Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Radcowie

Włodzimierz Chróścik: uczymy poniżej 20 zł za godzinę

Włodzimierz Chróœcik
Rzeczpospolita, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
Państwo mocno zaryzykuje, jeœli wprowadzi aplikację uniwersyteckš. Nie da się rzetelnie kształcić profesjonalnych pełnomocników taniej i szybciej. Koszt opłaty za aplikację ustala minister sprawiedliwoœci i wynosi on 15 600 zł za trzy lata – przekonuje dziekan warszawskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych w rozmowie z Annš Krzyżanowskš.

Włodzimierz Chróœcik

Rz: Pomysł aplikacji uniwersyteckiej jako alternatywnej drogi do zawodu pana zaskoczył?

Włodzimierz Chróœcik: Od pewnego czasu pojawiajš się doniesienia o takich pomysłach, ale nie widzę dla nich racjonalnego uzasadnienia. Kursy prowadzone przez uczelnie lub inne podmioty to nie jest właœciwa droga do zawodu. W ferworze emocjonalnych dyskusji często zapomina się, że tylko bardzo dobre przygotowanie przyszłego radcy prawnego stwarza mu możliwoœci dalszego rozwoju i daje szanse na realizację planów nie tylko zawodowych, ale i osobistych. Jestem przekonany, że samorzšd zawodowy radców oferuje aplikantom rzetelny i efektywny system kształcenia, który daje solidne podstawy do wejœcia na rynek usług prawnych, a zarazem zapewnia zachowanie przez naszych adeptów wysokich standardów etyki zawodowej. Propozycja, o której rozmawiamy, nie przygotuje wystarczajšco dobrze młodych prawników do sprostania wymaganiom, jakie stawia przed nimi konkurencyjny rynek pracy.

Dlaczego temat pojawił się akurat teraz? Komuœ zależy na tym, by skłócić akademików z samorzšdami?

Nie rozpatruję sprawy w takich kategoriach. Mało tego – uważam, że w tym przypadku nie może być mowy o żadnym antagonizmie, ponieważ wszyscy odpowiedzialni akademicy i przedstawiciele prawniczych samorzšdów zawodowych zdajš sobie sprawę, że jedynym sposobem zdobycia odpowiednich kwalifikacji przez przyszłych radców prawnych lub adwokatów jest kształcenie dwuetapowe. Studia prawnicze i aplikacja zawodowa sš wobec siebie komplementarne. Uczelnie wyższe majš innš misję, inne cele i zadania niż samorzšd zawodowy. Istotš kształcenia akademickiego jest przekazanie studentom niezbędnej każdemu prawnikowi wiedzy ogólnej – przyswojenie przez nich podstawowych zagadnień z różnych gałęzi prawa, logiki prawniczej, teorii i filozofii prawa, podstaw systemu prawnego etc. Takie przygotowanie tworzy stabilny fundament, dzięki któremu absolwent wydziału prawa rozumie charakterystykę zawodu prawnika i jego otoczenie. To daje mu możliwoœć wyboru pomiędzy różnymi œcieżkami kariery zawodowej. Może to być – ale nie musi – wybór jednej z aplikacji prawniczych. Każda ma swojš specyfikę, odpowiadajšcš specyfice danego zawodu. Nasz samorzšd w toku szkolenia na aplikacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego. Zajęcia obejmujš przygotowywanie pism procesowych, umów, dokumentów korporacyjnych spółek itp. Uczymy występowania przed sšdami, współpracy z instytucjami publicznymi, a także wielu umiejętnoœci miękkich, które niejednokrotnie mogš decydować o sukcesie zawodowym. Szczególny nacisk – co istotne – kładziemy na zasady etyki zawodowej. Warto przy tym pamiętać, że aplikanci szkolš warsztat pod kierunkiem patrona, który dzieli się z nimi swojš wiedzš i doœwiadczeniem. Moim zdaniem tylko taki, dwustopniowy, program szkolenia, trwajšcego łšcznie osiem lat, pozwala przekuć teorię w skutecznš praktykę. Dlatego nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu to zadanie dla systemu kształcenia akademickiego.

Nie odczytuje pan tej wrzutki jako ostrzeżenia? Żeby samorzšdy bardziej ważyły słowa, jeœli chodzi o to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwoœci?

Każda propozycja nowych rozwišzań normatywnych wymaga skonkretyzowania i rzetelnego uzasadnienia. W tym przypadku oprócz przedstawionego w mediach ogólnego pomysłu, a raczej zestawu haseł, nic więcej nie wiadomo. Dlatego też trudno mi się szczegółowo odnieœć do tej propozycji, a co za tym idzie – intencji, jakie legły u jej podstaw. Zastanawiam się tylko, dlaczego uczelnie wyższe nie zabiegajš o szkolenie kandydatów na sędziów, prokuratorów, notariuszy czy komorników?

W tym – jak to pan ujšł – zestawie haseł pojawiajš się zarzuty, że aktualne szkolenie aplikantów jest mało praktyczne i zbyt masowe. Sš trafne?

Absolutnie nie. Szkolenie aplikantów w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Oczywiœcie, nie jest to jeszcze model idealny, ale z całš stanowczoœciš zapewniam, że jest ono rzetelne, praktyczne i interdyscyplinarne. Co do zarzutu „masowoœci", to w izbie warszawskiej kształcimy największš liczbę aplikantów w kraju. Nasza aplikacja jest bardzo wysoko oceniana, a sygnały o nadmiernej liczebnoœci aplikantów docierajš do mnie wyłšcznie w kontekœcie dużej konkurencyjnoœci na rynku usług prawnych. Grupy zajęciowe sš coraz mniejsze, a wykładowcy na bieżšco oceniani – współpracujemy tylko z tymi, którzy zapewniajš najwyższy poziom i spełniajš oczekiwania aplikantów. Stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne, większoœć zajęć jest prowadzona w formach interaktywnych, mamy doskonałš infrastrukturę szkoleniowš. Nie można przy tym pominšć faktu, że aplikacja to nie tylko zajęcia w salach wykładowych. Samorzšd zawodowy nieodpłatnie oferuje aplikantom szerokie i zróżnicowane wsparcie w wielu innych obszarach: mogš uczestniczyć w szkoleniach dla radców prawnych, w ramach doskonalenia zawodowego organizujemy dla nich dodatkowe szkolenia wyjazdowe i specjalne programy przygotowujšce do egzaminu zawodowego, praktyki, a ostatnio nawet staże zagraniczne. Korzystanie z takiej oferty przez aplikantów jest możliwe dzięki naszemu zapleczu logistycznemu i eksperckiemu, a także wieloletniemu doœwiadczeniu w działalnoœci na rzecz członków naszego samorzšdu. Wštpię, aby uczelnie wyższe były przygotowane organizacyjnie i finansowo do stworzenia takiego systemu wsparcia.

Może jednak nie wszyscy podchodzš w taki sposób jak pan do nauki młodych prawników?

Jestem przekonany, że wszyscy przedstawiciele samorzšdu radcowskiego odpowiedzialni za szkolenie aplikantów organizujš je, majšc dobre intencje. Nie lekceważymy powinnoœci zwišzanych z rozwojem kolejnych pokoleń prawników. Samorzšd zawodowy nie może sobie na to pozwolić. Wykształcenie dobrze przygotowanych radców prawnych oznacza ich atrakcyjnoœć dla potencjalnych klientów, zapewnia poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli i przedsiębiorców, umacnia pozytywny wizerunek radcy prawnego w odbiorze społecznym i buduje zaufanie do naszego zawodu. Wiem, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby zorganizować szkolenie aplikantów na wysokim poziomie, ale efekty tego wysiłku przynoszš korzyœć całemu naszemu œrodowisku zawodowemu. I z satysfakcjš mogę stwierdzić, że przygotowanie aplikantów do egzaminu zawodowego jest znacznie bardziej efektywne od przygotowania studentów: testowy egzamin wstępny na aplikację radcowskš zdaje ok. 45 proc. kandydatów, w dużej mierze absolwentów uniwersytetów. Natomiast pozytywny wynik z kilkudniowego egzaminu zawodowego polegajšcego na rozwišzaniu złożonych kazusów z pięciu różnych dziedzin prawa w ostatnich latach w pierwszym podejœciu uzyskuje ponad 85 proc. aplikantów.

Samorzšdy zarabiajš na organizowaniu aplikacji? Proszę o szczerš odpowiedŸ.

Samorzšd nie zarabia na organizowaniu aplikacji. Wynagrodzenie uzyskujš wykładowcy i osoby odpowiedzialne za prowadzenie ćwiczeń czy kolokwiów, ale to nic niezwykłego i nie spodziewam się, by kursy na uniwersytetach prowadzone były przez wykładowców akademickich nieodpłatnie. Z opłat za aplikacje sš oczywiœcie finansowane wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę aplikacji, koszty zwišzane z wynajęciem i utrzymaniem infrastruktury szkoleniowej czy dostępem do pomocy dydaktycznych, takich jak tradycyjne podręczniki czy elektroniczne programy prawne. Ponosimy zupełnie standardowe wydatki niezbędne do ustawicznego szkolenia, w realiach warszawskich ponad 1500 osób równoczeœnie. Ministerstwo Sprawiedliwoœci rozlicza nas w tej sferze z każdej otrzymanej kwoty.

Jeœli samorzšdy nie zarabiajš, to skšd w ustach ich przedstawicieli argument, że pomysł aplikacji akademickiej pojawił się, bo uczelniom brakuje pieniędzy?

Aplikacja to z perspektywy samorzšdów zawodowych nie jest biznes, ale realizacja zadań wynikajšcych z odpowiedzialnoœci wobec kolejnych roczników młodych ludzi aspirujšcych do wykonywania trudnego i odpowiedzialnego, ale równoczeœnie dajšcego ogromnš satysfakcję zawodu radcy prawnego. Szkolenia przygotowujšce do egzaminu mogš być jednak biznesem dla innych osób i podmiotów. Na rynku sš już oferty krótkich kursów „przygotowujšcych" do egzaminów zawodowych. Jaka jest ich wartoœć, pokazujš wyniki egzaminu, o których już wspominałem: ok. 45-proc. zdawalnoœć przystępujšcych do egzaminu bez aplikacji wobec ponad 85-proc. zdawalnoœci osób po aplikacji. Jednego, czego na pewno nie można o tych kursach powiedzieć, to tego, że sš tanie. I że osoby je organizujšce robiš to pro bono.

Myœli pan, że absolwenci będš chcieli zostać w murach uczelni już jako aplikanci?

O to trzeba by zapytać samych absolwentów, ale z głosów studentów i aplikantów, jakie do mnie docierajš, wynika, że nie będš chcieli. Nasza aplikacja nie tylko cieszy się renomš, ale od czasu rozszerzenia możliwoœci dostępu do zawodu œcieżkami pozaaplikacyjnymi jej ukończenie ma prestiżowy charakter. Natomiast, co ciekawe, aplikanci twierdzš, że to studia nie spełniajš ich oczekiwań i nie przygotowujš wystarczajšco dobrze do dalszego kształcenia, ukierunkowanego na praktyczne aspekty wykonywania zawodu. Podjęcie nauki na aplikacji wymaga ugruntowanej wiedzy prawniczej o charakterze teoretycznym. Tymczasem nasi wykładowcy skarżš się, że niejednokrotnie muszš rozpoczšć zajęcia z aplikantami od powtórzenia podstaw danej dziedziny prawa. Może zatem inicjatorzy projektu prowadzenia kursów uczelnianych w pierwszej kolejnoœci powinni pomyœleć o reformie sposobu nauczania studentów.

Jeœli uczelnie powiedzš: „będziemy kształcić taniej i szybciej", co wtedy?

Wtedy zacznę się niepokoić o bezpieczeństwo prawne Polaków. Nie da się rzetelnie kształcić profesjonalnych pełnomocników taniej i szybciej. Koszt opłaty za aplikację, której wysokoœć ustala minister sprawiedliwoœci, wynosi 15 600 zł za trzy lata. Aplikacja obejmuje 720 godzin obowišzkowych zajęć dydaktycznych, co po odjęciu kosztów praktyk sšdowych daje koszt poniżej 20 zł za godzinę kształcenia. To naprawdę niewiele, szczególnie porównujšc tę kwotę z kosztami odpłatnych studiów prawniczych czy studiów podyplomowych prowadzonych przez uczelnie. Poza tym z dużym prawdopodobieństwem można przyjšć, że wykładowcami na kursach uczelnianych byliby przede wszystkim wykładowcy zwišzani z danym oœrodkiem akademickim, a zatem teoretycy prawa – tak jak na studiach podyplomowych czy doktoranckich. A to nieuchronnie prowadzi do powtarzania materiału ze studiów magisterskich zamiast praktycznej nauki zawodu. Trzeba przy tym pamiętać, że dwustopniowy model kształcenia nie dotyczy wyłšcznie radców prawnych i adwokatów, ale również innych zawodów zaufania publicznego.

Proszę podać przykłady.

Psychologowie muszš po studiach ukończyć specjalistyczny kurs w zewnętrznej, certyfikowanej instytucji. Lekarze, zanim zacznš samodzielnie leczyć pacjentów, muszš odbyć rezydenturę i szkolenie specjalizacyjne w szpitalach, a nie na uczelniach medycznych. Czy naprawdę chcielibyœmy położyć się na stół operacyjny chirurga, który odbył studia medyczne i kurs na uczelni zamiast kilkuletniej specjalizacji na oddziale chirurgicznym?

Pełnomocnicy nie odpowiadajš za życie.

Zawód radcy prawnego nie wišże się z braniem bezpoœredniej odpowiedzialnoœci za zdrowie i życie obsługiwanej osoby. Klienci radców prawnych powierzajš im swoje sprawy osobiste i majštkowe, a ewentualny błšd osoby dopuszczonej do zawodu „po kursach" będzie równoznaczny z dramatem, stresem i dodatkowymi problemami obywateli, którzy dziœ ufajš, że państwo, kontrolujšc mechanizmy dostępu do zawodów prawniczych, ma przede wszystkim na względzie właœnie interes przyszłych klientów osób te zawody wykonujšcych.

Jak pan porozumie się z uczelniami w tej dyskusji?

W procesie kształcenia prawników samorzšdy zawodowe i szkoły wyższe powinny współpracować, zachowujšc jednak odrębnoœć dwóch etapów kształcenia. Te dwa modele: teoretyczny i praktyczny, powinny się uzupełniać. Przedstawiona propozycja temu nie sprzyja.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL