Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Wóycicki: Nie szantażować Kijowa

W 2014 r. w naszym parlamencie Petro Poroszenko prosił o wybaczenie słowami polskich biskupów. Nawet takiego gestu nie uznano w Warszawie za wystarczajšcy.
AFP
Polska bardziej potrzebuje Ukrainy niż Ukraina Polski – pisze ekspert Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Niedostrzeganie w Warszawie, jak ważnym i dużym krajem jest Ukraina – że nie sš to żadne kresy ani jacyœ młodsi bracia z dawnej Rzeczypospolitej lub Kozacy z „Ogniem i mieczem" – jest nie tylko niezrozumieniem obecnej sytuacji międzynarodowej, ale też może się przyczyniać do porażek i prowincjonalizacji polskiej polityki. Dlatego pojednanie z Ukrainš jest naszš racjš stanu i ważnym składnikiem naszego interesu narodowego.

Słowa „wybaczamy i prosimy o wybaczenie" wyrażajš nie tylko głębokš prawdę religijnš, oczywistš w kulturze chrzeœcijańskiej, ale też ważnš regułę psychologicznš i cennš wskazówkę politycznš. Lekceważšc jš, na koniec traci się, a nie zyskuje. Żšdajšc od innych przyznania się do win, samemu zaœ nie wspominajšc o własnych, osišga się zwykle efekt odwrotny do oczekiwanego.

Potwierdza się to, niestety, w ostatnim okresie w stosunkach polsko-ukraińskich. Rzšd PiS uznał, że warunkiem poprawnych relacji ma być przyznanie się strony ukraińskiej do zbrodni na Wołyniu, potępienie Bandery itd. Za taki gest nie chciano uznać wystšpienia prezydenta Poroszenki przed naszym parlamentem, gdzie prosił on o wybaczenie słowami polskich biskupów. Nie wiadomo więc, w czym owe przyznanie się czy przeprosiny miałyby konkretnie się wyrażać, by spełnić kategoryczne żšdania częœci polityków PiS i Kukiz'15.

Taka polityka wobec strony ukraińskiej spotyka się w Polsce z krytykš, zarówno motywowanš względami moralnymi, jak i poprzez dowodzenie jej nieskutecznoœci. Zwolennicy twardej linii argumentujš jednak, że Ukraińcy i tak muszš ustšpić, bo potrzebujš polskiego wsparcia. Brzmi to jak szantaż, co tym bardziej utrudniać może wzajemne stosunki. Ważniejsze jest jednak, że argument o nieuchronnych ukraińskich ustępstwach nie jest prawdziwy, bo naciski na ukraińskš stronę nie działajš. I z najwyższym prawdopodobieństwem działać nie będš.

Demaskowane kłamstwa Moskwy

Zwolennicy historycznego dyktatu wobec Ukrainy wyraŸnie nie zdajš sobie sprawy z poważnych zmian w polityce globalnej i z pozycji, jakš zajmuje w niej Kijów. Polska pomoc dla Ukrainy może być dla niej przydatna, nie jest ona jednak najważniejsza ani nawet niezbędna. Fundamentalne dla Kijowa jest natomiast wsparcie społecznoœci międzynarodowej, Brukseli i Waszyngtonu oraz instytucji takich jak Bank Œwiatowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Liczš się też sankcje nałożone na Rosję.

Kanada i Stany Zjednoczone zdecydowały się dostarczać Ukrainie broń ofensywnš. Amerykanie m.in. przekazali najnowszej generacji broń przeciwpancernš, której polska armia nie posiada. Takie działania podtrzymujš Kijów w wojnie z Moskwš, podwyższajšc cenę ewentualnej interwencji, a zarazem stanowišc silny polityczny sygnał.

Polska takimi narzędziami pomocy dla zaatakowanego przez Moskwę sšsiada nie dysponuje. Trudno też w chwili obecnej sobie wyobrazić, aby Warszawa, chcšc uzyskać od Kijowa wymagane ukorzenie się, w ramach „szantażu" groziła wycofaniem z popierania sankcji wobec Rosji. Tego mogš domagać się w naszym kraju jedynie kręgi niemal jednoznacznie prokremlowskie i będšce pod wpływem Moskwy.

Najistotniejsze jednak, że to Ukraina – a nie Polska – stoi w centrum globalnej rozgrywki. Utrzymanie przez niš niezależnoœci oznacza podzwonne dla rosyjskiego imperium. Pasożytowało ono i wysysało soki z tego wielkiego kraju, czerpało z jego zasobów, ale przede wszystkim kradło jego historię, starało się pozbawić kultury i dšżyło do rusyfikacji.

Ukraina temu się oparła, płacšc tym wyższš cenę, że jej walki o samodzielnoœć œwiat nie dostrzegał i nie doceniał. Iluż dało sobie wmówić, że jak ktoœ pisze cyrylicš (choć cyrylica ukraińska różni się od rosyjskiej) i jest prawosławny, to pewnie już jest Rosjaninem, czy też wyobrażajšc sobie, że słowo Ruœ znaczy prawie to samo co dawna Rosja. Takie wyobrażenia sš smutnym owocem długotrwałej rosyjskiej polityki historycznej, której Ukraina nie mogła się efektywnie przeciwstawiać, nie majšc własnego państwa. Polakom taka sytuacja jest dobrze znana z czasów rozbiorów czy z okresu PRL, gdy carska, sowiecka czy rosyjska narracja zdobywała pozycję dominujšcš. Dzisiaj sytuacja się zmienia i kłamstwa tworzone w Moskwie sš demaskowane, gdy Kijów przemawia własnym głosem.

W centrum uwagi

Niezależnoœć Ukrainy stanowi gwarancję, że rosyjski szowinizm, tak pełen nienawiœci do Polski, co znalazło wyraz nie tylko w Katyniu i trwa do dzisiaj, wœród gróŸb i pouczeń z Moskwy, nie będzie miał dostępu do naszego kraju.

Upadek Ukrainy oznaczałby Rosję u naszych granic, a pewnie i próby instalowania uległego i zależnego rzšdu w Warszawie. Stalibyœmy się państwem frontowym w œwiatowej rozgrywce, a mocarstwowe apetyty Moskwy po ponownym zniewoleniu Ukrainy z pewnoœciš by nie zmalały, jedynie wzrosły. Bioršc pod uwagę treœci kremlowskiej propagandy, nasz kraj na żadne względy liczyć by nie mógł, a Rosja chciałaby wzišć rewanż za „geopolitycznš katastrofę" lat 1989–1991, jak nazwał to Putin. Rosyjski nacjonalizm i szowinizm obwiniajš o niš Polskę i Solidarnoœć. Tak jak polska „S" pomogła innym krajom zdominowanym przez Moskwę w odzyskaniu niepodległoœci, tak dzisiaj Ukraina broni naszej częœci Europy przed rosyjskš agresjš. To stanowi o wadze tego kraju i tego państwa.

Kijów jest œwiadomy, że bierze udział w œwiatowej rozgrywce, a Petro Poroszenko i każdy następny ukraiński prezydent będzie pilnie wysłuchiwany przez czołowych œwiatowych polityków, dopóki konflikt z Rosjš się nie zakończy. W takim centrum œwiatowych wydarzeń Polska i Polacy byli w szczytowym okresie pierwszej Solidarnoœci, podczas rozmów Okršgłego Stołu czy tworzenia pierwszego niezależnego rzšdu w kruszejšcym bloku sowieckim. Dziœ w podobnej sytuacji jest Ukraina. Jednym z epicentrów globalnej polityki stał się konflikt na wschodzie tego kraju, zwišzany z rosyjskš agresjš, która dotyka całego Zachodu. Ukraina jest obecnie terenem œwiatowych zmagań i daje to temu państwu szczególnš pozycję.

Rozczarowani przyjaciele

Częœć z nierozumiejšcych tych zjawisk polityków pokrzykiwać może na Kijów, ale w gruncie rzeczy, choć nie będzie mu to pomagać, z pewnoœciš niewiele mu też zaszkodzi. To zresztš daje się odczuwać na Ukrainie. Ogólna sympatia dla Polski jest tam wcišż obecna, bo szersza opinia publiczna nie bardzo zauważa, co wyczyniajš w sprawach ukraińskich niektórzy nasi politycy. Polityczny Kijów reaguje na to przede wszystkim z obojętnoœciš, starajšc się nie dostrzegać, że Polska z adwokata Ukrainy zmieniła się w kłopotliwego sšsiada, że głos z Warszawy w sprawie rzekomych banderowców, nacjonalistów rzšdzšcych krajem itd. brzmi niekiedy podobnie jak głos z Kremla. Czasem też Kijów tłumaczy to sobie moskiewskim wpływem i prowokacjš, usprawiedliwiajšc w ten sposób po trosze Warszawę nieudolnoœciš w zwalczaniu takich zjawisk.

Niestety, antyukrainizm nie jest w Polsce produktem jedynie moskiewskiej inspiracji, choć dzisiaj nie należy jej lekceważyć. Mimo że doktryna Giedroycia, uznajšca niepodległoœć Ukrainy za fundament polskiej strategii, obowišzywała, nie potrafiono w pełni przemyœleć i pełniej wcielić jej w życie. Rzšdom III RP zabrakło też odwagi i umiejętnoœci prowadzenia dialogu o złożonych i skomplikowanych stosunkach polsko-ukraińskich, w których kulturowa symbioza łšczyła się z zapiekłymi antagonizmami. Obecna polityka nacisków nie tylko nie jest lepsza, ale jeszcze sytuację pogarsza.

Rozczarowani sš na Ukrainie najbardziej ci, którzy stosunkom z Polskš poœwięcali się najintensywniej i o Polsce wiedzš najwięcej. Niektórzy sš urażeni i dajš wyraz swej zawiedzionej sympatii do naszego kraju. Można ich zrozumieć. Wolałbym oczywiœcie, aby ci ukraińscy przyjaciele, piszšcy o Katyniu i dbajšcy o polskie cmentarze, wbrew rozczarowaniu dostrzegali nieustanne i kontynuowane nasze wysiłki na rzecz Ukrainy. Dokonujš ich ci, którzy jeżdżš nie tylko do Lwowa, ale i na wschód, by przynajmniej w taki sposób wesprzeć ukraińskich żołnierzy walczšcych z moskiewskš agresjš, tłumaczš na bieżšco ukraińskš literaturę, wysyłajš paczki, starajš się o życzliwoœć wobec ukraińskich przybyszy w Polsce. Wiele jest do zrobienia.

Nasz w tym interes

„Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy" – to hasło okreœlało stosunki polsko-ukraińskie od chwili odzyskania przez Kijów niepodległoœci w roku 1991. W oczywisty sposób wyzwolenie się Ukrainy spod dominacji Kremla oznaczało też zasadniczš zmianę polskiego położenia na politycznej mapie kontynentu.

Od lat 1989–1991 dużo zrobiono, aby stosunki polsko-ukraińskie we właœciwy sposób ukształtować. Ogromnš w tym rolę odegrał Koœciół. Słowa polskich biskupów „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie", które kiedyœ stały się przesłaniem polsko-niemieckiego pojednania, powróciły jako motto pojednania polsko-ukraińskiego. Powinny nadal wyznaczać kierunek wzajemnych relacji, zarówno ze względów moralnych, jak i politycznych. Rozpoznanie znaczenia Ukrainy winno zaœ stanowić zasadniczš przesłankę naszej polityki zagranicznej, jeœli ma być ona skuteczna i zgodna z polskim interesem narodowym.

Autor jest dziennikarzem, publicystš, politologiem i filozofem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL