Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Bruszewska: Projekt dla edukacji

materiały prywatne
Umiejętnoœci miękkie zaczynajš być dużo ważniejsze niż konkretna, „wykuta” wiedza. Najlepiej ich uczš samodzielne projekty społeczne - pisze prezes fundacji Social Wolves Paula Bruszewska.

Samotne wilki już nie osišgajš spektakularnych sukcesów. Teraz to zespoły zdobywajš nawet naukowego Nobla. Umiejętnoœć współpracy jest obecnie najbardziej cenionš wartoœciš zarówno w nauce, jak i biznesie.

Czas zmienić programy nauczania w szkołach i uczelniach tak, aby młodzi ludzie mieli szanse już dziœ zadbać o lepsze jutro. Najlepszym sposobem uczenia się jak współpracować jest prowadzenie projektu społecznego.

Recepta na sukces zawodowy nie jest już tak prosta jak kiedyœ. Dyplom uczelni wyższej, znajomoœć języka obcego i doœwiadczenie zawodowe mogš w najbliższych latach nie wystarczyć, by znaleŸć pracę. Prognozy mówiš, że w perspektywie 20-30 lat ludzie będš szukać zatrudnienia na rynku obsługiwanym przez cyfrowe rozwišzania, na którym wszechobecne będš roboty. Umiejętnoœci miękkie zacznš być ważniejsze niż sama wiedza. Oznacza to, że dzisiaj szlifowane profesje mogš za kilka lat zniknšć. Czwarta rewolucja przemysłowa to okres cišgłych zmian, do których możemy się przygotować.

Ciekawie wybrzmiał głos dyrektora generalnego firmy Mercedes Benz, który stwierdził, że aż 90 proc. prawników zniknie z rynku w bliskiej przyszłoœci, a zostanš tylko najlepsi specjaliœci. Dalej generalizował, że to samo czeka inne wysoko cenione zawody. Ten proces już się rozpoczšł - postęp technologiczny wykluczył wielu prawników czy informatyków z rynku pracy, a zaczęła zastępować ich sztuczna inteligencja. Warto mieć to w pamięci już na etapie studiów. Skšd jednak wiadomo, jakie kompetencje będš w cenie?

Zwolnienie z teorii

OdpowiedŸ przychodzi sama, kiedy spojrzymy na prognozy zautomatyzowanego rynku. Powszechne jest przekonanie, że gwarantem dobrej pracy sš znajomoœć programów graficznych, doœwiadczenie korporacyjne lub odbyte kursy. Jednak tak, jak na zachodnich rynkach, również polscy pracodawcy coraz bardziej zaczynajš cenić wymierne umiejętnoœci kandydatów, takie jak łatwoœć pracy w zespole, skuteczne pozyskiwanie partnerów czy zainteresowania opinii publicznej, a także œrodków finansowych. Okazuje się, że można te umiejętnoœci można trenować w procesie edukacji, prowadzšc projekt społeczny.

Od kilku lat przekonujemy władze uczelni i szkół ponadgimnazjalnych, żeby prowadzić edukację w sposób nowoczesny. Marzymy o tym, aby za 10-20 lat każdy młody człowiek w Polsce zrealizował w życiu chociaż jednš akcję społecznš. Tak jak uczestnicy olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, którzy zrobili m.in. własne warsztaty dla seniorów o tym, jak używać nowych technologii, czy zorganizowali bieg charytatywny w strojach superbohaterów na rzecz lokalnego hospicjum. Tego typu projektów powstało już na platformie „Zwolnionych z Teorii” ponad 1100 w całej Polsce.

Trend jest taki, że młodzi ludzie najpierw wybierajš studia, zdobywajš dobre wyniki, a potem szukajš pracy, rozpoczynajšc karierę od praktyk i stażu. Rzadko myœlš o samodzielnej działalnoœci społecznej, w które mogš być sobie sami żeglarzem, sterem i okrętem. Od kilku lat postulujemy, aby wprowadzić projekty społeczne do zajęć nie tylko na studiach, ale już w szkole œredniej.

W rozmowie o bezrobociu absolwentów szkół wyższych dominuje przekonanie, że najważniejszy podział wyznacza kierunek studiów - po jednej stronie stojš humaniœci, a po drugiej „œcisłowcy”. Nic bardziej mylnego. To, co będzie kluczowe dla pracodawców w przyszłoœci, to umiejętnoœć współpracy, komunikacji, negocjacji czy przywództwa, a nie konkretna wiedza.

Jak je rozwijać? Zrobić własny projekt społeczny od poczštku do końca. Daje to możliwoœć zdobycia praktycznych umiejętnoœci, takich jak pozyskiwanie funduszy, rozliczanie projektu, komunikacja w zespole, wspólne działanie i wiele innych. Tymczasem w Polsce jesteœmy w tyle pod względem organizowania społecznych akcji. Dane CBOS pokazujš, że tylko 17 proc. Polaków podejmuje jakiekolwiek działania tego typu, i co gorsza, robi to tylko raz w roku. Dlaczego tak jest, skoro w ten sposób zdobyte doœwiadczenie to ogromny atut w CV i szansa na uczynienie dobrego gestu dla najbliższego otoczenia?

Badania przeprowadzone w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” pokazujš, że młodzi ludzie nie sš œwiadomi ani indywidualnych korzyœci, ani nie znajš sposobu na rozpoczęcie rozdziału pt. Własna inicjatywa społeczna. Okazuje się, że najlepszym motywatorem jest zorganizowanie konkretnej akcji, np. praktycznej olimpiady, która wskaże kierunek, skalę działania i pozwoli nawišzać nowe relacje z podobnymi ludŸmi.

Spektakularne efekty przychodzš ze zdwojonš siłš. Najciekawsze pomysły młodych, aktywnych ludzi nie znajš granic - pokazujš, jak miasto może wyglšdać bez wieloformatowych reklam, czy zarażajš rówieœników pasjš do historii XX w. Cenny czas pierwszych lat odkrywania siebie jako pracownika najlepiej zainwestować w poszerzajšcš horyzonty działalnoœć społecznš, która daje szansę na zderzenie teorii z rzeczywistoœciš.

Samodzielnoœć i doœwiadczenie

Słychać narzekania, że reforma edukacji czy szkolnictwa wyższego wymaga ogromnych sum pieniędzy. Ciężko się nie zgodzić, ale jest szereg rzeczy, które można zrobić praktycznie bezkosztowo. Przeznaczmy 20 proc. czasu studentów na projekty społeczne. Aby edukacja przydała się w przyszłoœci, trzeba jš przeżyć, a nie biernie „wkuwać”. Niemiecki neurobiolog prof. Gerald Huether wskazuje, że ludzie lepiej zapamiętujš, kiedy angażujš się emocjonalnie. Nie wymyœlajmy koła od nowa, lecz wsłuchajmy się w tę radę, konstruujšc scenariusz zajęć, bo zamiast standardowego wykładu czy teoretycznego kursu online lepiej uczniów czy studentów nakłonić do pracy w grupie, samemu wchodzšc w rolę mentora.

Œwiat wyglšda pięknie na papierze, a rzeczywistoœć robi swoje. Tak samo jest ze schematem edukacji, który można zobrazować na prostym przykładzie nauki konstruowania biznesplanu i sposobów na zdobycie dofinansowania. Chyba zgodzimy się, że znacznie skuteczniejsze będzie wprowadzenie planu w życie i sprawdzenie, czy teoretyczne œcieżki dojœcia do decydentów, grantów i sponsorów faktycznie majš odzwierciedlenie w rzeczywistoœci. Niestety, nauczyciel, pomimo szczerych chęci, nie posiada ani aktualnej wiedzy, ani nie ma biznesowego zacięcia. Warto uczyć się tego w relacjach z innymi ludŸmi, nawišzywać kontakty i samodzielnie działać, nie obawiajšc się porażek. Takš właœnie możliwoœć daje zrobienie własnego projektu społecznego.

W Stanach Zjednoczonych powszechne jest zjawisko niepodejmowania lub rezygnacji ze studiów. W amerykańskim dyskursie istnieje silnie spopularyzowany termin „dropout”, używany w odniesieniu do osób, które zrezygnowały ze studiów. Jednak historie amerykańskich „dropoutów” nie majš nic wspólnego z polskim stereotypem „nieudaczników”. Przykłady osób, które porzuciły studia i osišgnęły oszałamiajšce sukcesy w biznesie można mnożyć, a dwa najgłoœniejsze to przypadek Marka Zuckerberga (Facebook) i Steve’a Jobsa (Apple).

W amerykańskiej mentalnoœci rezygnacja ze studiów lub odmowa podjęcia nauki w oczach pracodawcy nie sš niczym złym. W polskiej kulturze sprawa ma się zupełnie inaczej. Jak twierdzš socjologowie edukacji, wynika to w dużej mierze z umasowienia się dyplomu uczelni wyższej. Zanim studenci pierwszych lat studiów wpadnš w wir nauki i sesji warto im uzmysłowić, że tytuł magistra jest sygnałem dla pracodawców œwiadczšcym o wytrwałoœci, ambicjach i zaangażowaniu, a nie o praktycznych umiejętnoœciach. Te natomiast najlepiej zdobyć w procesie edukacji, podejmujšc samodzielne działania społecznie - pomagajšc innym i samemu sobie.

Paula Bruszewska jest prezesem fundacji Social Wolves organizujšcej praktycznš olimpiadę Zwolnieni z Teorii, przygotowywanš we współpracy z Coca-Cola Foundation, Polsko-Amerykańskš Fundacjš Wolnoœci oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL