Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Po wakacjach żywność będzie tanieć – oprócz mleka i wieprzowiny

Bloomberg
Spadnš ceny jaj, drobiu i cukru – zapowiadajš w swoich prognozach bankowi analitycy rynków rolnych.

Drugi ranking cen surowców rolnych ukazuje się w ciekawym okresie, gdy ceny żywnoœci co chwila trafiajš na łamy gazet. Ceny masła rozpaliły opinię publicznš i spowodowały podejrzenia o spekulacje w skali globalnej, Unijna afera z jajami skażonymi fipronilem, œrodkiem zwalczajšcym wszy i roztocza, zwiększyła eksport jaj z Polski, a to podniosło mocno ceny na rynku krajowym.

O ile w pierwszej edycji przygotowywanego przez nas rankingu cen surowców rolnych zapowiadaliœmy więcej podwyżek, o tyle dziœ czytelnicy majš więcej powodów do optymizmu. Zaproszeni do udziału w rankingu analitycy rynków rolnych z banku Credit Agricole, PKO BP, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK oraz Alior Banku sš zgodni, że już w perspektywie miesišca znaczšco spadnš ceny wielu produktów rolnych: np. jaj, nawet o 17 proc.

Dużo tańsza będzie też kukurydza, tu największe spadki przewiduje Alior, bo aż o 25 proc. w stosunku do ostatnich cen wskazywanych przez GUS. Tanieć majš również pszenica i drób. Jest także zgoda co do spodziewanych podwyżek – mleko podrożeje o ok 2 proc., podobnie bydło, także o ok 2 proc. Na tym jednak konsensus się kończy. Analitycy majš różne opinie co do losów cen cukru (większoœć zapowiada spadki, ale analitycy BGŻ BNP Paribas spodziewajš się wzrostu o 6 proc.). I odwrotnie, większoœć analityków spodziewa się wzrostu cen wieprzowiny, a analityk Credit Agricole zapowiada spadek cen o 5 proc.

W perspektywie trzech miesięcy wcišż drożeć będzie mleko (od 2 do nawet 10 proc.), wołowina (od 1,5 do 2,2 proc.) i rzepak (od 3,5 do nawet 11 proc.).

W pierwszej edycji rankingu analitycy banków prognozowali, jak będš kształtowały się ceny surowców rolnych w perspektywie miesišca, czyli pod koniec sierpnia. Po upływie tego czasu widzimy, jak trudna to sztuka, choć udała się rzecz niebywała – dwie prognozy były 100-procentowo precyzyjne. Na infografice powyżej przedstawiamy wyniki, pokazujšc, o ile procent różniły się przesłane prognozy od cen, które faktycznie się pojawiły na rynku. Im bliżej zera, tym trafniej. Aż cztery najtrafniejsze przewidywania zostały przedstawione przez analityków BGŻ BNP Paribas. Drugie miejsce z dwoma trafnymi prognozami zajęły PKO BP i Credit Agricole.

Opinia

Marta Skrzypczyk, analityk rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas

Prognozujemy, że wzrost cen trzody chlewnej na skutek stopniowej odbudowy pogłowia w Unii Europejskiej, mniejszego niż rok temu eksportu produktów wieprzowych z UE do Chin oraz pojawiania się kolejnych ognisk ASF może stopniowo wyhamowywać. Jeszcze we wrzeœniu spodziewamy się odbicia cen po lipcowych spadkach, niemniej już pod koniec roku mogš przeważać lekkie tendencje spadkowe. Na ceny pszenicy wpłynš podniesione szacunki produkcji w Rosji, która będzie największym œwiatowym eksporterem. W ostatnich tygodniach notowania na giełdach wyraŸnie osłabły. W Polsce sam wolumen produkcji prawdopodobnie przekroczy ubiegłoroczny poziom o 2–4 proc. Stšd też nieznacznie obniżyliœmy nasze prognozy cen jej skupu.

Jakub Olipra, ekonomista, Credit Agricole

Uważamy, że œwiatowy rynek mleka znajduje się obecnie na szczycie cyklu i w najbliższych miesišcach wejdzie w fazę spadkowš. Spadek cen widoczny będzie szczególnie w przypadku masła, którego cena osišgnęła w ostatnich miesišcach rekordowe poziomy i oderwała się od pozostałych produktów mlecznych. Wskazuje to w naszej ocenie na wysokie prawdopodobieństwo udziału czynnika spekulacyjnego w kształtowaniu cen masła. Rynek mięsa drobiowego wraca stopniowo do równowagi po ptasiej grypie, co znajduje odzwierciedlenie w wyższej dynamice produkcji drobiu. Wyższa podaż będzie sprzyjała spadkowi jego cen. Przypadki skażenia jaj fipronilem w Holandii i kilku innych krajach UE będš przejœciowo wpływać na zwiększenie popytu na polskie jaja i – co za tym idzie – na wzrost ich cen.

Mariusz Dziwulski, ekspert, PKO BP

Ceny żywca wieprzowego będš pod presjš zmniejszajšcego się popytu na rynku chińskim oraz powoli odbudowujšcej się podaży w UE. Po znacznych zwyżkach w pierwszym półroczu 2017 r. w lipcu krajowe ceny skupu trzody były już o 0,4 proc. niższe r./r. Ceny cukru ze względu na wzrost podaży na rynku œwiatowym (pierwszy raz od dwóch sezonów œwiatowa produkcja przewyższy jego zużycie) będš prawdopodobnie znacznie niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost œwiatowej produkcji mleka może osłabić dynamikę wzrostu jego cen w kolejnych miesišcach. Natomiast wyższe ceny zbóż i wyhamowanie unijnej i polskiej produkcji drobiu będš oddziaływać na wzrost jest cen. Oczekujemy, że w IV kw. ceny skupu przekroczš poziom ubiegłoroczny. Czynnikiem ryzyka jest także rozwój ptasiej grypy w UE.

Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego, BZ WBK

Presja na ceny skupu kurczšt rzeŸnych w kolejnych miesišcach może zmaleć ze względu na niższš dynamikę wzrostu unijnej produkcji.

Warto też pamiętać, że Polska od lipca jest krajem oficjalnie wolnym od ptasiej grypy i ponownie otwierajš się rynki niektórych krajów pozaunijnych, gdzie wprowadzono ograniczenia w imporcie drobiu po stwierdzeniu ognisk grypy ptaków w Polsce. To efekt rozmów na poziomie rzšdowym.

Nieco niższe od wczeœniej zakładanych mogš być ceny trzody. Niższy unijny eksport oraz spadek konkurencyjnoœci europejskiej wieprzowiny na rynku œwiatowym będš wpływać na poziom cen. Pod koniec roku ceny w kraju mogš się kształtować na poziomie zbliżonym do tych z analogicznego okresu 2016 r.

Przemysław Okniński, analityk rynków rolnych, Alior Bank

Możliwe sš zwyżki cen pszenicy, jednak rekordowo duże zapasy będš ograniczać te tendencje. Z powodu wyższych œwiatowych zbiorów kukurydzy cena może być niższa niż rok temu. Notowane w sierpniu relatywnie wysokie ceny jaj sš wynikiem afery z fipronilem. Oceniamy, że we wrzeœniu ich cena pozostanie na wysokim poziomie, jednak ten efekt nie będzie trwał długo. Niższa niż przed rokiem produkcja trzody chlewnej w Europie utrzyma wyższš cenę wieprzowiny. Oczekujemy, że ceny skupu bydła wzrosnš z powodu zmniejszenia udziału krów w uboju. Jeœli chodzi o ceny rzepaku, tegoroczne zbiory były niższe i w Polsce, i u największych œwiatowych eksporterów (susze w Kanadzie i Australii). Oczekujemy jednak niższych cen, głównie z powodu niskiej jakoœci krajowego rzepaku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL