Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPD: pobyt w DPS niezgodny z klauzulš zasad współżycia społecznego

Fotolia.com
Rodzic porzucił dziecko, stosował przemoc, nie uczestniczył w wychowaniu, ale gdy trafił do domu pomocy społecznej bez grosza przy duszy, do opłacania jego pobytu zobowišzana jest rodzina. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że jest to niesprawiedliwe i apeluje o zmianę obowišzujšcych przepisów.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w zakresie zmian w prawie, które zagwarantujš zwolnienie zobowišzanego od wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, gdy stoi to w sprzecznoœci z klauzulš zasad współżycia społecznego.

Marek Michalak stoi na stanowisku, że konieczne jest wprowadzenie takiej zmiany w prawie, która umożliwi obligatoryjne zwolnienie przez organ administracji osób wymienionych w art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z opłat za pobyt rodzica bšdŸ innego krewnego w domu pomocy społecznej, w przypadku, gdy uprawniony zachowywał się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego

- Za zwolnieniem z opłat może przemawiać to, że rodzic porzucił dziecko, nie interesował się jego losem, stosował przemoc, czy nie przyczyniał się do jego utrzymywania i wychowywania – wylicza Marek Michalak.

W art. 61 ust. 1 u.p.s. okreœlony został kršg osób zobowišzanych do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Sš nimi w kolejnoœci: mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zasada kolejnoœci przyjęta w omawianym przepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowišzek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejnoœci na zstępnych, w dalszej kolejnoœci na wstępnych, a w ostatecznoœci na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wnoszenie opłat nie obcišża równoczeœnie wszystkich zobowišzanych wymienionych w art. 61 ust. 1 u.p.s., ale obowišzek ten przechodzi na nich w kolejnoœci ustalonej w powołanym przepisie.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL