Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo

HFPC krytykuje ustawę o mediach narodowych

123RF
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała opinię prawnš pakietu ustaw reformujšcych media publiczne i przekształcajšcych je w media narodowe.

W opinii zwrócono uwagę nie tylko na same przepisy ustawy, ale również na sposób jej przygotowania – nowelizacja została zgłoszona ponownie jako projekt poselski, a nie rzšdowy, co umożliwia pominięcie konsultacji społecznych podczas prac nad projektem. Projekt zgłoszono w tym trybie mimo wczeœniejszych zapewnień, że opinia publiczna będzie miała możliwoœć większego zaangażowania się w proces zmian w mediach publicznych w dalszych etapach prac. „Brak konsultacji społecznych i nietransparentny sposób przygotowania ustaw niewštpliwie same przez się muszš więc powodować negatywny odbiór proponowanych zmian, nawet jeœli poszczególne rozwišzania można oceniać pozytywnie" – czytamy w opinii.

Wštpliwoœci HFPC wzbudziła definicja misji publicznej sformułowana w projekcie. Choć samš próbę jej wprowadzenia do przepisów należy ocenić pozytywnie, to w niewystarczajšcy sposób odnosi się do pluralizmu, niezależnoœci i apolitycznoœci mediów publicznych. Wštpliwoœci budzi też brak uwzględnienia zakazu mowy nienawiœci oraz zastosowanie szeregu nieostrych pojęć, takich jak „tradycja narodowa" czy „wartoœci patriotyczne".

„Jednoczeœnie zastrzeżenia budzi obowišzek nadawania przez media publiczne stanowisk Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrów. Tak daleko idšce uprawnienia budzš wštpliwoœci w zakresie niezależnoœci redakcyjnej mediów publicznych. Zasadne byłoby więc ograniczenie obowišzku publikacji do Ťoœwiadczeń dotyczšcych ważnych zagadnień państwowychť, nie będšcych wyrazem poglšdów osób sprawujšcych władzę" – powiedziała Dominika Bychawska-Siniarska, prawniczka HFPC.

Wštpliwoœci rodzi również powołanie Rady Mediów Narodowych, ponieważ stworzenie nowego organu może być traktowane jako próba ominięcia Konstytucji i osłabienia konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Co więcej, przepisy o Radzie Mediów Narodowych nie likwidujš podstawowego zarzutu, jaki był formułowany wobec KRRiT, tj. jej politycznego charakteru. Projekt nie przewiduje gwarancji apolitycznoœci Rady Mediów Narodowych, która wybierana jest przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

W opinii HFPC, projekty ustaw w niewystarczajšcym stopniu odpowiadajš również na rozwój technologii, w tym rosnšce znaczenie Internetu. Ustawa powinna regulować zasady funkcjonowania platform internetowych mediów publicznych oraz dšżyć do ich ujednolicenia.

Opinia dostępna jest tutaj.

ródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL