Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Pawło Klimkin o eskalacji sporów między Polskš i Ukrainš

Adobe Stock
Na eskalacji historycznych sporów między Polskš i Ukrainš zyskuje jedynie Rosja – pisze minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Polska i Ukraina majš za sobš setki lat niełatwej, często wręcz tragicznej historii. Ale czy istniejš w Europie sšsiadujšce ze sobš kraje, które nie miałyby w dziejach swoich relacji krwawych kart? Co stałoby się z Uniš Europejskš, gdyby teraz każdy kraj powycišgał z przeszłoœci swoje żale i roszczenia?

Uważam, że punktem wyjœcia polsko-ukraińskiej historii były nie wojny i konflikty, lecz pokojowe współistnienie na przestrzeni wieków, wspólna praca, miliony polsko-ukraińskich małżeństw i narodzonych z nich dzieci. Œwiadectwem tego stanu rzeczy jest obecna sytuacja. Polacy i Ukraińcy to dziœ dwie niezwykle bliskie sobie nacje o podobnych językach, kulturach, mentalnoœci i wartoœciach cywilizacyjnych. Życie obu narodów powinno toczyć się w nastroju pokoju i przyjaŸni. Mam głębokš nadzieję, że obecne nieporozumienia między naszymi krajami nie zrujnujš tego dorobku. Jestem też absolutnie przekonany, że nie istniejš obiektywne przyczyny dla pogorszenia polsko-ukraińskich relacji.

Jednakże zupełnie niespodziewanie relacje te zostały przykryte przez niepotrzebnš i szkodliwš dla obu narodów falę historycznych rozliczeń, która została wywołana przez polityków i media. Historię należy traktować z wielkim szacunkiem i ostrożnoœciš. Nie można wycišgać poszczególnych wydarzeń z kontekstu, zniekształcać faktów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Niedopuszczalne jest także zawłaszczanie historii, przypisywanie sobie wyłšcznego prawa do prawdy. Oczywiœcie istniejš obiektywne fakty historyczne, lecz każdy naród, każde państwo patrzy na przeszłoœć przez własne okulary, z pewnš dozš subiektywizmu. Prawidłowoœć ta jest w sposób szczególny widoczna w ocenie poszczególnych postaci historycznych. Ta sama osoba dla jednego narodu jest wybitnym dowódcš i bohaterem, a dla drugiego – buntownikiem, okrutnym najeŸdŸcš.

Delikatnoœć i tolerancja

Hetman Bohdan Chmielnicki, walczšc o niepodległoœć Ukrainy, nawišzał współpracę z Moskwš, co sprowadziło na Ukrainę wiele nieszczęœć i katastrof. W mojej ocenie miało to także negatywne konsekwencje dla samej Rosji, ponieważ zrodziło w niej œwiadomoœć imperialnš i na całe stulecia zablokowało jej drogę ku normalnemu rozwojowi.

Mimo to Chmielnicki zapisał się w pamięci historycznej Ukraińców właœnie jako bohater, który wyzwolił Ukrainę z polskiego zniewolenia. A ponieważ nigdy nie dšżył on do podboju Polski i przyłšczenia jej do Ukrainy, trudno nam zgodzić się z negatywnym stosunkiem do niego, jaki panuje w Polsce.

Jednakże cywilizowana Europa opracowała niepisane zasady koegzystencji narodów. Podstawš jest wzajemny szacunek, tolerancja i dšżenie do jeœli nie zaakceptowania, to przynajmniej zrozumienia punktu widzenia innych państw. Za nieprzyzwoite należy natomiast uznać próby zmuszenia drugiego narodu do przyjęcia własnej wizji historii. Z przykroœciš należy stwierdzić, że właœnie tym zajmujš się dzisiaj polscy politycy.

Szczególnie wiele delikatnoœci i tolerancji wymaga obchodzenie się z najnowszš historiš, w przypadku naszych narodów – z wojnami ukraińsko-polskimi i tragicznymi w skutkach konfliktami etnicznymi w XX wieku. Również i w tym obszarze działa zasada „okularów narodowych". Stepan Bandera, OUN i UPA walczyli o niepodległe państwo ukraińskie nie tylko z Polskš, lecz także z Niemcami i Sowietami. Prowadzili walkę nie tylko na etnicznych ziemiach ukraińskich, lecz również na terytorium Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, która powstała na ruinach Cesarstwa Austro-Węgierskiego równoczeœnie z Rzeczšpospolitš Polskš i została wkrótce przez Polskę zajęta. To właœnie walka o niepodległš Ukrainę jest głównym czynnikiem, według którego my, współczeœni Ukraińcy, oceniamy działania OUN-UPA. Nikt nie może zabronić nam uważania ich za naszych bohaterów.

Na poczštku bieżšcego roku odwiedziłem w pobliżu wioski Rungury w Karpatach odnowionš kryjówkę banderowskš. 9 lutego 1951 roku poniosło w tym miejscu bohaterskš œmierć pięciu żołnierzy UPA. Zostali w bestialski sposób zamordowani przez NKWD. Kilkaset metrów dalej ukrywało się szeœciu innych partyzantów. Wszyscy oni popełnili samobójstwo, aby nie dostać się do niewoli. Mielibyœmy się ich wyrzec? Czy może powinniœmy uważać ich za przestępców? W żadnym razie, nigdy do tego nie dojdzie.

Jednoczeœnie chcę wyraŸnie podkreœlić, że zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkoœci, dokonane podczas ukraińsko-polskich konfliktów w trakcie II wojny œwiatowej i po jej zakończeniu nie majš usprawiedliwienia. Jednoznacznie potępiam każde przestępstwo niezależnie od tego, czy było wymierzone w Ukraińców czy w Polaków. Jednak po polskiej stronie wyraŸna jest tendencja do stawiania znaku równoœci pomiędzy walkš narodowowyzwoleńczš Ukraińców a zbrodniami przeciwko polskiej ludnoœci cywilnej. W ten sposób można zdyskredytować każdy ruch wyzwoleńcy. Ale cywilizowana Europa już dawno temu znalazła rozwišzanie takich problemów: każda zbrodnia jest odrębna i ma swoich sprawców, którzy muszš ponosić za to odpowiedzialnoœć. Natomiast narzucanie przestępstwa całemu narodowi lub całemu ruchowi wyzwoleńczemu jest niedopuszczalnš manipulacjš.

Czarno-biała wizja

Jeżeli któryœ z polskich polityków będzie nadal nalegał na wprowadzenie zakazu upamiętniania Stepana Bandery i UPA na Ukrainie, to nasza odpowiedŸ będzie brzmieć: zacznijcie od samych siebie. Przestańcie kultywować pamięć o Józefie Piłsudskim, który przeprowadził brutalnš pacyfikację Ukraińców w Galicji, czy Armii Krajowej, której oddziały dokonywały krwawych akcji przeciwko mieszkańcom ukraińskich wsi.

3 marca przypadła kolejna rocznica tragedii, jaka dokonała się w ukraińskiej wsi Pawłokoma. W 1945 r. miejscowa polska samoobrona i członkowie Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Józefa Bissy rozstrzelali 366 Ukraińców, wœród nich 157 kobiet i 59 dzieci w wieku poniżej 14 lat. Podobnych wsi były dziesištki.

Jesteœmy gotowi uznać i potępić zbrodnie popełnione na Polakach, ale Polska musi zrobić to samo w stosunku do zbrodni na Ukraińcach. Na razie Polacy przedstawiajš Ukraińców wyłšcznie w czarnych barwach, wybielajšc jednoczeœnie swoich przodków.

O tym, że historia nie jest czarno-biała, œwiadczš fakty, które dziœ dla wielu ludzi w Polsce mogš wydawać się niewiarygodne. Po dojœciu komunistów do władzy oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i polskiego ruchu Wolnoœć i Niepodległoœć, prowadzone przez byłych oficerów Armii Krajowej, niejednokrotnie podejmowały wspólne akcje zbrojne przeciwko NKWD. Najbardziej znanš była operacja w Hrubieszowie w województwie lubelskim w maju 1946 r. Z kolei komunistyczna machina terroru równie bezlitoœnie niszczyła polskie, jak i ukraińskie podziemie. Wielu Ukraińców i Polaków, którzy podejmowali z niš walkę, znalazło wieczny spoczynek we wspólnych braterskich grobach, jeden z nich został niedawno odkryty na warszawskich Powšzkach. Nawiasem mówišc, większoœć pomników żołnierzy UPA w Polsce znajduje się na grobach tych żołnierzy, którzy polegli w walce przeciwko NKWD, przeciwko któremu walczyła także Armia Krajowa.

Retusz przeszłoœci

Niestety, niedawno przyjęta w Warszawie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to przykład jednostronnego, czarno-białego podejœcia do historii. Powszechnie wiadomo, że ustawy majš zarówno swš literę, jak i ducha. Choć polscy prawnicy dołożyli starań, aby zapis ustawy był precyzyjny, to jednak jej istota pozostała chwiejna i niepewna.

Według tej nowelizacji zaprzeczenie zbrodni „ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji – kolaborantów Trzeciej Rzeszy" podlega karze pozbawienia wolnoœci. Nacjonaliœci i kolaboranci sš tu traktowani jako wyrażenia synonimiczne, mimo że w rzeczywistoœci były to sformułowania całkowicie sobie przeciwstawne. Kim sš więc ukraińscy nacjonaliœci i co uważa się za ich zbrodnię? Ustawa precyzuje, iż za takš zbrodnię uważane sš „czyny popełnione przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1925–1950, polegajšce na zastosowaniu siły, terroru lub innych form naruszania praw człowieka czy poszczególnych osób lub grup społecznych".

To przecież właœnie w tym okresie ukraińscy patrioci walczyli o wyzwolenie Ukrainy Zachodniej spod obcej okupacji. Zapis ten dotyczy więc nie tylko Ukraińców, którzy popełnili zbrodnie wojenne, lecz także wszystkich patriotów, którzy walczyli o niepodległoœć Ukrainy. Wynika z tego, że każdy Ukrainiec może za pozytywnš ocenę naszej walki wyzwoleńczej otrzymać w Polsce wyrok trzech lat więzienia. Jest to prawdziwe zagrożenie dla ukraińskiej mniejszoœci oraz prawie miliona naszych rodaków mieszkajšcych i pracujšcych w Polsce.

Nie rozumiem też, dlaczego w nowelizacji ustawy o IPN nie wspomniano o kolaborujšcych z Trzeciš Rzeszš Polakach, którzy popełnili przecież zbrodnie przeciwko swojej ojczyŸnie. Dlaczego znalazła się tam wzmianka o polskich nacjonalistach, wœród których byli i tacy, którzy uczestniczyli w dokonywaniu masowych mordów na Ukraińcach.

Jako odrębnš zbrodnię ukraińskich nacjonalistów i kolaborantów Trzeciej Rzeszy ustawa okreœla „udział w eksterminacji ludnoœci żydowskiej lub ludobójstwie obywateli Rzeczypospolitej na terenie Wołynia i Wschodniej Małopolski". Na Wołyniu doszło również do mordów na Ukraińcach, więc jeœli mówimy już o ludobójstwie, to należy stwierdzić, że było ono obustronne.

Moje oburzenie wywołuje również użycie we wspomnianej ustawie okreœlenia „Wschodnia Małopolska". Tak w czasach Piłsudskiego nazywano ukraińskie ziemie obwodów lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Czy my, Ukraińcy, mamy odbierać ten zapis jako przejęzyczenie, czy może raczej nieudany żart?

Tyle co do litery. Z duchem jest jeszcze gorzej. Autorzy ustawy przyznajš sobie prawo do dyktowania innym narodom własnej wizji historii. Wizji, w ramach której Polacy sš narodem bezgrzesznym, a wszystkie winy przypisywane sš innym, zwłaszcza Ukraińcom.

W ten sposób historia zostaje zastšpiona przez propagandę. To naiwna próba retuszu przeszłoœci za pomocš dekretu politycznego, wyraz arogancji wobec innych krajów i narodów, ograniczenie wolnoœci słowa i dyskusji, a także próba zastraszenia myœlšcych inaczej. To droga donikšd.

Przebaczmy i proœmy o przebaczenie

Jak wyjœć z tej trudnej sytuacji? Przykładem niech będzie dla nas pokojowa koegzystencja Niemiec i Francji – dawnych wrogów, a obecnie najbliższych przyjaciół i partnerów. Przywódcy tych państw zawiłoœci historii zostawili naukowcom, dzięki czemu przeszłoœć nie przeszkadza im patrzeć w przyszłoœć. Wzajemny szacunek, tolerancja, potępianie zbrodni i upamiętnienie niewinnych ofiar, a także pragmatyzm i zdrowy rozsšdek – to sprawdzony europejski przepis na przezwyciężenie obecnego kryzysu w stosunkach ukraińsko-polskich.

Jan Paweł II, wielki Polak, w którego żyłach płynęła także ukraińska krew, pozostawił nam w testamencie słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Jeszcze nie tak dawno Ukraina i Polska postępowały zgodnie z tym przesłaniem. Słusznie uznawano nas za wzorzec międzynarodowego pojednania na rzecz wspólnej przyszłoœci. Prezydenci obu krajów wielokrotnie oddawali hołd na grobach ukraińskich i polskich ofiar. Prosili o przebaczenie i przebaczali. Pawłokoma w Polsce i Pawliwka (Poryck) na Ukrainie stały się nie tylko miejscem naszego wspólnego żalu, ale także symbolem nadziei i przywróconego braterstwa.

Na eskalacji sporów historycznych między naszymi narodami nie zyska ani Polska, ani Ukraina, jedynie Rosja. Właœnie to pozwala mi przypuszczać, że pomysł grzebania przy polsko-ukraińskiej historii przez polskich nacjonalistów podsunšł im nie kto inny, tylko właœnie rosyjskie służby specjalne. Jeżeli weŸmiemy pod uwagę ich wpływ na brexit, ingerencję w wybory w Stanach Zjednoczonych czy referenda w Holandii i Katalonii, te podejrzenia wydajš się wielce prawdopodobne.

Nasza historia uczy, że brak solidarnoœci między Polskš a Ukrainš prędzej czy póŸniej kończył się tym, że obydwa te kraje trafiały pod jarzmo moskiewskie. Jeżeli komuœ wydaje się, że Polsce to już nie grozi, to chciałbym ostrzec wszystkich naiwnych: program maksimum Kremla to dezintegracja Unii Europejskiej i przywrócenie strefy wpływów byłego ZSRR, upadek którego prezydent Putin uważa za „największš katastrofę geopolitycznš w XX wieku". Zresztš cztery rozbiory państwa polskiego z udziałem Rosji i całkowite uzależnienie Polski od ZSRR w okresie powojennym powinno czegoœ nauczyć nawet najbardziej beztroskich polityków.

Przed nami przyszłoœć

Mamy za sobš trudnš przeszłoœć. Ale mamy też wspólnš teraŸniejszoœć. Wierzę, że przed nami również wspólna europejska przyszłoœć. Nie mamy prawa ot tak zrujnować naszej przyjaŸni i strategicznego partnerstwa, od którego dzisiaj zależy los obu naszych narodów.

Jestem gotów na szczery dialog z polskimi kolegami, aby wspólnie z nimi uczcić pamięć naszych ofiar każdej narodowoœci, prosić o przebaczenie i przebaczać. Jestem gotów wzišć odpowiedzialnoœć za przywrócenie naszych relacji do normalnoœci i standardów cywilizowanego europejskiego dialogu. Niestety, jak dotšd nie widzę takiej gotowoœci po polskiej stronie. Mimo to jestem przekonany, że inne wyjœcie nie istnieje. Wzywam więc Ukraińców i Polaków, którzy ceniš nasze wspólne dziedzictwo, aby nie milczeli i zabrali głos w imię pojednania.

Tytuł i œródtytuły pochodzš od redakcji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL