Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Leon Podkaminer: Kto zbawi Europę?

materiały prasowe
Korzyœci, jakie Polska może osišgnšć z tytułu przystšpienia do strefy euro sš iluzoryczne – a koszty nad wyraz realne – pisze ekonomista.

Z poœwištecznego letargu wytršcił mnie tekst profesora Grzegorza Kołodki pt. „Czy Polska zbawi Europę?" („Rzeczpospolita", 3 stycznia 2017), w którym autor reklamuje zalety zastšpienia złotego euro. Oprócz korzyœci, jakie zmiana ta miałaby przynieœć Polsce, samo zadeklarowanie gotowoœci do przyjęcia euro miałoby – zdaniem Kołodki - znaczšco wzmocnić euroland.

Uważam, że korzyœci, jakie Polska może osišgnšć z tytułu przystšpienia do strefy euro sš iluzoryczne – a koszty nad wyraz realne. Koronnym argumentem majšcym przemawiać za rezygnacjš ze złotego miałoby być wyeliminowanie „kosztów transakcyjnych wynikajšcych z wymiany złotych na euro i z powrotem przy okazji handlu i turystyki zagranicznej." Koszty te Kołodko szacuje na „kilkanaœcie miliardów złotych".

Moim zdaniem sš to szacunki niewiarygodne: kilkanaœcie miliardów złotych wynoszš zyski całego systemu bankowego. Innym ważnym efektem eliminacji ryzyka walutowego miałoby być wzmożenie dynamiki inwestycji, przytłumionej – jakoby – z racji niepewnoœci co do opłacalnoœci produkcji zależnej od handlu zagranicznego.

Jednakowoż fakty nie uzasadniajš tego argumentu. Dynamika inwestycji nie ma zauważalnego zwišzku z faktem nieposiadania własnej waluty. Inwestycje stanowiš grubo ponad 25 proc. PKB w Czechach i Rumunii (oba te kraje zachowały własne waluty) – ale ok. 20 proc. w Polsce, na Litwie i w Słowenii (kraje bez własnej waluty). Co więcej, udział inwestycji w PKB krajów, które przyjęły euro zmniejszył się znaczšco: w Słowenii z ponad 28 proc. w 2005 r do 20 proc. w 2015 r; na Słowacji odpowiednio z 29,7 proc. do 23,2 proc.; na Litwie z 23,4 proc. do 19,3 proc.; na Łotwie z 31,3 proc. do 22,6 proc.; w Estonii z 32,9 proc. do 23,7 proc.. W Polsce inwestycje potrafiły wzrastać w tempie dwucyfrowym (np. w 2014 r.) lub spadały (np. w 2013 r) – przy niezmienionej walucie. Podobnie ma się rzecz z dynamikš inwestycji w krajach strefy euro. Przykładowo w 2010 r. inwestycje spadły o ponad 13 proc. w Słowenii (według prowizorycznych szacunków w 2016 r. inwestycje spadły o 10 proc. także na Łotwie).

Przypuszczenie, że przyjęcie euro przyspieszy wzrost gospodarczy Polski „o ok. 0,5 proc." rocznie jest czystš fantazjš. (To zabawne: w Czechach słyszy się poglšd, że przyjęcie euro spowolni wzrost gospodarczy o ok. 0,5 proc.)

Ostatnim poważniejszym argumentem za przyjęciem euro miałoby być potanienie obsługi polskiego (zagranicznego) długu publicznego o „ok. 2 proc. PKB", jak pisze Kołodko. Otóż obecnie cały dług publiczny (krajowy plus zagraniczny) kosztuje Polskę rocznie 1,7 proc. PKB – mniej niż Słowenię (2,8 proc.), nie mówišc już o np. Portugalii (4,3 proc.). Pamiętać przy tym trzeba, że kraje uginajšce się pod ciężarem długu publicznego (Słowenia, Portugalia, Grecja itd.) znalazły się w swym godnym pożałowania położeniu właœnie z powodu przystšpienia do strefy euro. W 2000 roku dług publiczny Słowenii wynosił 26 proc. PKB, Portugalii 50 proc., Grecji 105 proc. W 2016 r. wskaŸniki te wyniosły odpowiednio ponad 80 proc., 130 proc. i 181 proc..

Tyle w temacie korzyœci, jakie Polska (i inne kraje regionu: Rumunia, Węgry i Czechy) miałyby odnieœć z tytułu rezygnacji z własnej waluty. (Interesujšce: w połowie grudnia ubiegłego roku bank centralny i ministerstwo finansów Republiki Czeskiej uznały za celowe opublikowanie wspólnego oœwiadczenia o nierozważaniu daty podjęcia starań o przystšpienie do strefy euro).

Pozostajš jeszcze dwie kwestie: kosztów rezygnacji z własnego pienišdza oraz wpływu ewentualnej rezygnacji z własnego pienišdza na „wzmocnienie Europy".

Moim zdaniem rezygnacja z własnej waluty niesie ryzyko – graniczšce z pewnoœciš – długotrwałej (albo i nieodwracalnej) stagnacji gospodarczej, jakiej już teraz doœwiadczajš kraje Europy południowej (i Słowenia). Nie wyobrażam sobie, jakim sposobem strefa euro wzmocniłaby się gospodarczo (a także politycznie) poprzez przyłšczenie się jeszcze jednej kulejšcej gospodarki, jeszcze jednej Portugalii (a w perspektywie może i jeszcze jednej Grecji?)

Zgadzam się z prof. Kołodkš co do jednego: ekonomicznie Unia Europejska dryfuje w kierunku dezintegracji. Dla Polski rozpad UE miałby fatalne konsekwencje gospodarcze i polityczne. Jednak Polska nie ma obecnie żadnego realnego wpływu na ten proces. (Jakiœ tam – marginalny – wpływ Polska mogła mieć za rzšdu Donalda Tuska. Z możliwoœci oddziaływania na politykę gospodarczš w UE jednak w ogóle nie skorzystano).

Polska nie zbawi Europy. Europę zbawić może tylko i wyłšcznie radykalna zmiana polityki gospodarczej Niemiec. Polityka obecna jest bezpoœredniš przyczynš fatalnego rozwoju wypadków w całej strefie euro – tj. w samym jšdrze UE.

Po pierwsze, Traktat z Maastricht, nakładajšcy ograniczenia na politykę fiskalnš i pieniężnš w strefie euro, jest ucieleœnieniem niemieckich fobii i zabobonów ekonomicznych. Po drugie, polityka gospodarcza w Niemczech sprowadza się do stosowania agresywnego merkantylizmu. Niemcy wypracowujš gigantyczne nadwyżki w handlu zagranicznym. Nadwyżki te destabilizujš – poœrednio, lub bezpoœrednio – gospodarki zachodnioeuropejskich handlowych partnerów Niemiec, wpędzajšc ich przy tym w rosnšce zadłużenie wobec banków niemieckich. O agresywnoœci tej polityki œwiadczy też fakt, że nadwyżki handlowe sš uzyskiwane za cenę ograniczania wzrostu płac krajowych, krajowego spożycia i inwestycji w samych Niemczech. Mottem tej polityki mogłoby być hasło: wszystko dla frontu (tym razem eksportowego).

W cišgu ostatnich 100 lat Niemcy dwukrotnie zrujnowały Europę – i same siebie. Niestety, na tym najprawdopodobniej się nie skończy...nawet jeœli tym razem nie będzie ofiar w ludziach.

Autor pracuje w Wiedeńskim Instytucie Międzynarodowych Porównań Gospodarczych i jest profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL