Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Polska-Izrael: Rywalizacja o status ofiary

Po wyjazdach do Auschwitz niechęć Izraelczyków przenosi się często z Niemców na Polaków.
EAST NEWS
Wielu Izraelczyków postrzega Polskę jako kłopotliwego partnera. Dlaczego Niemcy kojarzš im się przede wszystkim z mercedesem, za to Polska z Holokaustem? – pisze historyk i politolog.

Z przeszłoœciš nie ma żartów. Wprawdzie nie da się jej już zmienić; każdy ma o niej inne, niejednokrotnie mgliste i subiektywne wyobrażenie; ale w kwestiach spornych tnie ostrzej niż miecz. Dotyczy to również sporu dotyczšcego ustawy o „polskich obozach zagłady". Poczštkowo spór toczył się na linii Polska – Izrael, potem krytycznie na ten temat wypowiedziały się Stany Zjednoczone i Ukraina, ważni partnerzy Polski. W międzyczasie swoje zdanie wyrazili również niemieccy politycy, a œwiatowe media szczegółowo relacjonujš całš dyskusję. Chodzi tutaj przede wszystkim o fragment ustawy, która weszła w życie pod koniec lutego, zgodnie z którym każdy, kto (również za granicš) „wbrew faktom będzie publicznie przypisywać narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialnoœć bšdŸ współodpowiedzialnoœć za zbrodnie nazistowskie, popełnione przez III Rzeszę Niemieckš", będzie zagrożony karš grzywny lub pozbawienia wolnoœci do lat trzech.

Nadużycia polityków

Debata jest zacięta nie tylko ze względu na samš tematykę; w co najmniej dwóch krajach przyczynš wysokiej temperatury dyskusji jest również polityka wewnętrzna. Fakt, że „obrona naszego honoru przed wrogami z zewnštrz" wywołuje w Polsce efekt oblężonej twierdzy, jest powszechnie znany i mile widziany przez rzšd. W Izraelu natomiast aspirujšcy polityk opozycyjny Yair Lapid od samego poczštku uderzał w najostrzejsze tony. „Wspomnienia o zamordowanych to nie karta przetargowa", stwierdził, „a projekt tej ustawy powinien zostać zakopany w polskiej ziemi, przesiškniętej żydowskš krwiš". Na Twitterze napisał ponadto: „Moja babcia została zamordowana w Polsce przez Niemców i Polaków. Nie potrzebujš od Was edukacji o Holokauœcie". Wkrótce jednak pojawiły się wokół jego słów wštpliwoœci. Zamordowana przez Niemców i Polaków – co dokładnie miał na myœli? Spytany ponownie Lapid odpowiedział, że jego prababcia została pojmana w swoim domu w Serbii (nie w Polsce), deportowana przez Niemców do Auschwitz i tam zamordowana. Cała reszta to insynuacje. Czyżby więc obóz zagłady w Auschwitz był jakšœ niemiecko-polskš spółkš?

Takie pytania sš uzasadnione, kiedy jakiœ polityk powołuje się publicznie na swoich przodków. Podobnie jak zasadne było pytanie przewodniczšcej Zwišzku Wypędzonych w Niemczech Eriki Steinbach o jej ojca, który bynajmniej nie został wypędzony, lecz delegowany przez Niemców z terenu Zachodnich Niemiec do Polski jako żołnierz okupanta. Takie pytania (i odpowiedzi na nie) nic już nie zmieniš w biegu wielkiej historii. Ale wskazujš na niejasne, niezgodne z prawdš albo bardzo subiektywne sposoby jej postrzegania. Te zaœ odgrywajš istotnš rolę w trójkšcie delikatnych zależnoœci pomiędzy Polskš, Niemcami a Izraelem. Wprawdzie Izrael utrzymuje poprawne i bliskie relacje z oboma krajami, czego wyrazem już od lat jest format wspólnych konsultacji międzyrzšdowych. W ostatnim czasie około 20 tys. obywateli Izraela otrzymało polskie paszporty – między innymi również po to, by uzyskać paszport UE. Dlaczego więc tak wielu Izraelczyków postrzega Polskę jako kłopotliwego partnera, dlaczego Niemcy kojarzš im się przede wszystkim z mercedesem, Polska zaœ z Holokaustem?

Zmiana percepcji

Izraelski historyk Mosche Zimmermann, potomek niemieckich Żydów, już wiele lat temu próbował doszukać się w tym sensu. Wczuwajšc się w położenie „Polaków", doszedł do następujšcego spostrzeżenia: jeœli Izraelczycy przypisujš Polsce współodpowiedzialnoœć za Holokaust, wówczas „wydaje się, jakby bezwzględna ofiara, Żydzi, zamieniała innš ofiarę, Polaków, w oprawców. Można przy tym odnieœć wrażenie, że pamięć o prawdziwych oprawcach ulega relatywizacji. W tym miejscu następuje zderzenie dwóch kolektywnych, niejako rywalizujšcych ze sobš sposobów postrzegania ofiar, z których obydwa majš bogatš tradycję". Dla Polski ten przymusowy udział w „rywalizacji o status ofiary" z Izraelem musi być wręcz frustrujšcy, pisał Zimmermann w owym artykule dla niemieckiej gazety.

Bynajmniej nie były to tylko spekulacje historyka: Zimmermann zacytował wypowiedzi izraelskiej młodzieży, która właœnie wróciła z wyjazdu do Auschwitz-Birkenau. Młodzi Izraelczycy wrócili przekonani, że Polska jest „największym żydowskim cmentarzem na œwiecie"; Żydzi jednak przynajmniej bronili się przed Niemcami, podczas gdy polska armia „skapitulowała bez walki".

Odwiedzajšcy, którzy po terenie obozu poruszajš się zwykle w odosobnionych grupach i poza Auschwitz nie oglšdajš (ani nie chcš obejrzeć) nic więcej, mieli po powrocie gorszy obraz Polski niż przed wyjazdem. W ich głowach nastšpiło „zniesienie linii podziału pomiędzy przeszłoœciš a teraŸniejszoœciš". Także historyk Abraham Azili stwierdził, że po takich wyjazdach niechęć Izraelczyków przenosiła się często z Niemców na Polaków.

Duch antysemityzmu

To sš właœnie skutki straszliwych wydarzeń XX wieku: wiele dóbr kulturowych Polski definitywnie zaginęło, zaœ „najpopularniejszym muzeum" w całym kraju jest dziœ obóz zagłady. Liczba odwiedzajšcych Auschwitz-Birkenau roœnie z roku na rok: w 2017 roku było ich 2,1 mln, w tym 83 tys. Izraelczyków. Najczęœciej muzeum odwiedzali oczywiœcie Polacy, po nich zaœ Brytyjczycy, Amerykanie, Włosi i Hiszpanie. Państwo polskie zrobiło wiele – przy pomocy zagranicznych sponsorów – żeby w tym miejscu pamięci zachować aspekt pamięci indywidualnej. Wielojęzyczna strona internetowa oraz imponujšca aktywnoœć profilu muzeum w Auschwitz na Twitterze to właœnie częœć tej pracy.

Czy ten fakt może wpłynšć na złagodzenie sporów dotyczšcych polskiej ustawy? Wszak zdaniem mieszkańców Europy Zachodniej od dawna już obywatele Europy Œrodkowej i Wschodniej plasujš się doœć wysoko w umownej skali antysemityzmu. Ten obraz jednak bardziej odpowiada rzeczywistoœci sprzed 30 lub 50 lat aniżeli obecnej. W czasach komunistycznej dyktatury wspomnienie o zagładzie Żydów było tematem niezwykle drażliwym. Wówczas przy bramie obozu w Auschwitz rzeczywiœcie znajdował się napis: „Miejsce kaŸni narodu polskiego i innych narodów". W Zwišzku Sowieckim, na przykład w ukraińskim Babim Jarze czy też w obozowych miejscach pamięci, ofiary pochodzenia żydowskiego nie były opisywane jako takie. Dawało się wyczuć osobliwe starania, majšce na celu zatarcie znaczenia ogromu ofiar poniesionych przez Żydów. Dlaczego? Czy przyczynš był antysemityzm? Czy może wprost przeciwnie, obawa komunistów przed wzmacnianiem ducha antysemityzmu w narodzie, co mogło również obrócić się przeciwko niektórym z nich samych?

Powodów jest wiele. Pisarz Andrzej Szczypiorski, którego powieœć wojenna pod tytułem „Poczštek" (w Niemczech wydana pod tytułem „Piękna pani Seidenman") poruszyła wielu niemieckich czytelników, zasugerował kiedyœ inne wyjaœnienie: „Polacy wylali tyle łez, opłakujšc swoje ťwłasneŤ ofiary, że dla Żydów tych łez już im po prostu zabrakło". Z tš teoriš sympatyzuje również wielka polska kronikarka okresu zagłady Hanna Krall, która przeżyła Holokaust. Podział obywateli na „obcych" i „swoich" może gorszyć Niemców – lecz niesłusznie. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej w tamtych czasach Żydzi w Europie Wschodniej stanowili odrębny naród w pełnym tego słowa znaczeniu: mieli swój własny język i kulturę, własne stowarzyszenia, a nawet partie (socjalistyczne, syjonistyczne, ortodoksyjne), których przedstawiciele zasiadali w polskim i litewskim parlamencie.

A dziœ? Jak dziœ wyglšda życie ludnoœci żydowskiej w Europie Œrodkowej i Wschodniej? Ci, którzy przeżyli wojnę i nie wyjechali, musieli zmierzyć się z machinš socjalizmu. Uniformizacja i pauperyzacja, do tego zwalczanie wszelkich religii. Te czasy jednak minęły. Kto dziœ odwiedzi te strony, znajdzie na ogół synagogi, niepilnowane przez policję. W nazywanej przez niektórych stolicš Żydów na Ukrainie metropolii Dniepr można przeczytać w synagodze, że jej sponsorami byli najbogatsi oligarchowie w kraju. Fakt, że tak otwarcie przyznajš się oni do swoich żydowskich korzeni, dla przedstawicieli skrajnej prawicy powinien stanowić nie lada gratkę. Jednak na Ukrainie, gdzie w międzyczasie wykształcił się nowy naród polityczny, najwidoczniej nie jest to żaden problem.

Tak więc obywatele pochodzenia żydowskiego i innego od dziesięcioleci mieszkajš i funkcjonujš obok siebie na nowych zasadach. Czasy jednak stajš się surowsze, również na wschodzie Europy. Można tylko mieć nadzieję i modlić się, by obserwowany obecnie w Polsce przypływ nastrojów nacjonalistycznych nie zniszczył tego, co dopiero niedawno powstało.

Tytuł i œródtytuły pochodzš od redakcji

Powyższy tekst jest przedrukiem artykułu, który ukazał się 8 lutego 2018 r. na łamach dziennika „Die Welt"

Dr Gerhard Gnauck jest historykiem i politologiem, korespondentem „Die Welt" w Warszawie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL