad środowiskowy

123RF
Na wtorkowym posiedzeniu rzšd przyjšł przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwoœci projekt ustawy, który precyzuje przepisy dotyczšce w szczególnoœci zlecania przez sšd kuratorom sšdowym przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Na podstawie nowych regulacji, przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, sšdy opiekuńcze będš mogły zlecać kuratorom sšdowym przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych nie tylko w toku rozpatrywania sprawy, ale także po wydaniu orzeczenia – dla sprawdzenia czy jest ono właœciwie wykonywane. Na przykład jeœli po œmierci rodziców dziecka opieka nad nim zostanie przyznana babci, sšd będzie mógł po jakimœ czasie - bez żadnych przeszkód formalnych - zlecić kuratorowi sprawdzenie sytuacji dziecka. Dotychczas nie było to wyraŸnie zapisane w ustawie, co wywoływało wštpliwoœci interpretacyjne.

W jasny i nie budzšcy wštpliwoœci sposób okreœlono w projekcie również możliwoœć zlecenia kuratorowi wywiadu œrodowiskowego zaraz po tym, gdy do sšdu trafi niepokojšca wiadomoœć dotyczšca sytuacji dziecka. Na przykład jeœli ktoœ zgłosi, że wydaje mu się, iż dziecko mieszkajšce w sšsiedztwie jest Ÿle traktowane, sšd przed podjęciem decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania będzie mógł najpierw skierować na miejsce kuratora, w celu sprawdzenia tej informacji.

Uœciœlenie przepisów dotyczy zarówno dzieci do lat 18, jak i osób dorosłych, które objęte sš opiekš lub kuratelš.

Projekt nowelizuje również ustawę o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, w których umożliwia się sšdom zlecanie kuratorom sšdowym przeprowadzania wywiadów œrodowiskowych w sprawach dotyczšcych obowišzkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także w sprawach umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez jej zgody. Informacje zebrane przez kuratora sšdowego w trakcie wywiadu będš mogły pomóc sšdowi ocenić, czy sš pozamedyczne powody do orzeczenia o obowišzku podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnionš od alkoholu (powodowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizowanie małoletnich, uchylanie się od pracy, zakłócanie spokoju lub porzšdku publicznego), umieszczenia osoby bez jej zgody w szpitalu psychiatrycznym (niezdolnoœć do samodzielnej egzystencji) albo skierowania do domu pomocy społecznej osoby bez jej zgody (koniecznoœć opieki ze strony innych osób).

Przyjęty przez rzšd projekt trafi teraz do Sejmu.

ródło: Ministerstwo Sprawiedliwoœci

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL