Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Marian Piłka o 500+

Minister Elżbieta Rafalska za sukces uważa osišgnięcie poziomu urodzeń, który w dalszym cišgu prowadzi nas do katastrofy demograficznej.
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Nadal utrzymuje się model rodziny z jednym dzieckiem, najwyżej dwojgiem. Wzrost urodzeń tylko o 14 tys. w porównaniu ze skalš finansowego wsparcia jest zdecydowanie niezadowalajšcy. Za przykładem Rosji powinniœmy postawić na wsparcie rodzin wielodzietnych – twierdzi polityk Prawicy Rzeczypospolitej.

GUS podał wstępne dane dotyczšce urodzeń w pierwszym półroczu bieżšcego roku. Urodziło się ok. 200 tys. dzieci, co według minister Elżbiety Rafalskiej daje szanse na przekroczenie poziomu 400 tys. urodzeń w cišgu roku. Poziom ten minister uznaje za sukces 500+. Te dane oznaczajš, że do lipca urodziło się o 14 tys. więcej dzieci niż w pierwszym półroczu 2016. Otóż wszystkie urodzenia, z którymi mamy do czynienia w tym roku, sš już następstwem obowišzujšcego od 1 kwietnia ubiegłego roku programu, dlatego dajš one podstawę do pierwszych ocen skutecznoœci 500+ w przezwyciężaniu kryzysu, z jakim mamy do czynienia w Polsce. Od poczštku lat 90. bowiem pokolenie dzieci nie odtwarza pokolenia rodziców, a od przełomu wieków współczynnik reprodukcji prostej, czyli zastępowalnoœci pokoleń, oscyluje wokół 1,3 – czyli pokolenie dzieci jest mniejsze o około 35–40 proc. od pokolenia rodziców. To już nawet nie jest kryzys, ale katastrofa demograficzna.

Nieodpowiedzialna decyzja

Poziom urodzeń uznawany przez minister Rafalskš za sukces to osišgnięcie w najlepszym razie współczynnika reprodukcji prostej na poziomie 1,4. Taki współczynnik w obecnym stuleciu został osišgnięty tylko raz – w roku 2009 po wprowadzeniu dwa lata wczeœniej tzw. dużej ulgi podatkowej wynoszšcej około 1200 zł rocznie na dziecko, czyli 100 zł miesięcznie. Wówczas nastšpił wzrost urodzeń o około 30 tys. w trzech kolejnych latach w porównaniu z poziomem urodzeń roku 2007. Warto przypomnieć, że przeciwko takiej wysokoœci ulgi podatkowej w 2007 r. głosował rzšdzšcy wówczas PiS.

Warto również przypomnieć, że zamysł przezwyciężenia katastrofy demograficznej, sformalizowany w koncepcji 500+, znalazł się w programie wyborczym PiS w 2005 r. Autorem tego pomysłu był Cezary Mech, a wpisanie go do programu wyborczego forsowało œrodowisko, które póŸniej utworzyło Prawicę Rzeczypospolitej. Niestety, po wyborach Jarosław Kaczyński zdecydował o wyrzuceniu tego programu do kosza i zastšpieniu go neoliberalnym programem społeczno-gospodarczym realizowanym przez Zytę Gilowskš. Cezary Mech wtedy stwierdził, że polityka prorodzinna zostanie wprowadzona dopiero wówczas, gdy nie będzie w stanie odwrócić już katastrofalnych skutków załamania demograficznego. Gdyby w 2005 r. została wprowadzona w życie koncepcja 500+, dziœ prawdopodobnie w Polsce byłoby o około milion dzieci więcej. Program ten powstrzymałby też w znacznym zakresie emigrację z Polski, a także, co widać obecnie bardzo wyraŸnie, przyczyniłby się – poprzez poszerzenie rynku wewnętrznego – do wzrostu gospodarczego. Obecnie bowiem ten program odpowiada za wzrost o ok. 0,2–0,5 proc. PKB, co w skali dziecięciu lat dałoby odczuwalny wzrost dobrobytu w naszym kraju. Niestety, ówczesna nieodpowiedzialna decyzja Jarosława Kaczyńskiego o wyrzuceniu tego programu do kosza, ma skutki nieodwracalne.

Rodzina rozwojowa

Trzeba pamiętać, że dopiero przekroczenie współczynnika reprodukcji prostej, czyli współczynnika odtwarzalnoœci pokoleń na poziomie 2,1 dziecka w statystycznej rodzinie, pozwala mówić o sukcesie tego programu, bo wówczas zapobieglibyœmy procesowi wymierania naszego narodu w długiej perspektywie. A minimum sukcesu to osišgnięcie poziomu 500 tys. urodzeń. Każdy poziom urodzeń poniżej tego nie likwiduje bowiem katastrofy demograficznej i musi mobilizować rzšd do podejmowania kolejnych działań zmierzajšcych do wzrostu dzietnoœci. I choć zasadniczym powodem niewielkiego odzewu w postaci wzrostu urodzeń jest spóŸnione wejœcie tego programu w życie, bo pokolenie tzw. małego wyżu demograficznego z przełomu lat 70. i 80. wychodzi już z wieku prokreacyjnego, to jednak niski wzrost współczynnika reprodukcji prostej pokazuje, że nadal utrzymuje się model rodziny z jednym dzieckiem, a najwyżej z dwojgiem. Głównym celem programu przezwyciężenia katastrofy demograficznej powinno być upowszechnienie rodziny dwa plus trzy, czyli modelu rodziny rozwojowej. Taki model polityki rodzinnej zastosowano w Rosji w 2007 r., koncentrujšc się przede wszystkim na wsparciu rodzin od trzeciego dziecka. W rezultacie nastšpił w tym kraju wzrost urodzeń i wskaŸnik reprodukcji prostej, który był na podobnym poziomie co w Polsce, zwiększył się do poziomu 1,8, a zatem zdecydowanie wyższego, niż osišgniemy nad Wisłš w tym roku. Także zintegrowana polityka w Izraelu, koncentrujšca się na modelu rodziny rozwojowej, doprowadziła do wzrostu urodzeń na poziomie 3,2 współczynnika reprodukcji prostej.

Tymczasem jak spojrzymy na dane dotyczšce tego 500+, to korzysta z niego 2,6 mln rodzin, z czego 1504 tys. rodzin z dwójkš dzieci, 724 tys. z jednym dzieckiem i tylko 378 tys. rodzin z trójkš lub więcej. Te ostatnie rodziny stanowiš tylko 14 proc. beneficjentów programu. Na rodziny wielodzietne przeznaczone jest 28,55 proc. œrodków. W tej sumie oczywiœcie sš œrodki na pierwsze i drugie dziecko. Taki rozkład wsparcia zaprzecza publicznie głoszonej tezie, że celem tego programu jest przede wszystkim wzrost demograficzny. Na jedno dziecko bowiem decydujš się prawie wszystkie rodziny. I tutaj finansowe wsparcie nie zmienia sytuacji demograficznej. Dopiero wsparcie finansowe rodzin z dwójkš i większš liczbš dzieci może mieć wpływ na decyzje prokreacyjne. Przy czym wysokoœć wsparcia powinna być uzależniona od iloœci posiadanych dzieci. Ponieważ przezwyciężenie katastrofy demograficznej jest uzależnione od wypromowania modelu 2+3, to należy wprowadzić zachęty finansowe przy posiadaniu właœnie trzeciego i następnego dziecka. Wsparcie dla rodzin z jednym dzieckiem nie ma bowiem znaczenia demograficznego, ma jedynie charakter socjalny i wyborczy dla partii rzšdzšcej.

Promocja wartoœci rodzinnych

Doœwiadczenie innych krajów pokazuje, że polityka rodzinna nie może być sprowadzana do polityki socjalnej, ale musi być wsparciem rodziny ze względu na jej wielkoœć. Dlatego w sytuacji tak skromnego odzewu na wprowadzenie programu 500+ należy dokonać zasadniczych zmian w polityce rodzinnej. Przede wszystkim należy zwiększyć wsparcie finansowe dla rodzin z trójkš dzieci do 1000 zł na trzecie i następne dziecko. Byłby to wzrost wydatków o około 12,2 proc., a zatem stosunkowo nieznaczny przy dużych szansach zwiększenia narodzin trzeciego i kolejnego dziecka. Przykład rosyjski pokazuje, że koncentracja wsparcia dla rodzin wielodzietnych może przynieœć znacznie lepszy rezultat demograficzny niż model zastosowany w naszym kraju. Należy też wydłużyć urlopy macierzyńskie do dwóch lat w przypadku drugiego dziecka i trzech lat w przypadku dziecka trzeciego i następnych, tak aby dzieci po tym urlopie trafiały bezpoœrednio do przedszkola. Należy także sfinansować wychowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci z rodzin wielodzietnych.

Sprawš o zasadniczym znaczeniu jest kwestia zabezpieczenia emerytalnego dla matek z rodzin wielodzietnych. Nie jest bowiem sprawiedliwe, żeby dzieci z tych rodzin pracowały przede wszystkim na emerytury tych, którzy sš bezdzietni czy małodzietni. Ich matki, które wychowujšc dzieci, zrezygnowały z pracy zawodowej, powinny mieć finansowš rekompensatę w postaci emerytalnej. Ogromne znaczenie ma także docenienie w kulturze medialnej rodziny i wychowania dzieci, dlatego zwłaszcza telewizja publiczna powinna opracować program promowania wartoœci rodzinnych i dzietnoœci.

Zwišzanie wyborców z partiš

Wzrost urodzeń tylko o 14 tys. w porównaniu ze skalš finansowego wsparcia jest zdecydowanie niezadowalajšcy. Można mówić o porażce tego programu. Dziœ trzeba wycišgnšć dalsze wnioski z niewielkiego wzrostu urodzeń i dostosować politykę rodzinnš do wyzwania demograficznego. Im większy będzie poziom urodzeń, tym mniejsze będzie zagrożenie naszej przyszłoœci w wymiarze narodowym, naszego bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym, a zwłaszcza emerytalnym. Dlatego w żaden sposób nie można zaakceptować sytuacji, w której nie sš wycišgane wnioski z faktycznej porażki 500+. Uprzywilejowanie tak dużej liczby jedynaków w tym programie, bez dalszych działań majšcych na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, sugeruje bowiem potwierdzenie zarzutu sformułowanego przez Pawła Kukiza, że bardziej niż o wzrost demograficzny chodzi o zwišzanie wyborców z partiš rzšdzšcš. Mam nadzieję, że ten zarzut nie potwierdzi się w dalszych działaniach obozu rzšdzšcego.

Autor jest historykiem, wiceprezesem partii Prawica Rzeczypospolitej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL