Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Kuratorium oświaty: bez prac domowych w dni wolne

123RF
Wicekurator oœwiaty wystosował oœwiadczenie do warmińsko-mazurskich szkół i nauczycieli, w którym rekomenduje niezadawanie uczniom prac domowych na dni wolne od zajęć.

- (...) często czas przeznaczony na realizację pracy domowej w wymiarze tygodniowym jest znacznie większy, niż optymalna efektywna jego wartoœć szacowana dla ucznia. Skutkuje to w wielu przypadkach fizycznym i psychicznym przecišżeniem dzieci i młodzieży. Ogranicza także czas, który uczniowie powinni poœwięcić na odpoczynek, rozwijanie własnych zainteresowań czy spotkania z rodzinš.– pisze Wojciech Cybulski.

Wicekurator podkreœlił, że nauczyciele zadajšc prace domowe powinni brać pod uwagę inne obcišżenia podopiecznych, a nieprzestrzeganie tych zaleceń może naruszać art. 31 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.

- (...) niebagatelnš kwestię z punktu widzenia praw dziecka stanowi nieuzasadniona ingerencja szkoły w życie prywatne rodziny, poprzez poœredni wpływ na rozkład dnia w domu rodzinnym ucznia i utrudnienia w podejmowaniu swobodnych decyzji co do dysponowania wspólnym wolnym czasem dzieci i rodziców – czytamy w oœwiadczeniu.

Cybulski odniósł się też do kwestii ciężkich tornistrów i stwierdził, że szkoły i nauczyciele przez niewłaœciwš organizację przyczyniajš się do problemu.

- Wobec powyższego zwracam się do Państwa z proœbš o wdrożenie w szkołach nowych rozwišzań i podjęcie stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego obcišżania uczniów pracami domowymi. Istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejœcie od przeważajšcej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwoœci dzieci – wnioskuje wicekurator .

- Proszę również o monitorowanie skutecznoœci prowadzonych działań w zwišzku z profilaktykš ciężkich tornistrów, w tym przede wszystkim takš organizację procesu dydaktycznego, który umożliwia uczniom pozostawianie przyborów i podręczników w szkole - dodaje.

Na problem nadmiernego obcišżenia uczniów pracami domowymi w ostatnim czasie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Najwyższa Izba Kontroli.

ródło: Kuratorium Oœwiaty w Olsztynie

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL