Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Warszawa: Reprywatyzacja pod lupš śledczych

Fotorzepa, Marta Bogacz
Œledczy analizujš decyzje urzędników warszawskiego ratusza i blokujš wypłatę odszkodowań i zwrotu nieruchomoœci.

Specjalny zespół ds. „pozakarnych", działajšcy od marca 2017 r. we wrocławskiej Prokuraturze Regionalnej, wzišł pod lupę decyzje urzędnicze w sprawach reprywatyzowanych gruntów i kamienic. I tam, gdzie sš ku temu podstawy, zaskarża decyzje „zwrotowe" i odszkodowawcze, składa pozwy i sprzeciwy. Ma to wszystko zapobiec skutkom tzw. dzikiej reprywatyzacji.

– Zespół prowadzi 227 postępowań wyjaœniajšcych administracyjnych i 21 cywilnych. Dotyczš 161 stołecznych adresów – mówi Katarzyna Bylicka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

To tutaj toczš się spektakularne œledztwa dotyczšce nadużyć przy reprywatyzacji, w których zarzuty karne ma ok. 20 osób – adwokaci, kupcy roszczeń i urzędnicy ratusza. Do tej pory prokuratorzy zablokowali wypłatę blisko 10 mln zł odszkodowania dla Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwoœci (podejrzanej o złożenie fałszywych oœwiadczeń majštkowych). K. kupiła roszczenia odszkodowawcze od spółki, będšcej przedwojennym właœcicielem nieruchomoœci przy ul. Brackiej 23. Żšdała milionowej kwoty, bo miasto sprzedało ok. 20 lokali w kamienicy przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej.

Œledczy podważyli umowę nabycia roszczeń przez K., a sšd uznał umowę za sprzecznš z zasadami współżycia społecznego.

Na rozstrzygnięcia w pozostałych sprawach, w które zaangażował się zespół, trzeba poczekać.

Wrocławscy œledczy zakwestionowali wiele urzędniczych decyzji, m.in. wydanš przez prezydent Warszawy w 2012 r. o przyznaniu „nabywcy roszczeń" – adwokat Alinie D. (też ma zarzuty) 800 tys. zł odszkodowania za częœć przejętej dekretem Bieruta nieruchomoœci przy ul. Morszyńskiej 27. – Wnoszšc do wojewody sprzeciw od decyzji odszkodowawczej, domagamy się stwierdzenia jej nieważnoœci jako wydanej z rażšcym naruszeniem prawa – mówi Bylicka.

Inne domniemane nadużycie, jakie ujawnił prokuratorski zespół, dotyczy przedwojennego adresu Marszałkowska 141. W 2014 r. decyzjš prezydent stolicy grunt zwrócono spadkobiercom po dawnych właœcicielach. Tymczasem œledczy odkryli, że wypłacono tu odszkodowanie.

– Nazwisko jednego z dawnych współwłaœcicieli tej nieruchomoœci figuruje na liœcie beneficjentów polsko-francuskiego układu indemnizacyjnego – zaznacza prok. Bylicka. Prokurator wniósł więc sprzeciw, żšdajšc stwierdzenia nieważnoœci decyzji zwrotowej.

Podobny „cywilny" zespół (o czym pisała „Rzeczpospolita") działa w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie – bada on blisko pół tysišca adresów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL