Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Szef MSZ Belgii: Unia wartości

Didier Reynders (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license, fot. EU2017EE Estonian Presidency)
Wikimedia Commons
Niezbędne jest stworzenie nowego mechanizmu systematycznej kontroli stanu praworzšdnoœci w krajach członkowskich UE – pisze wicepremier i minister spraw zagranicznych Belgii.

Zdecydowanš większoœć wyborów, które odbyły się w krajach Unii Europejskiej w cišgu poprzedniego roku, łšczy jeden element: wyraŸny wzrost poparcia dla partii populistycznych. Ich programy sš ideologicznie skrajne, a przewodzšcy im politycy opowiadajš się często za porzuceniem projektu integracji europejskiej. W niektórych państwach udało się powstrzymać populistów przed dojœciem do władzy, jednak zagrożenie z ich strony nie zniknęło. Musimy być uważni. Nie możemy dopuœcić, by wartoœci, na jakich zbudowana została Unia, zostały podważone.

Wartoœci te stanowiš jednakże nie tylko fundament naszego zaangażowania w członkostwo w Unii Europejskiej, sš one jednoczeœnie spoiwem wspólnoty. Opierajš się na nim solidarnoœć europejska, nasza zewnętrzna wiarygodnoœć i wspólna przyszłoœć. Europejskie wartoœci zagrożone sš przez kryzys migracyjny, a także ataki terrorystyczne, które wywołały ogromne poczucie niebezpieczeństwa. Stwarza ono ryzyko przyjęcia przez nas œrodków mogšcych podważyć europejski dorobek demokracji oraz praworzšdnoœci.

Fundamenty wspólnoty

Unia musi być dziœ bardziej niż kiedykolwiek wczeœniej stanowcza w kwestiach fundamentalnych dla społeczeństw naszych państw: obrony i bezpieczeństwa czy wspólnej polityki migracyjnej, która ustanawia zasady wspólnej odpowiedzialnoœci i solidarnoœci. Musimy pogłębić unię gospodarczš i walutowš, pracować nad uniš bankowš oraz wzmocnić zarzšdzanie gospodarcze. Nasi obywatele oczekujš od nas, abyœmy wreszcie rozwinęli prawdziwie socjalnš Europę.

Konsekwentnie od dwóch lat wzywam do tego, abyœmy w końcu bliżej przyjrzeli się kwestii obrony praw człowieka w poszczególnych krajach członkowskich Unii. Gdy kraj stara się o członkostwo, przeprowadzane jest szczegółowe badanie pod względem gospodarczym, ale także poszanowania rzšdów prawa oraz praworzšdnoœci, będšcych częœciš tak zwanych kryteriów kopenhaskich. Po przystšpieniu do Wspólnoty sytuacja gospodarcza oraz budżetowa nadal pozostajš pod regularnš i czujnš kontrolš Komisji, nie porusza się już jednak kwestii poszanowania demokracji, praworzšdnoœci, praw człowieka oraz praw mniejszoœci. Cieszę się z faktu, że Komisja w swej opublikowanej z poczštkiem lutego strategii dla Bałkanów nadała właœciwy priorytet praworzšdnoœci.

Dlatego właœnie wydaje mi się niezbędne, aby każdego roku analizować – poprzez wzajemnš weryfikację – sytuację praw człowieka oraz stan praworzšdnoœci wewnštrz Unii. Taki regularny przeglšd umożliwiłby nam bardzo wczesne wykrycie odstępstw, a także szybkie zaproponowanie œrodków zaradczych. Każdy kraj członkowski mógłby zatem zadawać pytania oraz przedstawiać rekomendacje. Nowy mechanizm pozwoliłby nam uniknšć doprowadzenia do sytuacji, w której należy uruchomić procedurę artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej, o którym było ostatnio głoœno w zwišzku z rozwojem spraw w niektórych krajach członkowskich. Dzisiaj wdrożenie tegoż artykułu może zakończyć się zawieszeniem kraju członkowskiego w jego prawach, jeœli zostanie stwierdzone naruszenie praworzšdnoœci, jednakże sam proces uruchomienia jest skomplikowany i trudny do przeprowadzenia.

Test na europejskoœć

Musimy to zrobić, aby potwierdzić raz jeszcze naszš chęć bycia Europejczykami. Stworzenie takiego nowego mechanizmu wydaje się również niezbędne dla podtrzymania wiarygodnoœci Unii Europejskiej na scenie międzynarodowej, gdzie Wspólnota odgrywa rolę aktywnego obrońcy praw człowieka.

Ewolucje polityczne wewnštrz krajów Unii pokazały, w jak ogromnym stopniu potrzebujemy ponownego przypomnienia, że UE opiera się na takich wartoœciach, jak poszanowanie praworzšdnoœci czy praw człowieka. Rozpoczęcie dialogu na temat tych fundamentalnych praw pozwoli nam wzmocnić europejskš wspólnotę. Inicjatywa ta ma poparcie połowy krajów członkowskich Unii oraz Parlamentu Europejskiego. Również Komisja Europejska ogłosiła na ten rok inicjatywę dotyczšcš praworzšdnoœci. Belgia będzie ze swej strony konsekwentnie działać na rzecz przekonania większej częœci krajów członkowskich oraz podtrzymania zainteresowania wywołanego ogłoszeniem tej propozycji. Będę się w te działania angażował osobiœcie.

Jestem przekonany, że polski rzšd mógłby być zainteresowany mojš propozycjš umożliwienia wszystkim rzšdom państw Unii Europejskiej przedstawienia, w spokojnej atmosferze, reform krajowych, które dotykajš wspólnych wartoœci leżšcych u podstaw Unii. Wartoœci, których zobowišzani jesteœmy bronić.

Tytuł, lead i œródtytuły pochodzš od redakcji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL