Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking audytorów

Biznes audytorów się rozwija

Znaczšca częœć przychodów w branży audytorskiej pochodzi ze œwiadczenia usług doradczych.
Fotolia
Reprezentanci branży w ubiegłym roku œwiadczyli usługi warte niemal 3 mld zł.

Łšczne przychody firm audytorskich w 2016 r. wzrosły o prawie 10 proc., do niemal 3 mld zł. Z tego 2,47 mld zł przypada na cztery największe: Deloitte Audyt, PwC, EY oraz KPMG. Stanowi to 82 proc. rynku, a więc o 2 pkt proc. mniej niż w 2016 i 2015 r.

Awans Deloitte

W tegorocznej edycji doszło do zmiany na pozycji lidera pod względem przychodów ogółem. Rok temu był nim EY z 646 mln zł, a teraz palma pierwszeństwa przypadła grupie Deloitte, która wypracowała ponad 664 mln zł. To daje jej 22 proc. rynku. Na kolejnych miejscach znalazły się PwC, EY Polska oraz KPMG.

Kolejne firmy od tych czterech dzieli prawdziwa przepaœć, ale niektóre mogš się pochwalić imponujšcš dynamikš. W tym gronie sš między innymi BDO, TPA Group, PKF Consult oraz RSM Poland. Warto też wspomnieć, że tegorocznemu przychodowemu liderowi, czyli grupie Deloitte, udało się urosnšć względem poprzedniego roku o ponad jednš pištš, co przy tak wysokiej bazie jest œwietnym wynikiem. Dodatniš dynamikš przychodów w tegorocznym rankingu może się pochwalić 58 proc. firm audytorskich. To wprawdzie więcej niż w 2015 r., ale mniej niż w ubiegłorocznej edycji badania.

Nie tylko audyt

Jeœli zawęzimy kryteria i weŸmiemy pod uwagę tylko przychody z audytu, to uzyskamy umiarkowanie optymistyczny obraz rynku. Wniosły one łšcznie 572 mln zł, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok wczeœniej. Z kolei przychody z wykonania czynnoœci rewizji finansowej, które nie stanowiš podstawy naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, poszły w górę o 11 proc., do ponad 460 mln zł.

Wzrosły też przychody z czynnoœci rewizji finansowej z badań i przeglšdów spółek giełdowych, ale tu dynamika jest niższa, niespełna 4-proc., co œwiadczy o dużej presji na marże w tym segmencie. Najlepiej pod względem przychodów z czynnoœci rewizji finansowej, stanowišcych podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, wypada EY, któremu udało się wypracować prawie 108 mln zł, o 7 proc. więcej niż rok wczeœniej.

Czas pokaże, jak na układ sił w branży wpłynie nowa ustawa. Zapewne zaobserwujemy tendencję do utraty częœci rynku doradczego przez audytorów i do wzrostu cen za badanie, szczególnie w sektorze jednostek zainteresowania publicznego.

– To pierwsze będzie wynikało bezpoœrednio z zakazu œwiadczenia jakichkolwiek innych usług niż usługi rewizji finansowej na rzecz klientów audytowanych – mówi Krzysztof Horodko, partner zarzšdzajšcy TPA Poland. Dodaje, że utrata klientów „audytowych" dotychczas korzystajšcych również z usług doradczych będzie rekompensowana częœciowo poprzez pozyskanie na te usługi nowych klientów „nieaudytowych". Jednakże z pewnoœciš częœć rynku zostanie przejęta przez firmy niebędšce audytorami. Z kolei ceny audytu dla jednostek zainteresowania publicznego wzrosnš z kilku powodów. Brak możliwoœci œwiadczenia usług doradczych spowoduje, że wyceny projektów audytowych nie będš uwzględniały ewentualnych dodatkowych efektów wynikajšcych ze sprzedaży usług doradczych. – Poza tym œwiadomoœć, że trzeba będzie się z klientem rozstać po maksimum pięciu latach, nie będzie zachęcała do „inwestowania" w niego – mówi Horodko. Przypomina też o podniesieniu opłaty za nadzór. – Z pewnoœciš częœciowo zostanie przeniesiona na klienta – uważa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL