Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Świadczenia lombardowe w księgach rachunkowych

Fotolia.com
Przyjęcie przedmiotu zastawu wykazuje się w ewidencji pozabilansowej. Dopiero jego przejęcie w zwišzku z niewywišzaniem się przez pożyczkobiorcę z zobowišzania skutkuje ujęciem rzeczy jako œrodek trwały, towar lub materiał.

Umowa lombardowa zaliczana jest do umów nienazwanych. Zawiera ona komponenty właœciwe dla różnych stosunków prawnych. Jej głównymi elementami sš:

- pożyczka – dochodzi bowiem do przeniesienia na pożyczkobiorcę własnoœci okreœlonej iloœci pieniędzy oraz zobowišzania się pożyczkobiorcy do zwrotu tej samej iloœci pieniędzy wraz z odsetkami) oraz

- upoważnienie pożyczkodawcy do sprzedaży rzeczy ruchomych wydanych mu (na podstawie kwitu zastawnego) jako zabezpieczenie i zaspokojenie się z uzyskanej ceny (prowadzšcy lombard może również zachować rzecz dla siebie) (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 lipca 2016 r., ITPP1/4512-405/16/DM; interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r., IPTPP2/443-856/ 12-6/KW).

Kolejne etapy

Œwiadczenia lombardowe polegajš na pożyczaniu pieniędzy (udzielaniu pożyczek pieniężnych) pod zastaw ruchomoœci i papierów wartoœciowych (tzw. zastaw zwykły), w zamian za okreœlone wynagrodzenie (prowizję, obejmujšcš opłaty manipulacyjne i odsetki, względnie różnicę między wartoœciš sprzedanego lub przejętego przedmiotu zastawu, a kwotš udzielonej i niespłaconej przez biorcę pożyczki), a także sprzedaży zastawionych i nieodebranych rzeczy, które przeszły na własnoœć prowadzšcego lombard (czyli tzw. zakład zastawniczy), w konsekwencji niespłacenia długu przez pożyczkobiorcę.

Podmioty korzystajšce z pożyczki lombardowej mogš odzyskać przedmiot zastawu po zwrocie pożyczonej kwoty wraz z prowizjš, naliczonš przez właœciciela lombardu. Zabezpieczenie udzielonej przez lombard pożyczki występuje najczęœciej w drodze przewłaszczenia. W przypadku braku wykonania przez pożyczkobiorcę zobowišzania w umówionym terminie, podmiot œwiadczšcy usługę lombardowš staje się nieograniczonym właœcicielem rzeczy, będšcej przedmiotem przewłaszczenia. Przewłaszczone rzeczy najczęœciej sprzedawane sš w ramach prowadzonej działalnoœci lombardowej (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 lipca 2011 r., nr ILPP2/443-665/11-2/MN).

Usługi udzielania pożyczek pieniężnych, œwiadczone przez lombardy, zwolnione sš od opodatkowania VAT (art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT).

Jak księgować

Operacje gospodarcze zwišzane ze œwiadczeniem usług lombardowych wymagajš ujęcia przez zakład zastawniczy w księgach rachunkowych następujšcych zapisów:

1. Udzielenie pożyczki w ramach œwiadczenia usług lombardowych

Wn „Pozostałe rozrachunki"

Ma „Kasa"

2. Przyjęcie przedmiotu zastawu od pożyczkobiorcy

Wn „Zapasy obce" (ewidencja pozabilansowa)

3. Zwrot przez pożyczkobiorcę kwoty udzielonej mu uprzednio pożyczki oraz uregulowanie przez niego opłat na rzecz właœciciela lombardu

a) Zwrot kwoty udzielonej pożyczki

Wn „Kasa"

Ma „Pozostałe rozrachunki"

b) Uregulowanie opłat i odsetek

Wn „Kasa"

Ma „Sprzedaż usług"

c) Zwrot pożyczkobiorcy przedmiotu zastawu

Ma „Zapasy obce" (ewidencja pozabilansowa)

4. Brak zwrotu przez pożyczkobiorcę kwoty udzielonej mu uprzednio pożyczki

a) Wprowadzenie przedmiotu zastawu do ewidencji bilansowej, wobec braku spłaty przez pożyczkobiorcę zobowišzania

Wn „Œrodki trwałe" lub „Materiały" (w przypadku przyjęcia przedmiotu zastawu do użytkowania/wykorzystania we własnym zakresie) albo „Towary" (w razie przeznaczenia przedmiotu zastawu do odsprzedaży)

Ma „Pozostałe rozrachunki"

oraz równolegle

Ma „Zapasy obce" (ewidencja pozabilansowa)

b) Zbycie przedmiotu zastawu

Wn „Kasa"

Ma „Sprzedaż towarów"

Ma „Rozrachunki publicznoprawne" (VAT)

oraz równolegle (zarachowanie rozchodu zbytego przedmiotu zastawu)

Wn „Wartoœć sprzedanych towarów w cenach nabycia (zakupu)"

Ma „Towary.

Poza rachunkiem podatkowym

W podatku dochodowym zarówno udzielenie pożyczki, jak i jej spłata nie stanowiš odpowiednio kosztu uzyskania przychodu, ani przychodu podatkowego. Tym samym, œrodki pieniężne przekazane/zwrócone w ramach pożyczki (a także przedmiot zabezpieczenia) nie tworzš przychodów, ani kosztów uzyskania przychodów – zarówno w momencie ich udostępnienia, jak też zwrotu. Właœciciel lombardu w zwišzku z prowadzonš działalnoœciš dotyczšcš udzielania pożyczek pod zastaw ponosi wydatki, które – z uwagi na zwrotny charakterem pożyczki – nie zostanš zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki w postaci przekazania kwoty pożyczki, z uwagi na niedefinitywny charakter tego rodzaju uszczuplenia majštku (kwota pożyczki podlega zwrotowi), nie sš kosztem podatkowym. Jest to wyrazem obowišzujšcej w podatku dochodowym zasady neutralnoœci podatkowej pożyczek. Opodatkowaniu natomiast będzie podlegało wynagrodzenie (prowizja) uzyskane z tytułu oddania do dyspozycji pożyczkobiorcy œrodków finansowych. ?

—Marek Barowicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL