Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Sšdy zbyt pobieżnie badajš porwania rodzicielskie z zagranicy

Flickr
Sšdy rozpatrujšce na podstawie Konwencji haskiej sprawy tzw. porwań rodzicielskich nie doœć wnikliwie badajš, czy dziecko zabrane rodzicowi mieszkajšcemu za granicš rzeczywiœcie powinno tam wrócić - uważa rzecznik praw dziecka.

Rzecznik Marek Michalak zaapelował do ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry o zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej.

Sš to sprawy o szczególnym charakterze wszczynane sš bowiem na wniosek rodzica, który utracił możliwoœć sprawowania opieki i utrzymywania kontaktów z dzieckiem na skutek wywiezienia dziecka za granicę przez drugiego rodzica. Sšd w ramach owego postępowania bada, czy doszło o bezprawnego uprowadzenia dziecka, zdefiniowanego w art. 3 Konwencji oraz ustala, czy dziecko powinno powrócić do kraju, z którego zostało wywiezione. Bierze przy tym pod uwagę, czy nie zachodzš negatywne ku temu przesłanki okreœlone w art. 13 Konwencji haskiej.

- Bywa, że sšdy – kierujšc się zasadš szybkoœci postępowania – nie doœć wnikliwie badajš, czy w danej sprawie występujš negatywne przesłanki uniemożliwiajšce wydanie dziecka do państwa, z którego zostało ono wywiezione. Ograniczajš się jedynie do ustalenia, czy wywiezienie dziecka nosi cechy uprowadzenia, przez co pomijajš wnioski dowodowe stron – pisze rzecznik Marek Michalak w wystšpieniu do Zbigniewa Ziobry.

W konsekwencji dochodzi do sytuacji w których mimo, że powrót dziecka do miejsca zamieszkania może narazić je na poważne ryzyko szkody fizycznej lub psychicznej, nakazuje się powrót dziecka do miejsca stałego pobytu.

Zdaniem rzecznika w toku postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji haskiej w wielu przypadkach dochodziło do naruszenia prawa materialnego przez błędnš jego wykładnię lub niewłaœciwe zastosowanie. - Należy tutaj podkreœlić, że mogło być to spowodowane faktem, iż w odniesieniu do innych spraw opiekuńczych, postępowania prowadzone na podstawie Konwekcji haskiej, stanowiš niewielki odsetek spraw rozstrzyganych przez sšdy rodzinne. Naruszenia tego rodzaju sš ujawniane również po wydaniu postanowień przez sšd II instancji, od którego nie ma możliwoœci odwołania, gdyż nie przysługuje od nich skarga kasacyjna – wyjaœnia Marek Michalak.

W jego ocenie pod rozwagę należy poddać zasadnoœć przywrócenia możliwoœci zaskarżania prawomocnych orzeczeń. Wprowadzenie kontroli judykacyjnej Sšdu Najwyższego w stosunku do orzeczeń wydawanych w trybie Konwencji haskiej, umożliwi wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwych orzeczeń sšdowych dotyczšcych tak istotnych dla dzieci kwestii, jak ich miejsce zamieszkania, a także przyczyni się do ujednolicenia wykładni prawa i praktyki sšdowej podczas rozpatrywania spraw o wydanie dziecka.

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL