Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Batalia o uczciwš reprywatyzację

Pozostałoœć muru Getta Warszawskiego przy ul. Siennej
Fotorzepa
Obecny projekt ustawy wyklucza potomków polskich Żydów i wysiedlonych ofiar represji komunistycznych. Można ten problem sprawiedliwie rozwišzać bez wysadzania państwowego budżetu – piszš eksperci.

Problem zwrotu prywatnego mienia żydowskiego w Polsce zostanie rozwišzany jeszcze w tym roku" – obiecał premier Donald Tusk podczas spotkania z przedstawicielami organizacji żydowskich w marcu 2008 r. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. W Polsce wiarygodnoœć obietnic byłego premiera kierowanych do „milionów Polaków" niestety nie jest, delikatnie mówišc, najwyższa. Wyborcy ocenili jš w 2015 r. W stosunkach międzynarodowych jednak organizacje i œrodowiska żydowskie odbierały obietnice Tuska bardzo serio. Dlatego to, że przez kolejne 7 lat rzšdów od złożonej w Nowym Jorku obietnicy nie spełnił jej, zostało odebrane jako brak szacunku i zachowanie niegodne kraju cywilizowanego.

Olbrzymie rozczarowanie mogło przerodzić się w nieskrywanš irytację czy wręcz złoœć w chwili, gdy okazało się, że brak systemowych regulacji idzie w parze z intensyfikacjš zwrotów w naturze na rzecz kilku wyspecjalizowanych grup Polaków. Wšska grupa warszawskich adwokatów, urzędników i ich rodzin znalazła sposób na pozyskiwanie nieruchomoœci pozostawionych przez rodziny, których dotknšł Holokaust. Tymczasem potomkowie dawnych właœcicieli nie mogš uzyskać realizacji ułamkowego zadoœćuczynienia. Ujawnione prace komisji weryfikacyjnej wykazały co najmniej trzy adresy, przy których „reprywatyzowaniu" pominięto prawowitych spadkobierców pochodzenia żydowskiego. Poszkodowani dowiadywali się o całej sprawie z... internetu.

Wisienkš na torcie relacji polsko-izraelskich w sprawie reprywatyzacji jest znany od dekady fakt zaangażowania męża urzędujšcej prezydent Warszawy i wiceprzewodniczšcej PO w pozyskanie kamienicy z naruszeniem interesów i pamięci rodziny Oppenheimów. Wydaje się, że organizacje żydowskie sš w stanie połšczyć to zdarzenie z brakiem realizacji obietnicy przewodniczšcego PO dotyczšcej ustawy reprywatyzacyjnej.

Zachowanie poprzednich władz negatywnie kształtuje wizerunek Polski. Bez tego tła zapewne trudno byłoby zrozumieć to, że w grudniu zeszłego roku amerykański Senat zaaprobował jednogłoœnie projekt ustawy, która daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania żydowskich organizacji ubiegajšcych się o odzyskanie majštków żydowskich właœcicieli, którzy nie zostawili po II wojnie œwiatowej spadkobierców.

Kontrowersyjne przepisy

Zaproponowana przez PiS „duża" ustawa reprywatyzacyjna to pierwszy kompleksowy projekt od kilkunastu lat. Jej podstawowe założenia stanowiš racjonalny i spójny koncept rozliczenia z komunistycznš nacjonalizacjš wprowadzonš w Polsce w ramach budowy satelitarnego państwa sowieckiego. Niestety, w projekcie ustawy znalazły się pewne rozwišzania, które w sposób bardzo istotny zaważyły na jego końcowej ocenie i przyczyniły się do pogorszenia relacji ze œrodowiskami żydowskimi.

Obecny projekt wyklucza potomków polskich ziemian oraz potomków obywateli polskich, którzy aktualnie nie posiadajš naszego obywatelstwa. Dotyczy to przede wszystkim potomków polskich Żydów i innych ofiar represji komunistycznych. Należy pamiętać, że znakomita większoœć Żydów to byli obywatele polscy – bezwzględne wykluczenie ich spadkobierców nie powinno mieć miejsca.

Kolejny kontrowersyjny przepis ustawy to ograniczenie kręgu spadkobierców tylko do zstępnych w linii prostej. Takie założenie wyklucza rodzeństwo, któremu zależy na dochodzeniu zadoœćuczynienia. A wystarczy odwołać się do starej rzymskiej zasady stosowanej we wszystkich cywilizowanych krajach, prawa kaduka, które majštek po zmarłym bezpotomnie przenosi na Skarb Państwa, którego był obywatelem, i nie ograniczać kręgu spadkobierców. W przypadku bardzo odległych powišzań rodzinnych można byłoby rozważyć instrumenty podatkowe zależne od grupy spadkowej lub liczby postępowań spadkowych po wywłaszczonym właœcicielu.

Tło dzisiejszej batalii dyplomatycznej między Izraelem a Polskš jest takie, że œrodowiska żydowskie przez co najmniej dekadę były zwodzone obietnicš jakiegokolwiek zadoœćuczynienia, a finalnie rzšd PiS zaserwował poważnš ustawę, która ucina dla obecnych „nieobywateli" Polski perspektywę zadoœćuczynienia.

Polskie grupy „pozyskujšce" kamienice zarobiły już swoje w przypadku większoœci osišgalnych dla nich nieruchomoœci. Dlatego rodzi się wštpliwoœć, czy przypadkiem te osoby nie cieszš się z 20–25-proc. bezproblemowego zadoœćuczynienia od państwa przewidzianego w „dużej" ustawie. To też rzutuje na ocenę państwa polskiego na arenie międzynarodowej, włšcznie z próbš zasiania wštpliwoœci dotyczšcych powišzania obozów koncentracyjnych z niemieckim nazizmem. Jeżeli Polska nie zacznie poważnie traktować wszystkich pokrzywdzonych przez nacjonalizację, zarówno Polaków jak i Żydów, możemy być postrzegani jako chciwi nacjonaliœci bogacšcy się na krzywdzie innych.

Apelujemy do rzšdu, by nie wywieszał białej flagi w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej i dokonał korekty częœci rozwišzań! Nie możemy pozwolić na dalsze wydawanie nieruchomoœci w naturze i potęgowanie krzywd z tym zwišzanych. Równoczesne umożliwienie zadoœćuczynienia wszystkim potomkom obywateli Polski oraz zmiana sposobu wyceny œwiadczenia pozwoliłyby bez klęski budżetowej zamknšć reprywatyzacyjnš „puszkę Pandory".

Sprawiedliwe rozwišzanie

Kluczem do finansowego rozwišzania jest sposób okreœlania wartoœci reprywatyzowanych nieruchomoœci. W założeniach do ustawy miała to być wartoœć według stanu nieruchomoœci i poziomu cen z daty nacjonalizacji czy komunalizacji z uwzględnieniem obcišżeń hipotecznych. Jest to najlepsze i uczciwe rozwišzanie odwzorowujšce wartoœć szkody w chwili nacjonalizacji.

Niestety, według projektu ustawy kalkulacja zadoœćuczynienia ma być dokonywana na podstawie dzisiejszej wartoœci nieruchomoœci. Ma to kluczowe znaczenie. Słowa: „na dzień sporzšdzenia wyceny" – to swoiste rywinowskie „lub czasopisma". Konsekwencje finansowe takiego rozwišzania liczone będš w dziesištkach miliardów złotych. Wartoœć nieruchomoœci obliczona w ten sposób będzie w Warszawie ok. 50 razy większa od tej z lat 40. ubiegłego wieku! I to przy uwzględnieniu waloryzacji. Czyli 50 mld zamiast 1 mld, prawdopodobnie różnica godna dostrzeżenia przez ministra finansów...

Warszawa po wojnie była miastem widmem, morzem ruin obcišżonych niespłacalnymi hipotekami. Jej dzisiejsza wartoœć jest efektem powojennej odbudowy, gigantycznego wysiłku inwestycyjnego całego państwa. Proponowany przez nas sposób obliczania wartoœci reprywatyzowanych nieruchomoœci to żadne novum. W podobny sposób obliczano wartoœć nieruchomoœci, które zostały spłacone właœcicielom w ramach umów indemnizacyjnych, w tym obywateli USA. Zatem należałoby niezaspokojonych byłych właœcicieli potraktować podobnie – bez względu na to, czy sš z pochodzenia Szkotami, Włochami, Żydami czy Irlandczykami powinni być tak samo traktowani i otrzymać odszkodowanie na podobnym poziomie, zwaloryzowane na dzień dzisiejszy. Również kršg uprawnionych spadkobierców powinien być ustalony identycznie z tymi z umów indemnizacyjnych zawartych z państwami Zachodu.

Ustawa reprywatyzacyjna odnosi się do œwiadczeń za komunistycznš nacjonalizację, a nie za straty wojenne poniesione przez byłych właœcicieli. Obecny sposób obliczania wartoœci reprywatyzowanych nieruchomoœci został „wykreowany" m.in. przez orzecznictwo sšdów za czasów rzšdów SLD. Wczeœniej rzeczoznawcy wyceniali nieruchomoœci według stanu i cen z daty nacjonalizacji. Zapewne warto, żeby komisja weryfikacyjna zbadała, kto pierwszy i w jakich okolicznoœciach wpłynšł na tak nagłš zmianę sposobu wyceny, która w sposób bezpodstawny uszczupliła finanse publiczne o miliardy złotych.

Dr Tomasz Luterek jest prawnikiem, rzeczoznawcš majštkowym i politologiem

Adam Zieliński jest członkiem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji z ramienia Kukiz '15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL