Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Przymusowe odwyki nie dajš efektów

123RF
- Państwo nie potrafi, bšdŸ nie widzi potrzeby wprowadzenia rozwišzań majšcych na celu poprawę efektywnoœci wykonywania orzeczeń sšdowych zobowišzujšcych do przymusowego leczenia odwykowego – uważa Rzecznik Praw Dziecka.

– Tam gdzie jest alkohol, często jest i przemoc. Unikanie obowišzku leczenia stanowi zagrożenie dobra dzieci – pisze w wystšpieniu do Ministra Zdrowia.

Sygnały napływajšce do Rzecznika Praw Dziecka wskazujš na niskš efektywnoœć obecnego sytemu w zakresie zapewnienia odpowiedniej iloœci miejsc w zakładach leczniczych dla osób skierowanych na leczenie orzeczeniem sšdu. Zdarza się, że okres oczekiwania na miejsce przekracza okres obowišzywania postanowienia o poddaniu się przymusowemu leczeniu (w 2013 i 2014 r. wynosił on nawet kilka miesięcy). Rocznie wpływa ok. 30-40 tys. wniosków o zastosowanie obowišzku poddania się leczeniu odwykowemu.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem ponieważ w skutek niesprawnie funkcjonujšcego systemu cierpiš dzieci. Statystyki wskazujš na œcisłš korelację występowania w rodzinie problemu z alkoholem ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

W ramach przeprowadzonych badań, spoœród wszystkich odpowiedzi ofiar przemocy, najwięcej (28,8%) wskazywało na występowanie w rodzinie problemu z alkoholem jako głównš okolicznoœć wystšpienia w rodzinie przemocy psychicznej. Œrednio 30% uczniów doœwiadczajšcych przemocy w rodzinie oceniła, że przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych nadużywa alkoholu. Badanie ujawniło zwišzek między stosowaniem poszczególnych rodzajów przemocy a tendencjš rodziców do nadużywania alkoholu. Dzieci, które deklarowały, że ich rodzice/opiekunowie prawni nadużywajš alkoholu częœciej doœwiadczały każdego z rodzajów przemocy, niż dzieci, w których opinii ich rodzice nie nadużywajš alkoholu.

W 2014 roku liczba osób będšcych pod wpływem alkoholu, wobec których istniało podejrzenie, że stosujš przemoc w rodzinie, wynosiła łšcznie 50.073.

- Dane ukazujš znanš prawidłowoœć współwystępowania problemu alkoholowego z zachowaniami przemocowymi. Wynikajšcy z obowišzujšcej ustawy antyalkoholowej obowišzek leczenia odwykowego stanowi prawnš formę ochrony społecznej przed kwalifikowanš grupš osób uzależnionych od alkoholu, których postępowanie godzi głównie w interesy rodziny i stanowi zagrożenie dobra dzieci – pisze Rzecznik w wystšpieniu generalnym do Ministra Zdrowia.

Marek Michalak zaapelował w nim o analizę problemu i podjęcie działań zmierzajšcych do wprowadzenia rozwišzań majšcych na celu przyspieszenie realizacji postanowień sšdów zobowišzujšcych osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Wystšpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL