Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Opozycja Nowoczesna

Nowoczesna/ materiały prasowe
Organizowany przez PiS teatr zdemolował system prawa, cofnšł w rozwoju edukację, rozwalił polskš armię, zniszczył wizerunek Polski w UE i na œwiecie – pisze Piotr Misiło, poseł Nowoczesnej.

Pogłoski o naszej œmierci sš nieco przesadzone – tak należałoby odpowiedzieć prorokom przekazujšcym „dobre i złe nowiny" o Nowoczesnej w mediach. Bez wštpienia partii mocno dotknęły ostatnie wydarzenia, jednak takie zimne prysznice miewajš i efekt pozytywny. Zachęcajš do myœlenia, do redefinicji tematu głównego, okreœlenia na nowo „o co nam chodzi", „po co powstaliœmy". Zacznijmy zatem od poczštku.

Nowoczesna powstała z koniecznoœci protestu przeciw nieudolnym rzšdom schyłkowej PO-PSL. Zaproponowaliœmy inne spojrzenie na sprawy państwa – zamiast rzšdów „zawodowych polityków" (z których każdy zna się na wszystkim) rzšdy osób znajšcych się na zarzšdzaniu. Przyœwiecała prosta zasada: pilotować boeinga nie powinna osoba wybrana przez pasażerów, ale taka, która umie pilotować taki samolot. Uwierzono nam. Po wejœciu do Parlamentu nasze zdroworozsšdkowe myœlenie zaczęło się wypaczać.

Z pełnš naiwnoœciš, z wiarš, że rozsšdek jest najważniejszy, a celem nadrzędnym jest rozwój Polski i Polaków znaleŸliœmy się, jak ten misjonarz w dżungli Nowej Gwinei, w œrodku gwałtownej walki dwóch zwaœnionych plemion. Front jednoœci, czyli trzy partie koalicyjne pod wspólnym sztandarem, rozpoczęły realizację trzypunktowego planu: przejšć władzę, umocnić władzę, skompromitować przeciwników. Pierwszy krok to przejęcie „służb" CBA i ABW, drugi to prokuratura, trzeci to Trybunał Konstytucyjny, czwarty sšdy, a w tle przejęcie policji, wojska i najważniejsze, spółek Skarbu Państwa, wliczajšc w to perłę w koronie – telewizję publicznš.

Od pierwszego dnia znaleŸliœmy się w innym œwiecie, œwiecie intryg, pułapek, podstawiania nóg i rozrzuconych skórek od bananów. Ten œwiat nakręcany przez dziennikarzy czyhajšcych na poœlizgnięcia, którym nie idzie o meritum, a o skandal, chichoczšcych z drobnych wpadek i żywišcych się padlinš. Uczone rozmowy przed kamerami prowadzone w stylu i tematyce zawodów sportowych: jakie tricki winna wykonać drużyna, by omamić widzów, o czym zawodnicy rozmawiali w szatni...

W cišgu dwóch pierwszych lat praktyki parlamentarnej dyrygowanej przez naszych rodzimych bolszewików, spotkaliœmy się z niedajšcš się opisać arogancjš. Organizowany przez PiS teatr z otrzaskanymi w boju aktorami, takimi jak osławiony prokurator Piotrowicz czy pełna wdzięku i taktu doktor Pawłowicz, zdemolował system prawa, cofnšł w rozwoju edukację podstawowš i œredniš, rozwalił polskš armię, zniszczył wizerunek Polski w UE i œwiecie.

Rzšd jednoœci PiS

Rzšdzšcy front jednoœci ostentacyjnie pokazuje swojš pogardę do systemu, który go wyniósł do władzy. Przywódca większoœci parlamentarnej publicznie lekceważy Sejm RP, czytajšc podczas debaty ksišżkę o kotach i wypowiadajšc się poza jakimkolwiek ustalonym trybem. Prezydent i inni posłowie PiS przysięgajšc wiernoœć konstytucji i dodajšc: „Tak mi dopomóż Bóg", łamiš jš w oczywisty sposób, czego przykładem jest rozczulajšca otwartoœć posłanki Pawłowicz deklarujšcej publicznie, iż popełni krzywoprzysięstwo, bo tak chce partia.

Nowoczesna nie jest przeciwko PiS. Nie jest przeciwko wyborcom PiS. Jest za dobrymi rozwišzaniami dla Polski i Polaków. W lustrze chcielibyœmy widzieć osoby uczciwe i chcielibyœmy, by nasze dzieci czy wnuki mówiły o nas z dumš. Działalnoœć w parlamencie winna kojarzyć się wszystkim z debatš na temat ulepszania rzeczywistoœci. Musimy przełamać dzielenie spraw na złe „twojsze" i dobre „mojsze". Nie możemy jednak zamknšć oczu na stan faktyczny, w którym władza drogš pokrętnš, opakowanš w fałszywš szlachetnoœć uwodzi wyborców poprzez pobudzanie pseudodumy narodowej, judzenie przeciwko sšsiednim krajom, nagradzaniem ksenofobii i cichej akceptacji dla neofaszystowskich organizacji.

Przykładem na to, jak działa prokuratura podporzšdkowana partii, jest banalny wypadek kolumny BOR z paniš premier – dochodzenie w tej prostej sprawie trwa już rok, a termin zakończenia prawdopodobnie się odsuwa, czekajšc na całkowite upartyjnienie sšdów, by wyrok nie naruszał godnoœci władzy. Za chwilę minš dwa lata od œmierci Igora Stachowiaka bez prawnych konsekwencji dla sprawców. Aktywnoœć ministra objawia się natomiast w kontynuowaniu sprawy pocišgnięcia do odpowiedzialnoœci rzekomych sprawców œmierci ojca ministra wraz z sędziami, którzy wydali wyroki uniewinniajšce.

Czy można ufać ludziom bez twarzy, którzy każdy głupi i zdradziecki w swoich skutkach ruch partyjnej władzy wytłumaczš krzykiem i demagogiš? Czy można ufać panom: Terleckiemu, Sasinowi, Suskiemu, Tarczyńskiemu, przypominajšcym w oszukańczych manipulacjach Jacka Kurskiego? Czy można ufać paniom Beatom: Szydło, Kępie i Mazurek, które patrzšc prosto w oczy telewidzom „mówiš fałszywe œwiadectwo" przeciw oczywistym faktom? Czy można ufać Czarneckiemu obrzucajšcemu błotem paniš Thun, który kilka lat wczeœniej wraz z Andrzejem Dudš, Ryszardem Legutko i innymi donosili na Polskę w Parlamencie Europejskim o rzekomych fałszerstwach wyborczych (nigdy niepotwierdzonych). Macierewicz skarżył się na rzšd Polski kongresmenom USA i organizował wystawy w Brukseli. Ale (według jego własnego okreœlenia) szmalcownik Czarnecki może obrzucać błotem kogo chce i kłamać, bowiem wyznacznikiem prawdy jest jego obecny mistrz – Kaczyński.

Oszustwo wyborcze

Zarzšdzanie państwem jest jak zarzšdzaniem wielkim przedsiębiorstwem. Czy można powierzać je amatorom i nieukom zdobywajšcym popularnoœć w wyborczym show? Oszustwo wyborcze polega nie tylko na fałszowaniu samych wyborów, ale również i przede wszystkim na oszukańczej kampanii. Jakże łatwo w jej trakcie głosić o 500 zł na każde dziecko, a potem przekonywać, że nie na każde, ale na drugie. Jakże łatwo obiecać reformę sšdownictwa, by skracać postępowania, a potem wprowadzać reformę, by przywrócić PRL-owskie upartyjnienie sšdów.

Na decyzyjne stanowiska państwowe potrzebne sš odpowiedzialne osoby, umiejšce zarzšdzać zespołami, znajšce się na swojej profesji. Nie może być tak, że kryterium wyboru jest przynależnoœć do nomenklatury partyjnej. Osoby zarzšdzajšce majštkiem państwowym czy samorzšdowym muszš spełniać tylko trzy kryteria: wiedza, umiejętnoœć zarzšdzania i uczciwoœć. I jest obojętne, jakš ta osoba ma płeć, wyznanie, przynależnoœć partyjnš i zasługi w dalekiej przeszłoœci. Za zasługi wdzięczne społeczeństwo winno dawać order i dodatkowš rentę, a nie państwowe stanowisko z limuzynš i szoferem.

Partia Nowoczesna nie walczy z PiS ani z jego wyborcami. Partia Nowoczesna walczy ze złym, wyniszczajšcym Polskę zarzšdzaniem. Z zarzšdzaniem dšżšcym do utrzymania władzy przez następne cztery lata. W celu utrzymania władzy PiS potrzebuje podporzšdkować sobie Trybunał Konstytucyjny, policję, armię i służby specjalne, a również Sšd Najwyższy, Krajowš Radę Sšdownictwa i kierownictwa poszczególnych sšdów. Dla utrzymania władzy trzeba było podporzšdkować sobie telewizję publicznš. W tym samym celu mami się swoich wyborców, zawłaszczajšc osišgnięcia poprzedników i uruchamiajšc machinę propagandy sukcesu, której skali nie osišgnšł żaden z partyjnych bonzów PRL.

Nadzieja umiera ostatnia

Nowoczesna partia to taka, której podstawowym programem jest „jak najmniej państwa w państwie". Uproszczenie procedur, przeniesienie spraw wiary do sfery sumień poszczególnych obywatelek i obywateli. Prostego pojmowania rzeczywistoœci: W miejsce „swoich sędziów" – drastyczna reforma kodeksów postępowania, wzmocnienie obsługi sędziowskiej, wprowadzenie sędziów pokoju. W miejsce „obrony życia za wszelkš cenę" – wzmocnienie roli kobiety w decyzjach dotyczšcych potomstwa i jej przyszłoœci.

W miejsce 500+ na drugie i następne dziecko dla każdej rodziny – kwota wsparcia w zależnoœci od œredniej wynagrodzenia. W miejsce zakupu rakiet przeciwlotniczych – zakup sprzętu dla wojska o podwójnym zastosowaniu, służšcego w przypadkach kataklizmów potrzebom cywilnym. Zwišzki partnerskie? To przecież specyficzna umowa cywilna o wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Włšczanie do dysputy kwestii seksu nie ma sensu – to sprawa czysto prywatna. Wiek rozpoczęcia edukacji powinien być elastyczny, a narzucony państwowy program winien okreœlać tylko minimum.

Konieczna jest zmiana struktury służby zdrowia – lekarz winien skupić się na diagnozie i leczeniu, ocena wstępna i „papierologia" winna być dokonywana przez niższy personel medyczny. Służba zdrowia musi być godnie wynagradzana, a cały system odpowiednio dofinansowywany. Nie może być tak, że wspaniała inicjatywa WOŒP wypełnia luki systemu tej służby. Żšdamy od publicznych instytucji naukowych rzetelnych ocen tworzonego prawa. Łamanie konstytucji nie jest sprawš indywidualnych opinii.

Nowoczesna partia winna mieć charakter kontrolny i rekomendacyjny. Nie może być swoistš koteriš, której członkowie po zdobyciu władzy obsadzš intratne stanowiska i wprowadzš „swoich" na państwowe i samorzšdowe posady. Partia winna rekomendować na stanowiska najlepszych bez względu na poglšdy, a zajšć się monitorowaniem i kontrolš działań.

Nowoczesna partia to organizacja zaufania społecznego kontrolujšca władzę wykonawczš i proponujšca rozwišzania prawne zwiększajšce efektywnoœć wydawania œrodków budżetowych na rzecz dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli. Partia Nowoczesna nie dšży do zagarnięcia władzy, by wprowadzić swoich Misiewiczów do spółek Skarbu Państwa i do administracji państwowej, by jej członkowie znaleŸli swoje miejsce przy bankomatach wypłacajšcych wysokie pensje dla uprzywilejowanych. Partia Nowoczesna będzie wspierać każde rozwišzanie dobre dla Polski i Polaków bez względu na to, kto lub które ugrupowanie je zaproponuje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL