Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów

Lubelskie gminy walczš o mieszkańców

Lublin
123rf.com
Wyludnianie się regionu to wielki problem, ale samorzšdy robiš dużo, by zmienić ten negatywny trend.

W Rankingu Samorzšdów 2017 znalazło się 14 gmin i miast z województwa lubelskiego na ponad 200 z całej Polski. W rankingu wyróżniamy te władze lokalne, które w oparciu o stabilne finanse budujš społeczeństwo obywatelskie, inwestujš w kapitał ludzki oraz gospodarkę.

Lubelskie samorzšdy szczególnie dobrze wypadajš w tych „miękkich" kategoriach. W zakresie budowy dialogu społecznego wyróżniajš się: Zamoœć, Puławy, Biszcza i Wisznice, w kategorii wsparcia kapitału ludzkiego – wszystkie miasta, a także gminy wiejskie: Wisznice i Konstantynów, zaœ w kategorii wsparcia przedsiębiorczoœci – Lublin i Biszcza.

Atrakcyjne miejsca

Takie wyniki to nie przypadek. Lubelskie miasta i gminy łšczy w pewnym sensie jedno z większych wyzwań rozwojowych – zmniejszajšca się liczba mieszkańców.

– Naszym celem jest zatrzymanie migracji z miasta i uczynienia Zamoœcia bardziej przyjaznym dla mieszkańców – podkreœla Andrzej Wnuk, prezydent miasta.

By tego dokonać, ratusz chce wykorzystać już istniejšce atuty, to znaczy atrakcyjnoœć dla turystów oraz firm z branży meblarskiej i przetwórczej.

– Nasza podstrefa gospodarcza będzie się rozwijała właœnie w tym kierunku. Planujemy przycišgnšć inwestorów przetwórstwa spożywczego i meblarskiego, a także w branży turystycznej. Przykładowo planujemy zagospodarowanie dawnego Pałacu Zamoyskich na centrum konferencyjno-hotelowe. Oczywiœcie nie zapominamy o rozwoju infrastruktury społecznej – podkreœla Wnuk.

– Priorytet dla gminy Wisznice to zatrzymanie odpływu ludnoœci – zaznacza też Piotr Dragan, wójt Wisznic. – To problem, z którym walczymy od lat i mamy częœciowe efekty, bo gmina wyludnia się wolniej niż sšsiednie – dodaje.

Zdaniem Dragana najlepszym sposobem na sukces jest pozyskiwanie zewnętrznych œrodków na inwestycje – w przeciwnym razie gmina w ogóle nie mogłaby ich zrealizować. To oczywiœcie projekty w infrastrukturę podstawowš, ale także takie przedsięwzięcia, które mogš stać się Ÿródłem nowych miejsc pracy. – Gdy praca jest na miejscu, mieszkańcy nie muszš migrować – zaznacza wójt.

Wyższa jakoœć życia

Także Puławy stawiajš na lokalnš gospodarkę. – Na rozwój Puław ogromny wpływ ma Grupa Azoty Puławy, która oprócz tego, że jest rzetelnym podatnikiem i pracodawcš, działa jako czynnik miastotwórczy – wpływa na powstawanie kolejnych podmiotów – podkreœla prezydent Janusz Grobla. I wylicza, że w mieœcie działa pięć jednostek naukowo-badawczych oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny ze sprzętem pozwalajšcym na prowadzenie badań na najwyższym poziomie.

Miasto nie zapomina oczywiœcie o potrzebach mieszkańców. W najbliższym czasie ruszy modernizacja oœrodka kultury, budowa hali widowiskowo-sportowej, czy budowa dziennego domu pomocy.

– Wprowadzamy technologie smart city – od elektronicznej informacji przystankowej po metody płatnoœci mobilnej w komunikacji miejskiej, tak aby usługi w tym zakresie były jeszcze bardziej przystępne – zaznacza prezydent.

Podobnie jest w gminach Ruda Huta czy Konstantynów. Wszystkie działania podporzšdkowane sš podnoszeniu standardu życia mieszkańców oraz poprawie warunków działania firm.

Projekty miękkie

– Mój sposób na przycišgnięcie nowych mieszkańców oraz inwestorów to wzrost nakładów na edukację, pomoc społecznš, podwyższanie jakoœci oferty kulturalnej i œwiadczonych usług komunalnych oraz tworzenie przyjaznego dla inwestorów i petentów urzędu – wylicza Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta.

– Nasza gmina ma rolniczy charakter, niewielkš liczbę mieszkańców – 4,2 tys. – przyznaje Romuald Murawski, wójt Konstantynowa. – I wszystkie nasza działania były i sš nakierowane „na mieszkańca" – na jakoœć i poziom życia w gminie – dodaje.

Chodzi o różnego rodzaju inwestycje w „twardš" infrastrukturę (w tym instalacje OZE dla mieszkańców), ale też projekty „miękkie". – Dlatego działania gminy w najbliższych latach będš się koncentrować na podnoszeniu poziomu edukacji, poprzez stosowanie nowatorskich metod nauczania, kreowanie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz podnoszenie aktywnoœci osób młodych i starszych – zaznacza wójt.

Opinie

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

W 2011 r., wraz z poczštkiem pierwszej kadencji, nakreœliliœmy wizję rozwoju Lublina, którš konsekwentnie realizujemy. Strategia rozwoju do 2020 r. ma na celu wprowadzenie Lublina do I ligi polskich miast. W pierwszej kadencji nadrobiliœmy kilkunastoletnie zaległoœci, skupiliœmy się na poprawie dostępnoœci komunikacyjnej i stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Powstał Port Lotniczy Lublin, drogi dojazdowe do powstajšcej obwodnicy, najważniejsze obiekty kulturalne i sportowe. Podczas obecnej kadencji kontynuujemy inwestycje infrastrukturalne i działania dla przedsiębiorców, ale większy nacisk kładziemy na budowanie przyjaznych, zielonych przestrzeni dla mieszkańców. W obecnej perspektywie finansowej UE Lublin zakontraktował już 750 mln zł dotacji, kolejne œrodki sš w trakcie pozyskiwania. Chciałbym, aby następna kadencja wprowadziła Lublin do polskiej czołówki miast innowacyjnych, gdzie dużš rolę odgrywajš elektromobilnoœć, dobrze zaprojektowana i przyjazna mieszkańcom przestrzeń oraz budowanie – wspólnie z mieszkańcami – miasta obywatelskiego. Š?

Agata Fisz, prezydent Chełma

Za priorytet postawiliœmy sobie rozwój gospodarczy. Stšd powstanie chełmskiej podstrefy ekonomicznej, ulgi dla inwestorów czy liczne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Te działania już skutkujš. W mieœcie powstajš setki nowych miejsc pracy. Nakładów wymaga jednak infrastruktura drogowa. Sukcesywnie staramy się modernizować ulice Chełma, ale potrzeb w tym zakresie jest jeszcze bardzo dużo. Dlatego na kolejne lata ujęte zostały następne potężne inwestycje drogowe, w tym przebudowa całej drogi krajowej nr 12 przebiegajšcej przez miasto. Staramy się jednak nie zapominać o innych potrzebach mieszkańców. Przed rokiem uruchomiony został Chełmski Park Wodny, a w przygotowaniu sš kolejne duże przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, jak chociażby: rower miejski, œcieżki rowerowe, amfiteatr, rozbudowa stadionu itd. Chociaż nie jesteœmy zbyt bogatym miastem, Chełm w cišgu ostatnich lat wyraŸnie się zmienił. A przed nami kolejne ważne inwestycje i przedsięwzięcia. Š?a

Janusz Urban, burmistrz Bychawy

Naszym najważniejszym celem, który zamierzamy osišgnšć w niedalekiej przyszłoœci, jest dalsze wzmocnienie pozycji Bychawy jako gospodarczego i administracyjnego centrum regionu oraz rozwój demograficzny gminy jako elementu aglomeracji lubelskiej.

Realizacji tych zamierzeń sprzyjać ma aktywne poszukiwanie inwestorów (mamy już pierwsze sukcesy na tym polu), dalsze proinwestycyjne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, gazyfikacja oraz rozpoczęta już rewitalizacja miasta i gminy. Naszymi mocnymi stronami sš: efektywne pozyskiwanie zewnętrznych œrodków pomocowych Unii Europejskiej, modernizacje – w tym sieci drogowej, oraz owocna współpraca z różnymi œrodowiskami – w szczególnoœci z seniorami. Wymienione działania często wymagajš wypracowania społecznego kompromisu w typowo miejsko-wiejskiej gminie, jakš jest Bychawa, a na to receptš jest dobra polityka informacyjna i nieustanny dialog. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL