Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

KE: skażone jaja w 15 krajach UE, w tym w Polsce

Bloomberg
Skażone fipronilem jaja wykryto w 15 krajach Unii Europejskiej i dwóch spoza niej; trafiły one też do Polski - poinformowała w pištek Komisja Europejska. 26 wrzeœnia ma dojœć do spotkania ministrów z państw, które dotknięte sš tym problemem.

Według informacji przekazanych na konferencji prasowej w Brukseli przez rzecznika KE Daniela Rosario, fipronilem zostały skażone jaja na fermach w Belgii, Holandii, Niemczech i Francji. Kraje, do których trafiły skażone jaja z tych czterech państw, to: Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Austria, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Dania.

We Francji skażone jaja pochodziły zarówno z własnej produkcji, jak i z importu. Według KE na skażone jaja natrafiono również poza UE - w Szwajcarii i Hongkongu.

Afera wywołuje pytania o skutecznoœć unijnego systemu ostrzegania, za pomocš którego państwa członkowskie informujš się o zagrożeniach dotyczšcych żywnoœci. Komisja poinformowała, że wrzeœniowe spotkanie wysokiego szczebla z udziałem ministrów i przedstawicieli służb sanitarnych państw dotkniętych tym problemem będzie dotyczyło m.in. tej kwestii.

"Celem jest wycišgnięcie odpowiednich wniosków i przedyskutowanie sposobów na poprawienie efektywnoœci unijnego systemu dotyczšcego bezpieczeństwa i oszustw żywnoœciowych" - podkreœliła rzeczniczka KE Mina Andreewa.

Choć wczeœniej we wrzeœniu zaplanowane sš spotkania unijnych ministrów, to, jak tłumaczy KE, spotkanie w tej konkretnej sprawie ma się odbyć po upływie pewnego czasu od obecnych wydarzeń, "tak aby wszystkie fakty były dostępne".

Zgodnie z unijnymi regulacjami państwo, które wykryje u siebie żywnoœć potencjalnie powodujšcš zagrożenie dla zdrowia publicznego ma obowišzek poinformować o tym za poœrednictwem unijnego systemu alarmowego RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) resztę krajów unijnych.

Między Holandiš i Belgiš jest spór, czy ten pierwszy kraj powinien był poinformować o wykryciu u siebie skażenia fipronilem. Wykryto go jeszcze jesieniš zeszłego roku. Belgia oskarżeniem pod adresem sšsiada odpowiedziała na krytykę, jaka spadłš na niš po tym, gdy okazało się, że sama również z opóŸnieniem przekazała informacje innym krajom UE.

"Toczš się dochodzenia, które majš ustalić, kiedy okreœlony kraj wiedział o sprawie i kiedy powinien o niej poinformować. Nie wchodzimy w grę wzajemnych oskarżeń" - zaznaczyła Andreewa.

KE zapewnia, że UE ma najbardziej zaawansowany i wyrafinowany na œwiecie system, by chronić konsumentów i zapewniać najwyższy standard żywnoœci. Urzędnicy wskazujš jednak, że w tym przypadku mowa jest o nielegalnym wykorzystaniu substancji.

Fipronil jest œrodkiem zwalczajšcym wszy, kleszcze i roztocza i może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierzšt domowych, ale nie w produkcji żywnoœci.

KE podkreœliła, że informacje o zanieczyszczeniu jajek przekazano jej za pomocš systemu ostrzegania 20 lipca. Zrobiła to Belgia. Z odpowiedzi rzeczników wynika, że Holandia nie przekazała w listopadzie ubiegłego roku informacji w tej sprawie.

Władze Holandii zaprzeczyły sugestiom, że w listopadzie 2016 roku ukrywały skażenie jaj fipronilem. Szef holenderskiej agencji ds. bezpieczeństwa żywnoœci Rob van Lint przyznał w holenderskich mediach, że otrzymał informacje na ten temat, ale nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia ludzi.

KE w czwartek przekazała informacje na temat zanieczyszczonych jajek do partnerów handlowych spoza UE. Jak tłumaczyła rzeczniczka, zrobiono to dla zapewnienia transparentnoœci. Do tej pory KE nie ma informacji, jakoby skandal miał jakiœ wpływ na handel z krajami trzecimi.

Sprawa wywołuje też pytania, czy rolnicy, których famy zostały zamknięte, będš mogli dostać rekompensaty ze œrodków unijnych. Z wypowiedzi rzeczników KE wynika jednak, że na razie taka opcja nie jest rozważana.

Zarówno w Belgii jak i Holandii doszło w czwartek do rewizji w zwišzku ze skażeniem. W ramach œledztwa holenderscy œledczy zatrzymali dwie osoby, które sš podejrzane o stworzenie zagrożenia dla zdrowia publicznego. W obu krajach œledztwo karne dotyczy kilkudziesięciu ferm, gdzie prawdopodobnie został użyty fipronil.

Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje fipronil jako substancję "umiarkowanie toksycznš" w przypadku spożycia znacznych iloœci; może być szkodliwy dla nerek, wštroby i tarczycy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL