Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Niemcy: Żadnych ustaleń z Polskš w sprawie Jugendamtów

Jugendamt
DW
Polskie ministerstwo sprawiedliwoœci ogłasza przełom w rozmowach z Niemcami w sprawie Jugendamtów. Strona niemiecka zastrzega, że w Berline nie podjęto żadnych decyzji.

Niemieckie ministerstwo ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży (BMFSFJ) potwierdziło fakt - jak podkreœlono - „nieformalnego" spotkania z przedstawicielami polskich resortów sprawiedliwoœci i spraw zagranicznych oraz polskiej ambasady, do którego doszło w poniedziałek 5 marca w Berlinie. – Niemieckie ministerstwo przyjęło jedynie do wiadomoœci propozycje przedstawione przez stronę polskš – nie mniej, ale i nie więcej - powiedziała Deutsche Welle rzeczniczka resortu. - Nie jest prawdš, że cokolwiek ustalono; nie powołano żadnej grupy roboczej - zastrzegła przedstawicielka niemieckiego ministerstwa.

Strona polska ogłasza przełom

Polskie ministerstwo sprawiedliwoœci ogłosiło po rozmowach w Berlinie, w których uczestniczył wiceszef resortu Michał Wójcik, „przełom" w sprawie Jugendamtów.

„Strona niemiecka, reprezentujšca rzšd federalny, wyraziła akceptację dla propozycji zgłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci RP. Najważniejsze z nich to utworzenie w Niemczech listy polskich rodzin zastępczych oraz Domów Polskich, gdzie znajdowałyby opiekę polskie dzieci, w przypadkach, gdy sš rozdzielane z rodzicami. Sieć takich domów powinna powstać w dużych skupiskach polonijnych w Niemczech. Kolejny istotny polski postulat to powołanie, na mocy porozumienia międzyresortowego, stałej grupy roboczej, która na bieżšco w relacjach polsko-niemieckich zajmowałaby się sprawami zwišzanymi z pieczš nad dziećmi. Również w tej kwestii strona niemiecka wyraziła aprobatę" – czytamy w oœwiadczeniu polskiego ministerstwa sprawiedliwoœci opublikowanego na stronie internetowej resortu.

W komunikacie strony polskiej mowa jest o przyjęciu w trakcie rozmów „przełomowych ustaleń" i „nowym rozdziale współpracy dla dobra polskich dzieci".

- To było nieformalne spotkanie na szczeblu roboczym - zastrzegła rzeczniczka niemieckiego ministerstwa.

„Szczególne zainteresowanie"

Strona niemiecka wyjaœniła, że w zwišzku z federalnš strukturš Niemiec, władze centralne nie majš możliwoœci wpływania na sposób stosowania przez władze krajów zwišzkowych przepisów kodeksu prawa cywilnego (SGB VIII) w częœci dotyczšcej dzieci i młodzieży - czytamy w stanowisku ministerstwa w Berlinie. - Jugendamty sš prawnie zobowišzane do uwzględnienia przy wyborze rodziny zastępczej biografii dziecka oraz jego kulturowych korzeni. Obejmuje to także wyznaczony przez rodziców kierunek wychowania i religii dziecka. Tak będzie nadal - oœwiadczyło niemieckie ministerstwo.

Ministerstwo sprawiedliwoœci w Warszawie podkreœla, że sytuacja polskich rodzin i dzieci mieszkajšcych poza granicami Polski znajduje się „w sferze szczególnego zainteresowania" resortu.

„W Niemczech mieszka obecnie około 800 tys. Polaków majšcych wyłšcznie obywatelstwo polskie. A osób, które majš podwójne obywatelstwo, polskie i niemieckie - około 1,5 miliona. Ministerstwo udziela pomocy polskim obywatelom w przypadkach, gdy za granicš sš pozbawiani praw do wychowywania własnych dzieci" – wyjaœnia resort.

Ważny język polski

„Interwencjom towarzyszš systematyczne działania na arenie międzynarodowej, których celem jest systemowe rozwišzanie problemu. Współpraca z Niemcami zainicjowana została rok temu, podczas wizyty wiceministra Michała Wójcika w Berlinie" – czytamy w komunikacje ministerstwa sprawiedliwoœci.

Resortowi w Warszawie zależy na tym, aby polskie dzieci w Niemczech nie były pozbawiane kontaktu z językiem polskim. Zwłaszcza w tak dramatycznej sytuacji jak interwencja Jugendamtu i skierowanie do rodziny zastępczej. Dlatego ministerstwo zabiega o to, aby dziećmi odebranymi Polakom opiekowały się polskie rodziny.

W 2016 r. Jugendamty podjęły decyzję o przejęciu opieki nad ponad 40 tys. dzieci i nastolatków, uznajšc, że rodzice zaniedbujš je i nie radzš sobie z ich wychowaniem. Przeważajšca większoœć interwencji dotyczyła rodzin niemieckich. Liczba interwencji roœnie z roku na rok.

Oprócz tego urzędy opiekowały się ponad 40 tys. młodocianych uchodŸców, którzy przyjechali do Niemiec bez rodziców bšdŸ opiekunów.

Zła opinia Jugendamtów

Działalnoœć Jugendamtów, czyli niemieckich urzędów ds. młodzieży, od lat wywołuje kontrowersje, a same urzędy cieszš się w Polsce wyjštkowo złš sławš. W internecie nie brakuje filmów, na których polscy rodzice skarżš się na ich zdaniem bezpodstawne interwencje urzędników.

Działalnoœć niemieckich urzędów jest krytykowana przez częœć polityków w Polsce oraz polskie media ze względu na kontrowersyjne przypadki odbierania dzieci małżeństwom polsko-niemieckim lub polskim.

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego kilka lat temu przyjęła krytyczny raport w sprawie Jugendamtów. Komisja badała skargi rodziców z różnych państw UE, którzy zarzucali Jugendamtom utrudnianie lub wręcz uniemożliwianie im kontaktu z dzieckiem w przypadkach, gdy sšd orzekł dostęp rodzicielski pod nadzorem.

W Polsce głoœne były sprawy rozwiedzionych Polaków mieszkajšcych w Niemczech, którzy skarżyli się, że niemieckie instytucje uniemożliwiały im posługiwanie się językiem polskim w czasie nadzorowanych spotkań z dziećmi. Podobne problemy zgłaszali też rodzice z Francji i Włoch.

W ogniu krytyki

Jugendamty, czyli urzędy do spraw dzieci i młodzieży, powstały w latach 20. XX wieku jako instytucja opiekujšca się trudnš młodzieżš, zdeprawowanš podczas pierwszej wojny œwiatowej. Po dojœciu Hitlera do władzy w 1933 r., naziœci włšczyli sieć tych placówek do swojego systemu wychowawczego, wykorzystujšc je do indoktrynacji młodzieży.

Obecnie działalnoœć urzędów do spraw młodzieży, a jest ich ponad 600, znajduje się w gestii niemieckich krajów zwišzkowych (landów). W przypadkach zaniedbywania dzieci przez opiekunów lub znęcania się nad nimi, co nierzadko kończy się œmierciš nieletnich, Jugendamty krytykowane sš za opieszałoœć i brak zdecydowania; z drugiej strony zarzuca się im ingerowanie w życie rodzin i naruszanie prywatnoœci. Krytycy zwracajš też uwagę na brak skutecznej kontroli nad ich działalnoœciš.

Jacek Lepiarz, Berlin

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL