Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2017: dochody i zyski kancelarii

Najwyższe przychody w 2016 r. miał Dentons. Największy wzrost obrotów, rok do roku, odnotowała kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

ZOBACZ PEŁNE WYNIKI RANKINGU KANCELARII PRAWNICZYCH 2017

W tym roku przychody ujawniło 45 kancelarii, o 5 mniej niż przed rokiem. Dentons pozostaje od lat liderem w tej klasyfikacji. W 2016 r. kancelaria osišgnęła 181,5 mln zł obrotów. Obliczyliœmy, że na każdego pracujšcego w Dentonsie prawnika (200 osób) przypada prawie 907,5 tys. zł z przychodowego tortu. Ale dynamika wzrostu była w tej kancelarii niższa niż przed rokiem – to wzrost o 2 mln zł, podczas gdy różnica między 2014 a 2015 rokiem wyniosła 26,3 mln zł.

– Rok 2016 był w biznesie bardzo specyficzny ze względu na konsekwencje zmian politycznych w roku poprzednim i odczuł to rynek usług prawniczych, a w szczególnoœci rynek transakcyjny. Duzi gracze rynkowi postrzegajš każdš zmianę politycznš jako element ryzyka i naturalnie chcš je zmniejszyć. Z tego wynikała duża liczba zamykanych transakcji pod koniec 2015 roku, co zbudowało dużš bazę w stosunku do 2016 roku, z którš trudno było się mierzyć w nowych warunkach otoczenia politycznego. Pierwsza połowa roku charakteryzowała się niskš dynamikš transakcji i mniejszym zapotrzebowaniem na usługi prawne. Rynek potrzebował dłuższego oddechu i w drugiej połowie 2016 r. obserwowaliœmy znaczny wzrost transakcji, głównie w obszarze fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowoœci, nieruchomoœci i energetyki – wyjaœnia Arkadiusz Krasnodębski, partner zarzšdzajšcy biurem Dentons w Warszawie.

W jego ocenie na spowolnienie działań transakcyjnych wpłynęły dodatkowo zmiany w prawie.

– Powstanie tzw. ustawy odległoœciowej w energetyce odnawialnej efektywnie zatrzymało transakcje na tym rynku. Pojawiły się nowe „narzędzia" w rękach regulatorów – m.in. „sprzeciw" w rękach ministra energetyki, który zastosował go w transakcji sprzedaży aktywów EDF. W wyniku tych zmian transakcje nie sš jeszcze zamknięte, choć były praktycznie gotowe w 2016 roku – mówi mec. Krasnodębski.

SKS w lepszej formie

Na drugie miejsce, po nieco gorszym wyniku w 2015 r., powróciła kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z przychodem blisko 106 mln zł (co daje ponad 790 tys. zł na każdego zatrudnionego w SKS prawnika). Co było przyczynš skoku obrotów aż o 7,9 mln zł?

– Zanotowaliœmy wzrost obrotów w sprawach z zakresu szeroko pojętego compliance i obsługi postępowań karnych. Obsługiwaliœmy też sporo transakcji M&A, sporów i cały kompleks spraw w projektach IP. Do naszych ważnych projektów zaliczam choćby przejęcie kontroli nad spółkš AmRest przez fundusz z Meksyku, ale mieliœmy też wiele innych transakcji. Mimo sporej konkurencji pomaga nam fakt, że jesteœmy kancelariš lokalnš, polskš. To jest doceniane przez klientów i inne międzynarodowe firmy prawnicze, które nie majš swych biur w Polsce, a dobre relacje z nimi procentujš dostępem do wielu projektów z Europy i USA. Coraz częœciej badamy też rynek azjatycki, zwłaszcza w Chinach – mówi Robert Gawałkiewicz, nowy partner zarzšdzajšcy w SKS.

Kancelaria chce nadal wykorzystywać swojš silnš praktykę procesowš, transakcyjnš i regulacyjnš, m.in. na rynkach FMCG, media, handel, IT, w branży automotive i deweloperskiej, zamówieniach publicznych, pomocy publicznej, ochronie œrodowiska i energetyce oraz w branży finansowej. Widzi też olbrzymi potencjał w compliance i postępowaniach karnych.

Spadek w CMS i DZP

CMS, która rok temu zajmowała drugie miejsce, spadła na pozycję trzeciš. Obroty tej kancelarii w 2016 r. wyniosły 91,9 mln zł, co daje ponad 642,5 tys. zł na każdego zatrudnionego w niej prawnika. Przychody były jednak aż o 11,6 mln zł mniejsze niż w roku 2015. To największy spadek wœród kancelarii, które zdecydowały się pochwalić obrotami.

– W 2016 roku, zwłaszcza w I połowie, na rynku transakcyjnym dało się wyczuć pewne wyczekiwanie, sporo planowanych projektów nie doszło do skutku lub zostało przesuniętych. Podobnie było w sektorze energetycznym, który dla CMS od lat był jednym z kluczowych obszarów działalnoœci. Nie sprzyjały nam także różnice kursowe – w przeciwieństwie do większoœci międzynarodowych kancelarii fakturujemy nie tylko w euro, do rozliczeń używamy także funta, którego kurs w wyniku Brexitu w skali roku odnotował spadek na poziomie 10 proc. – wyjaœnia Małgorzata Surdek, partner zarzšdzajšca kancelariš CMS w Polsce. Ocenia jednak, że ten rok będzie dla CMS lepszy.

– Jest wyraŸne ożywienie na rynku M&A, które – jeœli wzišć pod uwagę liczbę przygotowywanych projektów – utrzyma się co najmniej w kolejnych miesišcach. Bardzo wyraŸna jest aktywnoœć w sektorze nieruchomoœciowym. Œwietny poczštek roku miała też nasza praktyka bankowa, doradzaliœmy m.in. przy finansowaniu zakupu Żabki przez CVC. Planujemy wzmocnienie zespołu postępowań spornych – spory gospodarcze, sprawy karne i zwišzane z white collar crime stanowiš coraz większš częœć naszych przychodów – mówi Małgorzata Surdek.

Na przychodach straciła także (o 1,3 mln zł w stosunku do 2015 r.) kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, która jednak nadal zajmuje wysokie czwarte miejsce z wynikiem 89,1 mln zł (po 602 tys. zł na prawnika). W Baker&McKenzie obroty spadły o 3,9 mln zł rok do roku. Jednak 67,6 mln zł przychodu przy zatrudnieniu 93 prawników daje imponujšcš kwotę 727 tys. zł na prawnika.

Dobry rok Kochańskiego i Zięby oraz DLA Piper

Bardzo dobrymi wynikami mogš poszczycić się kancelarie Kochański Zięba i Partnerzy oraz DLA Piper – kancelarie o zbliżonej liczbie prawników. Obroty rok do roku wzrosły w tych firmach odpowiednio o 4,6 mln zł i 4,4 mln zł.

– W roku 2016 nie tylko podwyższyliœmy obroty o 16 proc., ale i rentownoœć sprzedaży, tj. dochód. Stało się to pomimo znaczšcych inwestycji w 2016 roku, m.in. w duże, nowoczesne biuro dla oddziału w Krakowie – wskazuje Piotr Kochański, partner zarzšdzajšcy w Kochański Zięba i Partnerzy. Zapewnia, że dobre wyniki finansowe to m.in. efekt wprowadzenia od poczštku 2016 roku nowej, pięcioletniej strategii rozwoju firmy. – Dokładnie przeanalizowaliœmy portfel zleceń naszych klientów, wprowadziliœmy tzw. analizy sektorowe i do ich wyników dostosowujemy działalnoœć firmy. Rozszerzyliœmy współpracę międzynarodowš oraz konsekwentnie realizujemy proaktywne działania business development – dodaje mec. Kochański.

W DLA Piper wzrost przychodów w 2016 r. był wynikiem m.in. dużych i trudnych zmian kadrowych w tej kancelarii w 2015 r. Kancelaria zakończyła wówczas współpracę z kilkunastoma prawnikami.

– Efektem jest znaczna poprawa w przepływie informacji między zespołami, co w prosty sposób wpłynęło na wzrost przychodów. Dodatkowo w ubiegłym roku do naszego zespołu dołšczyło dwóch partnerów: Ewa Kurowska-Tober (kierujšca praktykš IPT) oraz Mariusz Hyla (kierujšcy praktykš Finansowania Projektów). Umożliwiło nam to poszerzenie zakresu œwiadczonych usług oraz wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy poszczególnymi praktykami, co w konsekwencji przełożyło się na wzrost liczby obsługiwanych projektów i nasze wyniki finansowe – mówi Krzysztof Wiater, partner zarzšdzajšcy DLA Piper Wiater sp.k.

A jak wyglšda wynik dzielenia sumy przychodu przez liczbę prawników w tych dwóch kancelariach? W Kochański Zięba i Partnerzy to ponad 426 tys. zł, w DLA Piper – ponad 689 tys. zł.

Bird & Bird liczy na Brexit

Obroty Bird & Bird wzrosły w stosunku do 2015 r. o 4,4 mln zł. Kancelaria zatrudnia 48 prawników, więc iloraz przychodu i liczby osób, które na niego pracowały, wypada œwietnie – to blisko 519 tys. zł.

Sławomir Szepietowski, partner zarzšdzajšcy w Bird & Bird, przyczyn dobrego wyniku finansowego za 2016 r. upatruje m.in. w realizacji wielu transakcji o dużej wartoœci, sukcesach praktyki rozwišzywania sporów i arbitrażu oraz rozwoju praktyki energetycznej. Na wynik wpłynęło także duże zaangażowanie praktyki doradztwa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz praktyki prawa pracy w doradztwo dla klientów sieciowych.

Kancelaria obserwuje duże zainteresowanie doradztwem w zakresie ochrony prywatnoœci i danych osobowych, co jest efektem przyjętego w 2016 r. ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które rewolucjonizuje dotychczasowe przepisy. – Z pewnoœciš Brexit przyniesie potencjalnš pracę dla kancelarii sieciowych. Spodziewamy się, że wspólnie z naszym biurem w Londynie będziemy doradzać na rzecz klientów, którzy myœlš o zmianie modelu biznesowego – mówi Sławomir Szepietowski.

Ale jeœli chodzi o dynamikę wzrostu obrotów A. Łebek i Wspólnicy, wrocławska kancelaria zajmujšca się roszczeniami odszkodowawczymi, przebija wiele warszawskich sieciówek. Po powiększeniu zespołu z 83 do 102 prawników przychody tej firmy wzrosły o 5,2 mln zł w stosunku do 2015 r. (na każdego przypada 227,5 tys. zł z sumy przychodów).

Œwietnym wynikiem może też poszczycić się Crido Legal. W 2016 r. miała obroty wyższe o 4,1 mln zł niż rok wczeœniej. Po podziale kwoty przychodów (10,1 mln zł) przez liczbę prawników zatrudnionych w firmie (25) otrzymujemy 404 tys. zł na prawnika.

– Stale powiększamy zespół, co pozwala nam sprzedawać więcej projektów. Z kolei rosnšce doœwiadczenie naszych specjalistów zwiększa uznanie kancelarii w oczach klientów. W 2016 roku zwiększyliœmy aktywnoœć w sektorze transakcji M&A, włšczajšc w to akwizycje zagraniczne dokonywane przez polskich przedsiębiorców, co przyniosło znaczšce przychody. Dużo pracy mieliœmy również w zwišzku z ubiegłorocznymi zmianami w prawie podatkowym, które zmusiły naszych klientów do dostosowania swoich struktur korporacyjnych do nowych przepisów – mówi Jakub Ziółek, partner w Crido Legal.

Mała konkurencja w zyskach

Swoje zyski ujawniło 14 kancelarii, o pięć mniej niż rok temu. Zdecydowana większoœć może zaliczyć rok 2016 do udanych. Tylko cztery straciły rok do roku.

A. Łebek i Wspólnicy z Wrocławia jest po raz drugi liderem w tej klasyfikacji z zyskiem 7,5 mln zł, tj. o 2,9 mln zł wyższym niż przed rokiem. Natomiast o pół miliona złotych więcej ma na koncie kancelaria Gorazda, Œwistuń, Wštroba i Partnerzy z Krakowa.

Niewielkie spadki dochodów zanotowały w 2016 r. GFKK Grzybczyk, Kamiński, Gawlik z Katowic, Zimmerman i Wspólnicy oraz Rödl & Partner z Warszawy, a także Gratus z Sopotu. Š

***

Szanowani Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazał się już Ranking Kancelarii Prawnych. Pozwalamy sobie przypomnieć, że Ranking dostępny jest wyłšcznie dla prenumeratorów. Aby ułatwić Państwu zakup większej liczby egzemplarzy  przygotowaliœmy dla Państwa specjalnš ofertę. W celu złożenia zamówienia, prosimy o kontakt z Elżbietš Jezierskš, tel. 22 463 04 54, elzbieta.jezierska@rzeczpospolita.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL