Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

MEN ws. bezpieczeństwa w internecie: rodzice majš niski poziom kompetencji cyfrowych

Fotolia.com
Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiedziało Rzecznikowi Praw obywatelskich w sprawie bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało pismo do dyrektorów szkół i nauczycieli w zwišzku z doniesieniami medialnymi dotyczšcymi niebezpiecznej gry internetowej Niebieski Wieloryb. W piœmie tym sformułowano proœbę o zorganizowanie spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczšcych bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów. Takie spotkania niewštpliwie należy uznać za potrzebne. Rzecznik skierował do MEN wystšpienie, w którym wskazał, że podczas takich spotkań warto też podnieœć kwestię bardzo szczególnej formy aktywnoœci internetowej, jakš sš media społecznoœciowe, takie jak Facebook, Instagram, czy Snapchat, które stanowiš coraz istotniejszy element codziennego życia dzieci i młodzieży. Korzystanie z nich wišże się także ze specyficznymi rodzajami zagrożeń, np. kontaktem z mowš nienawiœci, czy rozprzestrzenianiem się niebezpiecznych zachowań, takich jak te zwišzane z uczestnictwem w grach-wyzwaniach, których przykładem jest Niebieski Wieloryb.

Za bardzo istotny należy uznać również podniesiony w piœmie MEN wštek gier komputerowych i wišżšcego się z nimi systemu kategoryzacji wiekowej PEGI. Z treœci raportu „Branża rozrywki elektronicznej" w Polsce opublikowanego przez Krajowš Izbę Gospodarki Cyfrowej w 2015 roku wynika, że znajomoœć tego systemu wœród rodziców nie jest duża. Dane opublikowane w raporcie wskazujš, że rodzice co do zasady majš œwiadomoœć istnienia tego systemu i poszczególnych kategorii wiekowych. Znacznie mniejsza jest jednak znajomoœć poszczególnych oznaczeń piktograficznych odnoszšcych się do treœci zawartych w grach. Należy mieć na uwadze, że rodzice często majš znacznie mniejszš wiedzę o rodzajach gier komputerowych i zawartych w nich treœciach niż ich dzieci. Dlatego bardzo pozytywnie należy ocenić zawarty w piœmie MEN postulat upowszechniania wœród rodziców wiedzy o systemie PEGI. W ocenie Rzecznika warto byłoby położyć większy nacisk na upowszechnienie tego systemu i udzielać rodzicom możliwie szczegółowych informacji na jego temat.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło Rzecznikowi szczegółowe informacje o działaniach podejmowanych na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Warto zwrócić uwagę na zrealizowany pod patronatem MEN projekt pn. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu", w ramach którego powstało opracowanie „Standard bezpieczeństwa online placówek oœwiatowych". Publikacja ta zawiera, m.in. wytyczne w zakresie postępowania z agresjš występujšcš w internecie. Materiał jest dostępny na stronach internetowych programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła" i może być nieodpłatnie pobierany przez wszystkich zainteresowanych.

W œwietle wyników badań wskazujšcych na niewystarczajšcy poziom kompetencji cyfrowych rodziców uczniów kierowanie do nich działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym poœwięconych bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni powinno stanowić integralny element statutowej działalnoœci szkoły. Istotne wsparcie dla szkół w tym zakresie zapewnia „Rzšdowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzšcych szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+". Jednym z celów tego programu jest poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z przestrzeni internetowej oraz reagowania na zagrożenia.

Rzecznik pozytywnie ocenia działania podejmowane przez MEN i w dalszym cišgu monitoruje stan bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL