Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Problem prokuratorów z tajemnicš lekarskš

123RF
Prokurator może wystšpić o zwolnienie z tajemnicy lekarskiej, kiedy potrzebnych informacji nie da się ustalić w inny sposób.

Do prokuratur trafia coraz więcej spraw o błędy medyczne. W pierwszej połowie 2017 r. było ich blisko 3 tys. W całym 2016 r. prokuratury w całym kraju prowadziły 4963 postępowania o błędy medyczne. To o blisko 45 proc. więcej spraw niż w 2015 r. Liczba postępowań wzrosła o ponad 23 proc.

To powoduje, że œledczy majš więcej problemów z tego rodzaju sprawami. Najnowsze wytyczne Prokuratury Krajowej kierowane do wszystkich prokuratorów majš to zmienić. Chodzi o tajemnicę lekarskš i jej uchylanie przez sšdy.

– Uchylenie obowišzku dochowania tajemnicy zawodowej, m.in. lekarskiej, powinno następować, tylko gdy stosownych ustaleń nie można poczynić w inny sposób – przypomina wszystkim prokuratorom Anna Œwitalska-Kozyra, zastępca dyrektora departamentu postępowania przygotowawczego PK. Zwraca też uwagę, że takie zwolnienie jest decyzjš indywidualnš, dotyczy tylko konkretnej osoby w konkretnej sprawie.

Po wydaniu takiej decyzji lekarz jest zwolniony z obowišzku zachowania tajemnicy, ale tylko w takim zakresie, w jakim to zwolnienie jest niezbędne z punktu widzenia przedmiotu danej sprawy i zakresu przesłuchania. W œledztwie wniosek o przesłuchanie lub zwolnienie składa prokurator. Powinien to zrobić przed przesłuchaniem lekarza jako œwiadka na okolicznoœć informacji zwišzanych z pacjentem, a uzyskanych w zwišzku z wykonywaniem zawodu.

Rosnšca liczba spraw to wynik utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych. Poprawiło to jakoœć postępowań o błędy medyczne. Prokuratorzy z prokuratur regionalnych częœciej niż dotšd osobiœcie wykonujš czynnoœci procesowe, np. przesłuchania œwiadków.

Z analizy przeprowadzonej przez departament postępowania przygotowawczego dział do spraw błędów medycznych PK wynika, że prawie 3,5 tysišca (3450) postępowań tego typu jest prowadzonych w prokuraturach rejonowych, a ponad 1051 w okręgowych. W regionalnych sš 462 œledztwa dotyczšce zgonu pacjentów.

Decyzjami merytorycznymi zakończono w zeszłym roku 1767 spraw, w tym 113 aktem oskarżenia, cztery – wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. W 212 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia œledztwa, a w 1438 umorzyła postępowanie. Œledztwa zakończone aktem oskarżenia lub wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze stanowiły zatem 6,6 proc. postępowań zakończonych decyzjami merytorycznymi. W 2015 r. było to 4 proc. – podała prokuratura.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL