Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Wóycicki: Wybory nie całkiem niemieckie

Fotorzepa, Radek Pasterski
Trudno zrozumieć sympatię częœci polskiej prawicy do AfD, partii prorosyjskiej i żerujšcej na antypolskim resentymencie – twierdzi historyk i polityk.

Oczekiwanie na niemieckie wybory parlamentarne było zwišzane z niepokojem, podobnym do tego, który towarzyszył wyborom we Francji. Stało się już regułš, że Kreml również, za poœrednictwem internetu, udziela się w takich momentach. Tak też było i w tym przypadku: w cišgu ostatnich godzin nastšpił masowy atak internetowych trolli, odnotowany przez niemieckš prasę.

Wsparcie Kremla uzyskała Alternatywa dla Niemiec. Repertuar haseł i język tego ugrupowania to wzorcowy przykład populizmu. Mówi się tam o „coraz mniejszym zaufaniu do polityków", rzekomej „cenzurze" , której wyrazem ma być poprawnoœć polityczna i tabu, które trzeba zdemaskować. Tej „antysystemowej" retoryce towarzyszy budowanie poczucia zagrożenia migracjami. Szczególnym akcentem jest głoszenie, że doœć już tych rozrachunków z niemieckš przeszłoœciš. Jeden z czołowych działaczy AfD postulował nawet likwidację pomnika Holokaustu w centrum Berlina.

Ruchy na szachownicy

To, że wybory wygra Angela Merkel, a drugim co do wielkoœci ugrupowaniem w Bundestagu będš socjaldemokraci z SPD, było wiadome. Pytanie brzmiało natomiast, kto zajmie trzecie miejsce. Wyprzedzajšc Zielonych i Liberałów z FDP, zajęła je AfD. Obecnoœć w Bundestagu doœć dużej frakcji (ponad 80 posłów) oznacza, że będzie on miejscem demagogicznych wystšpień, jakie dotychczas były tam niemożliwe.

Doœwiadczenia z przeszłoœci powodujš, że Niemcy sš bardzo czuli na demokratyczny konsens i zwišzane z tym obyczaje polityczne. AfD z pewnoœciš będzie te obyczaje psuła. Już pierwsze powyborcze wystšpienie Aleksandra Gaulanda, podczas którego mówił on o „polowaniu na Merkel", pełne było rzadko spotykanej agresji.

Na AfD głosowały dwie grupy wyborców: ci bardziej na prawo od CDU/CSU oraz duża częœć mieszkańców byłego NRD. Słabszy od oczekiwanego wynik otrzymała natomiast w Bawarii CSU (dużo poniżej 50 proc., które partia ta zwykle przekraczała, oraz trochę powyżej œredniej ogólnoniemieckiej dla AfD, czyli ponad 13 proc.). Częœć prawicowych wyborców oddała więc swój głos na populistów.

W landach wschodnioniemieckich na AfD głosowali natomiast ludzie dotknięci syndromem postkomunistycznym. Poparcie dla populistów jest w byłej NRD zdecydowanie najwyższe.

Alternatywa dla Niemiec jest szczególnie popularna w rejonach graniczšcych z Polskš, gdzie jego wynik oscyluje œrednio wokół 20 proc. Zadziwiajšcym przypadkiem jest nadgraniczne Goerlitz, gdzie partia ta zdobyła 38 proc. AfD mobilizuje wszelkie resentymenty, również ten antypolski. Duża częœć mieszkańców byłej NRD ma pochodzenie przesiedleńcze i należy przypuszczać, że polskie żšdania reparacji (niemiecka społecznoœć pogranicza w naturalny sposób jest bardziej wyczulona na tę kwestię) prowokowały ten niechętny, lecz dotychczas doœć pasywny potencjał do głosowania na AfD.

Daleko od Warszawy

Tym bardziej dziwi wyraŸna sympatia dla AfD częœci PiS oraz polskiej prawicy. Prawicowy dziennikarz Jacek Karnowski uważa, że œwietny wynik Alternatywy dla Niemiec to „poczštek demokracji w Niemczech". Z kolei europoseł PiS Zbigniew KuŸmiuk wzywa, by nie szykanować AfD. Wczeœniej portal konserwatyzm.pl zamieœcił wywiad z przewodniczšcš nowej trzeciej siły w Bundestagu, Frauke Petry, w którym wyraŸnie można dostrzec wspólnotę myœli między rozmówcami. Koincydencję tę łatwo wyjaœnić. AfD oskarżana jest w Niemczech o prawicowy ekstremizm czy wręcz faszyzm. Rzeczywiœcie niektóre poglšdy wygłaszane przez działaczy Alternatywy dla Niemiec pasowałyby do uważanej za neonazistowskš NPD. Trzeba jednak pamiętać, że owa tak pogardzana przez populistów poprawnoœć polityczna nie pozwala nikomu w Niemczech, pod groŸbš kary, wypowiadać poglšdów otwarcie faszystowskich.

Również język ksenofobii nie może przekroczyć pewnej granicy. Mimo to AfD jest ugrupowaniem otwarcie populistycznym, którego poglšdy w wielu punktach zbieżne sš z retorykš częœci polityków PiS (przekonywanie o groŸbie islamizacji Europy czy koniecznoœci wymiany establishmentu). Paradoksalne, że antypolska i otwarcie prorosyjska partia cieszy się sympatiš tych, którzy uważajš się za najbardziej zdecydowanych obrońców polskiego interesu narodowego. Paradoks to jednak jedynie pozorny, jeœli weŸmie się pod uwagę, jak wielkie zamieszanie wywołuje propaganda Kremla.

ródła Alternatywy

Najpewniej dojdzie do koalicji konserwatystów z CDU/CSU z Zielonymi i Liberałami (FDP). Socjaldemokraci zapewnili, że pozostanš opozycjš. Jest to niemal koniecznoœciš, ponieważ logika niemieckiego życia politycznego polega na tym, że wielka koalicja (konserwatystów z socjaldemokratami) zawsze stanowi szansę dla partii skrajnych. Wypłynięcie AfD jest być może wynikiem zbyt długiego trwania wielkiej koalicji w ostatnim okresie.

Obecnoœć Alternatywy dla Niemiec w Bundestagu tłumaczy się również kryzysem uchodŸczym; Ÿródeł sukcesu tej partii szuka się również czasem w kryzysie finansowym z 2008 roku. W istocie jednak kryzys migracyjny został przezwyciężony i chodzi dzisiaj raczej o jego echo niż faktyczne trwanie. Unia znajduje się też w fazie koniunktury gospodarczej (z czego korzysta również Polska). Narracja o zbliżajšcym się upadku Unii Europejskiej należy do ulubionych motywów kremlowskiej propagandy, która stara się pompować polityczne marginesy.

Polowanie na Merkel, które zadeklarował Gauland, rozpoczšł już w gruncie rzeczy dawno Putin. AfD ma być narzędziem destabilizacji Niemiec, podobnie jak miała być niš Le Pen we Francji. Polowanie będzie z pewnoœciš kontynuowane, bowiem znajšc Merkel, nie zmieni ona swojej twardej postawy wobec Moskwy i będzie broniła europejskiej jednoœci. Tak jak w amerykańskim przypadku doœć skuteczne poparcie dla tego, co „prorosyjskie", może nie skończyć się sukcesem Putina. Przeciwnie – być może będzie to ostrzeżenie przed, łamišcymi przyjęte powszechnie reguły, metodami używanymi przez Kreml.

Autor jest wykładowcš UW, opublikował m.in. „Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec swojej przeszłoœci 1933–1945".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL