Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Czy stare wyroki więzienia na alimenciarzy będš wykonane

Fotolia.com
Od 31 maja w wyroku czy ugodzie trzeba podać konkretnš wysokoœć zaległoœci. Wyroki, w których kwot nie ma, też będš wykonane.

Sšdy badajš, jak traktować alimenciarzy skazanych przed laty na więzienie. I majš z tym kłopoty. Przykład?

W 2011 r. jeden z sšdów rejonowych skazał na rok i dwa miesišce więzienia mężczyznę, który nie płacił alimentów. Karę zawiesił na cztery lata, ale po dwóch zarzšdził jej wykonanie. 12 czerwca 2017 r. umorzono postępowanie wykonawcze. Sšd uznał, że po noweli kodeksu karnego z 23 marca 2017 r., która zmieniła art. 209 § 1 k.k., znamiona przestępstwa niealimentacji nie obejmujš uchylania się od obowišzku alimentacyjnego wynikajšcego tylko z ustawy. W przekonaniu sšdu czyn przypisany skazanemu nie jest już zabroniony pod groŸbš kary, dlatego skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. Stšd umorzenie. Dziœ przepis 209 k.k. ustanawia bowiem jako wymóg karalnoœci sprawcy ustalenie, iż uchyla się on od wykonania obowišzku alimentacyjnego okreœlonego co do wysokoœci orzeczeniem sšdowym, ugodš zawartš przed sšdem albo innym organem albo innš umowš, jeżeli łšczna wysokoœć pozostałych wskutek tego zaległoœci stanowi równowartoœć co najmniej trzech œwiadczeń okresowych.

Umorzenie zaskarżył prokurator. SO ma wštpliwoœci, jak poradzić sobie ze sprawš, która dotyczy przestępstwa popełnionego przed laty, jeœli gruntownie zmienił się przepis o niealimentacji.

Sšd Najwyższy nie miał w czwartek wštpliwoœci. I choć odmówił podjęcia uchwały, w postanowieniu sprawę rozstrzygnšł: zarówno przed zmianš art. 209 § 1 k.k., z 2017 r., jak i po nowelizacji, ustawa jest jednym ze Ÿródeł obowišzku alimentacyjnego. Od 31 maja 2017 r. obowišzek ten musi być jednak skonkretyzowany co do wysokoœci w orzeczeniu sšdowym, ugodzie zawartej przed sšdem albo innym organem albo w innej umowie.

– O ile w wypadku skazanego w tej sprawie J.L. sšd jest skłonny uznać, że doszło do depenalizacji zachowania, które zostało mu przypisane, co skutkować musiałoby zatarciem skazania, o tyle nie dostrzega tego, że gdyby J.L. miałby być sšdzony obecnie za to samo zachowanie, nie byłoby żadnych przeszkód, aby przypisać mu przestępstwo tzw. niealimentacji. Ten konkretny czyn skazanego stanowi bowiem przestępstwo w rozumieniu przepisów obecnie obowišzujšcych, jak i stanowił występek w rozumieniu przepisów obowišzujšcych w czasie jego popełnienia – przekonuje SN.

Problem powstał po wejœciu w życie nowelizacji k.k. Za jej sprawš od 31 maja rodzic, który nie płaci na dzieci, trafi nawet na dwa lata do więzienia, jeœli jego zaległoœć wyniesie „równowartoœć co najmniej trzech œwiadczeń okresowych". Wystarczy, że brakiem przelewu czy gotówki narazi osobę najbliższš na niemożnoœć zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Dłużnicy alimentacyjni dostali jednak szansę uniknięcia więzienia, jeœli dobrowolnie wyrównajš zaległoœci. W noweli zapisano, że nie będzie podlegał karze sprawca uchylajšcy się od wykonywania obowišzku alimentacyjnego, jeœli „nie póŸniej niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiœcił w całoœci zaległe alimenty".

Sygn. akt: I Kzp 10/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL