Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking audytorów

Kuźnia kadr

Przedstawiciele branży audytorskiej goršco dyskutowali o wyzwaniach, jakie jš czekajš.
Rzeczpospolita, Borys Skrzyński
Liderzy rankingu znaczšco zwiększyli zatrudnienie w swoich firmach.

Pracujš w firmach doradczych, sš menedżerami w dużych grupach kapitałowych, przewodniczš radom nadzorczym, zasiadajš w instytucjach rynku kapitałowego – osoby, które zdobyły doœwiadczenie w branży audytorskiej na brak pracy narzekać nie mogš. O tym, jak branża wpływa na rynek specjalistów w Polsce, dyskutowali eksperci podczas poniedziałkowej debaty, towarzyszšcej gali rozdania nagród w tegorocznym rankingu audytorów. Podkreœlali, że zaostrzajšce się przepisy nie pozostanš bez wpływu na sytuację branży i mogš zniechęcić do podejmowania pracy w zawodzie.

Zatrudnienie wzrosło

KPMG, tegoroczny zwycięzca rankingu, zebrał najwięcej punktów w takich kategoriach jak liczba czynnoœci rewizji finansowej, liczba czynnoœci rewizji przeprowadzonych w jednostkach zainteresowania publicznego, liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami uwzględnionych w sprawozdaniu do KIBR oraz zatrudnieni przy audycie. Z kolei EY wypadło najlepiej pod względem przychodów z czynnoœci rewizji finansowej, stanowišcych podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru.

Wielka czwórka jest bezkonkurencyjna pod względem liczby zatrudnionych. Łšcznie jest to grupa przeszło 2,5 tys. osób (+7 proc. w stosunku do rankingu z 2016 r., czyli bazujšcego na danych z końca 2015 r.) wobec nieco ponad 4 tys. dla wszystkich analizowanych firm, które znalazły się w rankingu (wzrost o 5 proc. rok do roku). Jeœli pod uwagę wzięlibyœmy całkowite zatrudnienie w Deloitte, EY, KPMG i PwC w Polsce, to otrzymalibyœmy imponujšcš sumę ponad 7,7 tys. osób wobec ponad 6,3 tys. rok wczeœniej.

– W naszej firmie obserwujemy stały, doœć wysoki poziom zainteresowania zdobyciem doœwiadczenia zawodowego w tej branży. Niemniej w powszechnym postrzeganiu nie jest to już zawód tak atrakcyjny jak kiedyœ, głównie ze względu na malejšce w ostatnich latach wynagrodzenia za usługi rewizyjne – komentuje Maciej Czapiewski, partner zarzšdzajšcy HLB M2. Dodaje, że wiele osób traktuje pracę w audycie jako czas zdobywania cennych doœwiadczeń, niekoniecznie wišżšc dalsze życiowe plany z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. – Z pewnoœciš rynek zadba o to, by w zawodzie pozostała odpowiednia liczba praktyków – podkreœla Czapiewski.

Potrzeba edukacja

Jest wiele elementów, które przesšdzajš o dobrym przeprowadzeniu audytu sprawozdań finansowych. Jednym z nich jest efektywna współpraca biegłych rewidentów z władzami spółek. – Porównujšc sytuację w Polsce do najlepszych praktyk obserwowanych w dojrzałych gospodarkach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, widzimy, że rola audytora bardzo często jest rozumiana w odmienny sposób, co rzutuje na charakter współpracy z zarzšdami oraz komitetami audytów – mówi Jerzy Buzek, partner w dziale audytu EY. Jego zdaniem pocieszajšce jest to, że wraz ze zmianš przepisów oraz rosnšcš presjš regulatora œwiadomoœć roli audytora z każdym rokiem się zwiększa. Zachodzšce zmiany widać szczególnie w spółkach publicznych, gdzie coraz częœciej jest możliwoœć współpracy z komitetami audytu. Co więcej, coraz częœciej aktywnie zarzšdzajš one relacjš z audytorem. Co to oznacza w praktyce? – Z wyprzedzeniem planujš harmonogram, angażujš się w ustalanie sposobu i zakresu procedur, sposobu podejœcia do specyficznych kwestii księgowych, nadzorujš jakoœć badania i niezależnoœci audytora, współpracujš w zakresie podejmowania trudnych decyzji dotyczšcych kwestii zgłaszanych w trakcie badania – wymienia ekspert EY.

Z kolei Andre Helin, prezes BDO, podkreœla, że wszystkie ostatnie inicjatywy legislacyjne, wdrażajšce setki stron nowych przepisów, stwarzajš potrzebę znacznej edukacji rad nadzorczych i komitetów audytu. – Potrzebę tę potęgujš przede wszystkim wdrożone przepisy wraz z regulacjami unijnymi, które wprowadzajš znaczny zakres odpowiedzialnoœci członków rad nadzorczych – podkreœla szef BDO.

Metodologia

Ranking powstaje na podstawie ankiet. Uwzględniliœmy siedem kryteriów (to informacje, które firmy powinny wysłać do KIBR):

- przychody z czynnoœci rewizji finansowej stanowišce podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru w 2016 r. – waga 30 proc.

- przychody z wykonania innych usług atestacyjnych, które nie stanowiš podstawy naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, zawarte w raporcie przejrzystoœci z wyłšczenie usług podatkowych – waga 5 proc.

- przychody z czynnoœci rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego w 2016 r. – waga 10 proc.

- liczba czynnoœci rewizji finansowej przeprowadzonych w 2016 r. (obligatoryjnych i fakultatywnych) – waga 20 proc.

- liczba czynnoœci rewizji finansowej przeprowadzonych w 2016 r. w jednostkach zainteresowania publicznego (obligatoryjnych i fakultatywnych) – waga 5 proc

- liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami uwzględnionych w sprawozdaniu do KIBR (zatrudnionych na umowę o pracę lub inne formy umów, z którymi firma ma stałš i wyłšcznš współpracę) – waga 20 proc.

- zatrudnieni przy audycie (zatrudnienie w działach audytu w podmiocie uprawnionym, bez administracji) – waga 10 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL