Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

MON zapowiada budowę agencji uzbrojenia. Miliard na sprzęt wojskowy

Import systemu Patriot to jedyny wielki kontrakt obronny, który zmierza do finału jeszcze w tym roku
materiały prasowe
MON zapowiada budowę agencji uzbrojenia – urzędu do programowania zakupów broni i wydawania miliardów złotych na sprzęt wojskowy.

Pomysł nie jest nowy. Koncepcja narodowego urzędu ds. uzbrojenia powracała już kilkakrotnie w przeszłoœci, zawsze gdy w MON piętrzyły się kłopoty ze sprawnym kontraktowaniem zakupów broni i usług. A obecnie sytuacja wydaje się krytyczna: w niekontrolowany poœlizg wpadajš kluczowe, największe od lat strategiczne programy modernizacyjne.

Nie da się już okreœlić - nawet w przybliżeniu – kiedy zakończy się postępowanie na œmigłowce wsparcia, nie ma jasnoœci, na jakim etapie sš przygotowania do pozyskania okrętów podwodnych nowej generacji, patrolowców i jednostek obrony wybrzeża, nie wiadomo, jak wyjœć z negocjacyjnego pata w zwišzku z uznawanym za wyjštkowo pilny programem dalekosiężnej artylerii rakietowej Homar, który miał być odpowiedziš przemysłu zbrojeniowego RP na rosyjskie iskandery. A to tylko niektóre przedsięwzięcia z długiej listy opóŸnień.

W końcówce zeszłego roku minister Antoni Macierewicz zapewniał, iż w 2017 r. MON wydało prawie wszystkie budżetowe fundusze, ok. 9 mld zł, przewidziane na sprzęt. – Jednak tylko ok. 60 proc. œrodków z planowanej puli trafiło w tym czasie na realizację najważniejszych zbrojeniowych programów operacyjnych – wyliczył wyjštkowo skrupulatny analityk wydatków MON Tomasz Dmitruk z „Nowej Techniki Wojskowej". – W dużej częœci pienišdze z ubiegłorocznego budżetu „przeznaczono na zaspokojenie potrzeb bieżšcych oraz drugorzędnych" – ocenia.

Czy zapowiedziane przez nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka utworzenie agencji uzbrojenia usprawni proces kontraktowania zbrojeniowych zakupów? Minister w œrodę w Polskim Radiu ujawnił, że powołuje właœnie pełnomocnika do budowy nowej zakupowej struktury. Minister powoływał się przy tym na pozytywne doœwiadczenia sojuszników: agencje ds. zakupów istniejš w wielu krajach NATO, z Francjš i Niemcami na czele.

– To dobry ruch. Ufam, że przyjęcie docelowych rozwišzań poprzedzš gruntowne analizy. Starannie zaplanowana organizacja i procedury miałyby szansę usprawnić proces inwestycyjny – twierdzi Andrzej Kiński, ekspert militarny, szef pisma „Wojsko i Technika". Kiński zwraca uwagę, że obecny Inspektorat Uzbrojenia z ok. 400 specjalistami zajmujšcy się setkami spraw i operacjami wielomiliardowej wartoœci znalazł się na granicy wydolnoœci.

Zdaniem eksperta przyszła instytucja – tak jak francuska agencja ds. wojskowych zakupów Direction Generale de Armament (DGA) czy inne podobne struktury w krajach NATO – musi łšczyć kompetencje do badania œwiatowego rynku uzbrojenia, organizowania przetargów i zlecania badań i projektowania nowych broni odpowiadajšcych wymaganiom operacyjnym Sztabu Generalnego WP.

– Nie chodzi o to, aby powielać francuski model z prawie 10 tys. urzędników, bo nie jesteœmy nuklearnym mocarstwem o globalnych ambicjach. W Polsce chodzi o czas i koordynację skomplikowanych procesów pozyskiwania, rozwoju technologicznego i wymiany wojskowego sprzętu – mówi Kiński.

Wojciech Łuczak, ekspert militarny i wiceprezes agencji Altair wydajšcej fachowy Raport WTO, podkreœla, że nie da się podejmować racjonalnych decyzji dotyczšcych wielomiliardowych zamówień na broń bez wiarygodnego, państwowego Ÿródła analiz rynkowych, czyli agencji, które rzetelnie oceni oferty sprzętowe producentów.

Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronnoœci Kraju, ostrzega, że oczekiwania zwišzane z powołaniem nowej instytucji organizujšcej zakupy broni i okreœlajšcej reguły na polskim obronnym rynku okażš się trudne do spełnienia, jeœli agencja nie zostanie wyposażona w wystarczajšce kompetencje i nie sięgnie po najlepszych specjalistów. – Już dawno zaniedbaliœmy systematyczne przygotowanie kadr i doskonalenie procedur. Należałoby jednak zaczšć od opanowania zwykłego bałaganu, który wkradł się w ostatnich latach do narodowych arsenałów – przekonuje Kułakowski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL