Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Marian Piłka: Płace bez granic

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Unia Europejska powinna podjšć walkę z zaniżaniem wynagrodzeń w krajach słabiej rozwiniętych – pisze wiceprezes Prawicy RP.

Międzynarodowe korporacje, zamiast konkurować jakoœciš i cenš oferowanych produktów, najczęœciej rywalizujš poprzez zaniżanie płac pracownikom w krajach słabiej rozwiniętych. Zjawisko to, zwane dumpingiem socjalnym stało się w międzynarodowym obrocie gospodarczym jednym z podstawowych problemów, z jakimi boryka się œwiatowa gospodarka. Jest to bowiem obecnie główny instrument polityki neokolonialnej. To właœnie nierówna, czasami wręcz drastycznie nierówna, płaca za tš samš pracę, jest rażšcš niesprawiedliwoœciš dotykajšcš pracowników pracujšcych w różnych krajach.

Czasami tylko linia graniczna dzielšca dwa kraje decyduje o wysokoœci zarobków. Tak jest w przypadku granicy amerykańsko-meksykańskiej, czy granicy polsko-niemieckiej. W tych samych korporacjach, za tš samš pracę pracownicy otrzymujš czasami nawet czterokrotnie niższe wynagrodzenie. Ta sytuacja nie ma nic wspólnego, nie tylko ze sprawiedliwoœciš, ale i z wolnym rynkiem, bowiem stosowanie dumpingu socjalnego zakłóca jego funkcjonowanie. Nic też dziwnego, że prawo międzynarodowe, w  drastycznych przypadkach, zakazuje tego rodzaju  praktyk. Dzieje się tak w odniesieniu do pracy niewolniczej czy wykonywanej przez dzieci. Nie ulega jednak wštpliwoœci, że międzynarodowe regulacje w zakresie prawa pracy powinny przeciwdziałać także innym formom dumpingu socjalnego.

Ofiarami tego rodzaju praktyk sš pracownicy krajów mniej rozwiniętych gospodarczo, krajów, które często w przeszłoœci były ofiarami wyzysku kolonialnego czy innych form ekonomicznej dyskryminacji. Dlatego likwidacja, a w każdym razie rozpoczęcie procesu likwidacji tego typu praktyk, powinno być obowišzkiem zarówno państw na terenie których mamy do czynienia z tego typu praktykami, jak też państw macierzystych międzynarodowych korporacji, które je stosujš. Także Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz międzynarodowe organizacje praw człowieka powinny w sposób znacznie bardziej aktywny wkraczać w proces prowadzšcy do likwidacji dumpingu socjalnego.

Ponieważ aktywnoœć międzynarodowych organizacji w tym zakresie jest zdecydowanie niewystarczajšca, rzšdy państw, które sš przede wszystkim ofiarami tego typu działań, powinny w sposób bardziej zdecydowany im się przeciwstawić. Eliminacja nierównych płac w międzynarodowych korporacjach powinna być priorytetem rzšdowej polityki społecznej. Należy ustanowić zasadę równoœci wynagrodzeń w krajach macierzystych międzynarodowych korporacji i w Polsce, eliminujšca socjalny dumping. Wprowadzenie jej w życie jest ogromnym wyzwaniem, nie tylko społecznym czy ekonomicznym, ale także prawnym. Dlatego proces wcielania jej w życie powinien być rozłożony w czasie i przeprowadzany  stopniowo, w zależnoœci od branży i stopnia dumpingu stosowanego przez poszczególne korporacje. Nie ulega wštpliwoœci, że korporacje powinny mieć ustawowo zagwarantowany okres likwidacji tego typu praktyk tak, aby mogły bez szwanku dostosować się do  działalnoœci w nowych warunkach prawnych.

Nie ulega też wštpliwoœci, że nowe regulacje dotyczšce likwidacji dumpingu socjalnego powinny zostać najpierw wprowadzone w stosunku do korporacji z tych państw, które same sš zainteresowane likwidacjš tego typu szkodliwych działań. Niewštpliwie sojusznikiem w tym obszarze może się stać np. francuskie państwo. Dlatego proces naprawy wolnego rynku powinien być rozpoczęty od zrównania płac we francuskich korporacjach handlowych, finansowych i œwiadczšcych inne typy usług działajšcych na terenie naszego państwa, z płacami we Francji. Sšdzę, że niemieckie korporacje działajšce w Polsce, będšce niezwykle wrażliwe na kwestie praworzšdnoœci, same szybko wyeliminowałby dumping socjalny we własnych korporacjach, zwłaszcza handlowych. Eliminacja tych praktyk jest dziœ najskuteczniejszš formš integracji ekonomicznej naszego kontynentu, przezwyciężenia istniejšcych jeszcze barier międzynarodowej współpracy gospodarczej w ramach Unii Europejskiej i przezwyciężenia nierównoœci płacowych. W sposób zasadniczy przyczyniłoby się to do zwiększenia społecznego dobrobytu i poszanowania równoœci  praw poszczególnych narodów w ramach Unii, a cele integracyjne, zapisane w traktatach, uzyskałyby pełniejszš i bardziej wiarygodnš realizację.  Zapoczštkowanie przez Polskę polityki likwidacji dumpingu socjalnego, mogłoby też przyczynić się do naprawy, nadwyrężonych ostatnio relacji politycznych z mocarstwem nad Sekwanš, bowiem korespondowałoby z inicjatywami podjętymi przez prezydenta Macrona.

Unia Europejska powinna być obszarem, na którym wolny rynek nie jest zakłócany szkodliwymi praktykami utrudniajšcymi rozwój społeczny i gospodarczy. Dziœ głównš barierš  w stworzeniu ogólnoeuropejskiej strefy dobrobytu sš neokolonialne praktyki dumpingu socjalnego. Jego eliminacja powinna być zasadniczym wyzwaniem dla Komisji Europejskiej, zaœ korporacje, które nie będš gotowe podjšć się tego wyzwania, powinny ponosić koszty  naruszania zasad wolnego rynku, również w postaci zamknięcia ich działalnoœci.

Oczywiœcie żadne państwo nie chce likwidować prosperujšcych przedsiębiorstw na swoim terenie i tylko naruszanie prawa i nie przestrzeganie zasad wolnego rynku może uprawniać rzšdy do eliminacji takich korporacji z własnego rynku. Likwidacja dumpingu socjalnego praktykowanego przez międzynarodowe korporacje działajšce na terenie Unii Europejskiej może być przykładem dla państwa spoza wspólnoty. Unia powinna dać przykład wdrażania nowych zasad współpracy gospodarczej i budowy dobrobytu społecznego najpierw  na naszym kontynencie, a póŸniej w całym œwiecie.

Autor jest historykiem oraz wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL