Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Brutalne pobicie więźnia - dyrektor Służby Więziennej zawiadamia prokuraturę

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski
Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwoœci popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza Służby Więziennej, który pobił osadzonego. Wobec strażnika wszczęto też postępowanie dyscyplinarne.

Tak wynika z informacji, jakš dyrektor  okręgowy Służby Więziennej przekazał Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która interweniowała w tej sprawie.

Do HFPC zgłosili się anonimowi funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy poinformowali o pobiciu osadzonego przez pracownika Służby Więziennej na terenie ambulatorium jednostki penitencjarnej. Dowodem zdarzenia było załšczone nagranie z monitoringu, na którym widać, jak strażnik uderza pięœciš leżšcego na kozetce więŸnia. Dyrektor jednostki oraz szef działu ochrony, po zapoznaniu się z nagraniem, mieli zbagatelizować sytuację.

3 sierpnia 2017 r. Fundacja wystšpiła z interwencjš do dyrektora okręgowego Służby Więziennej. HFPC odwołała się w niej w szczególnoœci do art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zakazuje tortur oraz innych form maltretowania w sposób absolutny, niezależnie od okolicznoœci i zachowania pokrzywdzonego. Wskazano także na obowišzek wykonywania kary w sposób humanitarny i z poszanowaniem godnoœci ludzkiej.

29 sierpnia 2017 r. Fundacja otrzymała odpowiedŸ, z której wynika, że na polecenie dyrektora okręgowego Służby Więziennej w sprawie ponownie przeprowadzono czynnoœci wyjaœniajšce. W ich trakcie funkcjonariusze SW, którzy brali udział w zdarzeniu, potwierdzili, że podczas stosowania œrodków przymusu wobec osadzonego został on uderzony. W efekcie przeprowadzonych czynnoœci wyjaœniajšcych dyrektor jednostki złożył 24 lipca 2017 r. zawiadomienie do prokuratury o możliwoœci popełnienia przestępstwa przez wskazanego strażnika, a także wszczšł postępowanie dyscyplinarne względem niego.

- Cieszy nas, że o sprawie zostały poinformowane organy œcigania, choć powinno to mieć miejsce już wczeœniej, po przeprowadzeniu przez dyrektora pierwszego postępowania wyjaœniajšcego – komentuje dr Piotr Kładoczny, sekretarz zarzšdu HFPC.

Piotr Kubaszewski, koordynator Programu Interwencji Prawnej, podkreœla z kolei cišżšcy na władzach państwa obowišzek wyjaœnienia każdego przypadku złego traktowania. - Z art. 3 EKPC, poza zakazem tortur, płynie również obowišzek formalny, który polega na przeprowadzeniu rzetelnego dochodzenia oraz pocišgnięciu ewentualnych sprawców do odpowiedzialnoœci karnej – wyjaœnia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL