Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Apostoł czystej Ewangelii

AFP
Franciszek głosi Ewangelię i czynem i słowem. Swoje najpiękniejsze encykliki pisze natomiast… gestami – twierdzi politolog i filozof.

Jezuita Jorge Mario Bergoglio nie ma dobrej prasy. Nie znaczy to, że jest mało medialny. Jego południowoamerykański temperament zwykle bierze górę nad protokołem i dyplomacjš. Dlatego najlepiej czuje się występujšc w scenach, które sam reżyseruje.

Nowy następca œw. Piotra od poczštku starał się likwidować dystans, który oddzielał go od wiernych. Jego „dzień dobry” czy „dobrego obiadu” zdumiewały i przycišgały innowierców albo będšcych daleko od Koœcioła.

Franciszek ujmuje nie tylko bezpoœrednioœciš, ale konkretnymi gestami. Podczas niedawnej audiencji generalnej mała dziewczynka z zespołem Downa wstała i ruszyła w kierunku głowy Koœcioła. Ochroniarze chcieli zawrócić jš do mamy, lecz papież powiedział: „chodŸ, usišdŸ przy mnie”. Potem ujšł jš za rękę i kontynuował.

To wydarzenie było wspaniałš katechezš. Katechezš, która mówi wiele nie tyle o samym papieżu, co o samym pięknie i œwiętoœci ludzkiego życia. Katechezš o wiele skuteczniejszš niż 100 stron drobnym maczkiem koœcielnych dokumentów i 1000 pikiet, na których pokazywane sš zwłoki nienarodzonych dzieci rozszarpywanych przez narzędzia aborterów.

Bez barier

Podczas styczniowej pielgrzymki do Chile, gdy ochraniajšca go policjantka spadła z konia, papież był pierwszym, który ruszył jej na pomoc. Podtrzymywał jš na duchu i odszedł dopiero wówczas, gdy pojawił się lekarz. Trudno o bardziej przemawiajšcy przykład wrażliwoœci, współczucia i troski. W czasach, gdy ludzie na widok cierpienia odwracajš głowy, albo pełni egoizmu i żšdni sensacji, wyjmujš telefon komórkowy, aby jak najszybciej zamieœcić przerażajšcy film na którymœ z portali społecznoœciowych.

Podczas tej samej podróży apostolskiej Ojciec Œwięty udzielił œlubu na pokładzie samolotu stewardessie i stewardowi. Nieoczekiwanie. Para prosiła tylko o błogosławieństwo, a on zapytał, czy sš małżeństwem. Odpowiedzieli, że łšczy ich tylko umowa cywilna. Franciszek zaczšł z nimi dialogować, co skończyło się udzieleniem sakramentu ponad chmurami. Bez przygotowania, całego weselnego cyrku i obowišzkowych spotkań przedmałżeńskich. Skandal czy najbardziej spektakularna reklama małżeństwa jakš można sobie wyobrazić?

Franciszek co niedzielę dzwoni do argentyńskiego zakładu karnego Ezeiza, nieopodal Buenos Aires. Rozmawia z więŸniami. Pociesza, dodaje otuchy, mówi o odpuszczeniu win i przypomina o chrzeœcijańskiej nadziei. Dlaczego? Bo sam uznaje się za grzesznika. „Za każdym razem, kiedy przekraczam bramy więzienia, nachodzi mnie myœl: dlaczego oni, a nie ja? To ja powinienem tu być, zasługiwałbym na to. Ich upadki mogłyby być moimi, nie czuję się lepszy od osób, przed którymi stoję” - mówił w wywiadzie udzielonemu Andrea Tornielli’emu.

To wyznanie naprawdę szokuje. Zwłaszcza tych katolików, co czujš się mšdrzejsi od swoich proboszczów, biskupów i nie cofajš się przed tym, aby nieustannie pouczać głowę Koœcioła. Papież dzwoni do nieznajomych. Chłopaka, który w wyniku wypadku został przykuty do wózka. Rodziców, których dzieci popełniły samobójstwo. UchodŸców, niepełnosprawnych, starych. Odpowiada na proœby tych, którzy napisali do niego listy. „Marnuje” swój czas dla innych, podczas, gdy większoœć ludzi racjonalizuje swoje codzienne kontakty, na tych, z którymi warto się spotykać i na tych, którzy nie sš warci naszej uwagi.

Antyklerykał ze stolicy œw. Piotra

Jaki naprawdę jest papież Franciszek? Na pewno nie taki, o jakim czytamy w generalnie nieprzychylnych mu mediach. Dużo może o nim może powiedzieć ten, który ma z nim bezpoœredni kontakt - papieski jałmużnik abp Konrad Krajewski. Podczas ostatniej częœci rekolekcji dla kapłanów, przed ingresem abpa Grzegorza Rysia w Łodzi, papieski dobrodziej ubogich, wygłosił najbardziej antyklerykalnš naukę, jakš można usłyszeć z ust hierarchy. Dużo mówił też o duchu posługi Franciszka. Łatwo odszukać to nagranie w internecie i dokładnie wysłuchać, aby poznać jaki naprawdę jest Ojciec Œwięty.

„Gdy powołał mnie na jałmużnika papieskiego, co przetłumaczył po włosku miłosierdzie - nie znalazł innego słowa, aby to okreœlić, powiedział - sprzedaj biurko, nie chcę cię widzieć na Watykanie. IdŸ i szukaj biednych, bo to jest Jezus” - wspomina arcybiskup. „On żyje czystš Ewangeliš” - dodał.

Kiedy podczas Œwiatowych Dni Młodzieży w Brazylii, papież raz po raz częstował się to cukierkami, to coca-colš czy yerba mate, podsuwanymi przez pielgrzymów, jeden z kardynałów, odpowiedzialny za ceremonię zwrócił mu uwagę, że tak nie wolno. Papież zirytował się i kazał mu znaleŸć w Piœmie Œwiętym fragment, że jego życie zależy tylko od Boga, a nie od tego co je, albo od lekarzy.

Najbardziej uderzajšca opowieœć dotyczyła klerykalnego formalizmu i rygoryzmu. Ksišdz arcybiskup wspominał jednš ze spowiedzi, sakramentu, który sprawuje w Koœciele œw. Ducha nieopodal Watykanu. Spowiadał młodš dziewczynę, którš widywał już wczeœniej. Po spowiedzi, która była bardzo głęboka, penitentka zakończyła, że nie może dostać rozgrzeszenia. - Dlaczego? - spytał. - Bo jestem muzułmankš - odparła. - To ochrzczę cię - zaproponował. Podeszli do kropielnicy, ale zakrystia była zamknięta, nie było można uzupełnić stosownych ksišg. - PrzyjdŸ jutro - zaproponował. Oczywiœcie nie przyszła. „Gdy opowiedziałem to Ojcu Œwiętemu, skomentował swoim ulubionym: jaki jesteœ głupi! Trzeba było iœć do kranu, tam jest œwieża woda. Ja robiłem tak wielokrotnie. Ale ty jesteœ Polak, a ja Argentyńczyk musimy się czymœ różnić” - powiedział arcybiskup.

Inna opowieœć. Do kancelarii parafialnej przychodzi kobieta, aby ochrzcić dziecko. Ksišdz wypełnia dokumenty i pyta o imię ojca. - Nie wiem, kto jest ojcem - mówi kobieta, bo skšd prostytutka ma wiedzieć, kto jest ojcem. Nadzieja na chrzest pryska, bo Synod, bo Prawo. „Przyszła do ciebie błogosławiona, jeœli nie œwięta!” - mówi Franciszek. „Przecież modlimy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej œmierci. Mogła zabić, a nie zabiła - przyszła. Co by zrobił Jezus? Spytałby: - Masz pienišdze na pieluchy, kupić ci wózek? Ochrzczę jeszcze w tę niedzielę, przyjęcie będzie na plebanii!”.

Ewangelia to dzisiaj, a nie wczoraj czy jutro. Jezus chodził, uzdrawiał. Takš postawę - szukania zagubionych owiec, zbrukania się ubóstwem, brudem - pokazywał apostołom Chrystus, a papież przekazuje kapłanom. Jest surowy tylko w jednym przypadku, gdy księża sami zaprzeczajš temu duchowi.

Arcybiskup Krajewski przypomniał sytuację, gdy jeden z kardynałów zadzwonił do niego z pretensjami, że ubodzy, którzy gromadzš się wokół Watykanu oddajš mocz gdzie popadnie. Naœladujšc papieża odparł: „Póki ksišdz nie wpuœci ich do swego domu, nie pozwoli iœć do ubikacji, nie da swojego niepokalanego ręcznika, prasowanego przez siostry zakonne kilka razy dziennie (…) on będzie tam siusiał, dopóki ksišdz mu nie otworzy”. Bo taka jest Ewangelia.

Apostoł miłoœci

Papież jest wyzwaniem dla tych, którzy chrzeœcijaństwo uznajš za urzędniczy system zakazów i nakazów. Żšda skandalu miłosierdzia, a nie sprawiedliwoœci. Przypomina, że nie ma takiego grzechu, który nie byłby przebaczony, który mógłby oddzielić nas od Boga.

Franciszek pokazuje czym jest prawdziwe chrzeœcijaństwo. Głosi wiarę nie płomiennymi kazaniami, głębokimi ksišżkami czy moralizowaniem, ale całym sobš, œwiadectwem swojego życia. Można powiedzieć, że najwspanialsze encykliki pisze za pomocš drobnych, ale jakże znaczšcych gestów miłoœci.

Dlatego największy problem z Franciszkiem majš ci katolicy, którzy sprowadzili chrzeœcijaństwo do religijnoœci naturalnej, zbioru paragrafów, z których przekroczenie lub wypełnienia kładzie się na szali surowej Sprawiedliwoœci. Ale to jest albo dziecinne pojmowanie wiary, albo patrzenie na niš przez pryzmat swojej afektywnoœci.

Dla katolika bezpiecznš postawš jest: „jeœli się mylić, to z papieżem”. Stawanie okoniem wobec następcy Œwiętego Piotra może œwiadczyć nie tylko o niezrozumieniu jego intencji. Ze zdumieniem przyglšdam się rosnšcej grupie wiernych, ale także księży, którzy strofujš Ojca Œwiętego, sygnujš „synowskie proœby” o potwierdzenie doktryny itd. Zgadzam się - Franciszek nie ma szczęœcia do dokumentów, które sš nieostre. Ale może właœnie takie majš być, aby zmusić pasterzy do większego zaangażowania się w życie swoich wiernych, częstszych rozmów, rozeznawanie każdego przypadku z osobna.

Jak powiedział pewien mšdry człowiek, który zapewne niedługo będzie œwiętym: „Taki rodzaj chrzeœcijaństwa, w którym ktoœ przedstawia się jako doskonały i wspaniały budzi odrazę œwiata. Chrzeœcijaństwo jest czymœ przeciwnym, gdyż chrzeœcijanie nie sš doskonali, lecz sš oœwieceni co do swojej głębokiej rzeczywistoœci, wiedzš, że sš naprawdę grzesznikami i w tym grzechu doœwiadczyli miłosierdzia Boga, który przebacza i daje nowe życie, owoc swojej łaski. Jeœli tak nie jest, to znaczy , że posłużyliœmy się religiš, aby budować siebie samych. Bo to nazywa się właœnie triumfalizmem i jest równoznaczne z faryzeizmem”.

Przed tym stale ostrzega nas papież. Przed pokusš bycia „dobrym człowiekiem”. To znaczy - zadowolonym ze swojego „image”, łasym na poklask, wypełniajšcym prawo bez miłosierdzia. Ale jak mówiš protestanci: „do nieba nie idš dobrzy ludzie, lecz ludzie zbawieni”. Dla chrzeœcijanina jest jeden sšd: sšd z miłosierdzia. „Miłosierdzie odnosi triumf nad sšdem” (Jk 2,13), bo miłosierdzie to imię Boga. Taki jest właœnie Franciszek - apostoł „czystej Ewangelii” - jak podkreœla abp Krajewski.

Autor jest prezesem Instytutu Globalizacji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL