Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Rozwišzywanie adopcji z naruszeniem praw dziecka - RPD pisze do ministra sprawiedliwości

Pixabay
Postępowania o rozwišzanie stosunku adopcji nie sš prowadzone w sposób gwarantujšcy w pełni ochronę dobra adoptowanego dziecka – podkreœla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystšpieniu do Ministra Sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobry

Choć adopcja powoduje powstanie takie samego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami biologicznymi i ich dziećmi, nie zawsze łšczy trwałym węzłem przysposobione dziecko i rodziców adopcyjnych. W praktyce dochodzi do przypadków rozwišzania adopcji przez sšd. Bo stosunek przysposobienia może rozwišzać tylko sšd i tylko z ważnych powodów. Rozwišzanie adopcji nie jest dopuszczalne, jeœli mogłoby ucierpieć dobro dziecka. Sšd może orzec rozwišzanie adopcji, ale jednoczeœnie utrzymać wynikajšce ze stosunku przysposobienia obowišzki alimentacyjne.

Doniosłoœć instytucji adopcji i negatywne następstwa jej rozwišzania (zerwanie więzi rodzinnych nie tylko z rodzicami adopcyjnymi, ale też innymi członkami rodziny) skłoniły Rzecznika Praw Dziecka do przeanalizowania spraw o rozwišzanie stosunku adopcji. Badaniem objęto 507 akt spraw sšdowych, które do Biura RPD przekazały sšdy. Dotyczyły postępowań o rozwišzanie adopcji prowadzonych  w latach 2010–2017. W 280 sprawach sšd wydał orzeczenie o rozwišzaniu stosunku adopcji, w 207 sprawach powództwo oddalono, w 20 sprawach postępowanie jest w toku.

- Choć każda z badanych spraw miała swojš specyfikę, analiza akt pozwoliła dostrzec, że postępowania o rozwišzanie stosunku adopcji nie sš prowadzone w sposób gwarantujšcy w pełni ochronę dobra małoletniego adoptowanego – napisał Marek Michalak w wystšpieniu do Zbigniewa Ziobry.

Zdaniem RPD w sprawach o rozwišzanie stosunku przysposobienia sšdy nie korzystajš z alternatywnego sposobu rozwišzania sporu, jakim jest mediacja. Spoœród 507 spraw o rozwišzanie stosunku adopcji, tylko w 1 przypadku sšd skierował rodzinę do mediacji. Mediacja zakończyła się zawarciem ugody.

Tylko w 24 proc. badanych spraw dla małoletniego dziecka został ustanowiony kurator. Tymczasem sšd opiekuńczy powinien ustanowić kuratora dla małoletniego w każdym procesie o rozwišzanie adopcji, gdyż dziecko występuje w nim jako strona - powód lub pozwany. Żadne z rodziców nie może go wtedy reprezentować. Rzecznik zauważył, że brak właœciwej reprezentacji dziecka mógłby uzasadniać zarzut nieważnoœci postępowania, gdyby wydane orzeczenie zostało zaskarżone.

Kolejnym grzechem sšdów jest pominięcie wysłuchania dziecka. Na 248 spraw, w których doszło do rozstrzygnięcia o losach dziecka, sšd wysłuchał małoletniego tylko w 60, choć zgodnie z przepisami było to już jego obowišzkiem.

Zastrzeżenia Rzecznika dotyczš także innych kwestii:

- bardzo rzadko sšdy przeprowadzały dowód z opinii biegłych, w tym rodzinnego oœrodka diagnostyczno-konsultacyjnego/opiniodawczego zespołu sšdowych specjalistów;

- mała aktywnoœć procesowa prokuratorów;

- brak rozstrzygnięcia odnoœnie obowišzku alimentacyjnego na rzecz dziecka adoptowanego;

- brak należytej starannoœci w gromadzeniu i przeprowadzaniu dowodów przez sšd.

W wystšpieniu do szefa resortu sprawiedliwoœci Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o analizę  wyników przeprowadzonego przez RPD badania i rozważenie podjęcia działań, także legislacyjnych i nadzorczych, które pozwoliłyby skuteczniej zabezpieczyć prawa dzieci adoptowanych w sprawach o rozwišzanie stosunku przysposobienia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL