Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prokuratorzy

Andrzej Szeliga: postępowanie zgodne ze ślubowaniem

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Andrzej Szeliga, prokurator regionalny w Warszawie

Rz: Panie prokuratorze, kieruje pan jednš z największych prokuratur w kraju. Czy wynikajš z tego jakieœ szczególne problemy?

Andrzej Szeliga: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie podlegajš prokuratury: Okręgowa w Warszawie oraz Okręgowa Warszawa-Praga, a także 16 prokuratur rejonowych. Niezależnie od właœciwoœci miejscowej prokuratur warszawskich nie można zapomnieć, że PO w Warszawie jako jedyna w Polsce jest właœciwa w sprawach o przestępstwa – niezależnie od miejsca ich popełnienia – okreœlonych m.in. w ustawach: o giełdach towarowych, o funduszach inwestycyjnych i zarzšdzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi czy o obrocie instrumentami finansowymi.

Funkcjonuje w niej także Wydział do spraw Wojskowych, w którym prowadzone sš sprawy podlegajšce orzecznictwu sšdów wojskowych.

Czy sš jakieœ szczególne rodzaje spraw, które do was trafiajš?

Prowadzimy i nadzorujemy wielowštkowe sprawy o poważne przestępstwa gospodarcze wyrzšdzajšce szkody wielkich rozmiarów i finansowo-skarbowe, których skomplikowane stany faktyczne oraz wieloosobowy charakter wymagajš bardzo dużego nakładu pracy prokuratorów, a także współpracy z policjš – w tym CBŒ, KSP, komendami rejonowymi i powiatowymi, a także CBA, ABW i Krajowš Administracjš Skarbowš w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczoœci. Współpraca z nimi przebiega bardzo dobrze i przynosi wymierne efekty. W każdej sprawie prokuratorzy starajš się wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty prawne skutecznego pozbawiania sprawców korzyœci majštkowych odniesionych z popełnionych przestępstw, aby w ten sposób już na etapie postępowania przygotowawczego zabezpieczyć realnie możliwoœć wykonania kar, które im grożš. Chodzi m.in. o ruchomoœci – luksusowe samochody, pienišdze, biżuterię, udziały w spółce, zajęcie rachunków bankowych oraz obcišżanie hipotekš przymusowš nieruchomoœci należšcych do sprawców. Stosujemy przepisy dotyczšce konfiskaty rozszerzonej. W ostatnich dniach zabezpieczyliœmy przedsiębiorstwo o wartoœci szacunkowej ponad 49 mln zł, znajdujšce się na terenie województwa mazowieckiego. Jak ustalono, zostało kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej za pienišdze pochodzšce z korzyœci majštkowych uzyskanych z przestępstw karnych i karnych skarbowych. Popełniono je przy działalnoœci zorganizowanej grupy zajmujšcej się obrotem olejem smarowym i nieuprawnionš zmianš jego przeznaczenia na olej napędowy, a także praniem brudnych pieniędzy.

Na czym polega kierowanie PR w Warszawie?

Kierowanie tak dużš jednostkš wymaga ogromnego zaangażowania i poœwięcenia uwagi sprawom zarówno merytorycznym, wynikajšcym z prowadzonych postępowań, jak i kadrowym, biurowym, administracyjnym, finansowym i technicznym, które sš niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kierowanš przeze mnie prokuraturę tworzš zarówno prokuratorzy, jak i pracownicy sekretariatów i obsługa administracyjna. Ciężka praca i zaangażowanie wszystkich tych osób pozwala na jej sprawne i efektywne funkcjonowanie.

Wymagam, aby podlegli mi prokuratorzy postępowali zgodnie ze œlubowaniem prokuratorskim złożonym przy powołaniu na stanowisko prokuratorskie, pamiętajšc, że wykonywana przez nich praca jest służbš dla obywateli.

Czas pracy prokuratorów nie kończy się w godzinach urzędowania. Bywa przedłużany przez czynnoœci, które muszš być wykonane w konkretnym dniu z uwagi np. na terminy procesowe dotyczšce czasu wykonania czynnoœci z podejrzanymi, zatrzymanymi w ramach licznych realizacji procesowych, oględzin na miejscu zdarzeń, jak też ze względu na inne, bieżšce obowišzki służbowe.

Strzeżenie praworzšdnoœci i œciganie przestępstw to zadania, które staram się wykonywać wraz z podległymi mi prokuratorami na najwyższym poziomie, przy czym muszę zaakcentować iloœć spraw wpływajšcych do prokuratur warszawskich. Warszawa jest miejscem, w którym iloœć zdarzeń o różnorodnym charakterze przestępczym jest bardzo duża, stšd koniecznoœć bardzo dobrej i sprawnej organizacji działania wszystkich podległych mi prokuratur.

W okresie gdy pełnię funkcję prokuratora regionalnego w Warszawie, został zakupiony budynek dla PR Warszawa-Wola, zmieniliœmy siedzibę PR w Otwocku, przenieœliœmy siedzibę PR Warszawa-Œródmieœcie Północ, znajdujšcš się dotychczas na Ochocie, do budynku w Œródmieœciu. Dokonaliœmy również podziału największej w Polsce PR Warszawa-Mokotów, wyodrębniajšc nowš jednostkę, tj. Prokuraturę Rejonowš Warszawa-Ursynów. Mam nadzieję, że zmiany poprawiš warunki pracy prokuratorów i personelu administracyjnego. Dla podnoszenia kwalifikacji organizuję także szkolenia zarówno dla kadry prokuratorskiej, jak i personelu administracyjnego. Przyjšłem między innymi, iż na szkoleniach doœwiadczeni prokuratorzy w poszczególnych dziedzinach prawa dzielš się wiedzš i doœwiadczeniem z prokuratorami – zaznaczam przy tym, iż nie otrzymujš z tego tytułu gratyfikacji finansowej.

Skšd pan wie, co się dzieje w najmniejszej prokuraturze, która panu podlega?

Służš temu organizowane przeze mnie narady i spotkania z podległymi prokuratorami, podczas których omawiamy zagadnienia zarówno natury œciœle prawniczej, jak i organizacyjnej. Rozmowy służš znajdowaniu najlepszych rozwišzań, aby ułatwić i usprawnić naszš pracę, która jest bardzo szczególna.

Gdyby mógł pan coœ zmienić, poprawić, co to by było?

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Życzyłbym wszystkim, abyœmy mieli jak najmniej nieprzewidzianych zdarzeń, gdyż œwiadczyłoby to o zmniejszeniu iloœci popełnianych przestępstw i poprawie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Warszawy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL