Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Sprawa SKOK Wołomin: byly poseł oskarżony o 102 przestępstwa

Fotorzepa
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sšdu akt oskarżenia przeciwko byłemu posłowi, prezesowi Krajowego Zwišzku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz współwłaœcicielowi telewizji TVR Władysławowi S. Sprawa dotyczy wyłudzeń ze SKOK Wołomin.

Akt oskarżenia obejmuje także dwóch byłych członków zarzšdu spółki wydajšcej TVR - Dominika De V. oraz Tomasza S.  Oskarżonym grozi kara 15 lat więzienia.

Wyłudził 24 miliony złotych

Władysław S. został oskarżony o popełnienie 102 przestępstw. Dotyczš one wyłudzenia ze SKOK w Wołominie 3 pożyczek w łšcznej kwocie 3 mln 600 tys. złotych, a także prania brudnych pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 20 mln 899 tys. 100 złotych pochodzšcych z 93 innych czynów zabronionych popełnionych na szkodę SKOK Wołomin. W trakcie ubiegania się o pożyczki lub kredyty oskarżony Władysław S. przedkładał nierzetelne lub poœwiadczajšce nieprawdę dokumenty oraz nierzetelne pisemne oœwiadczenia majšce wpływ na uzyskanie wsparcia finansowego, w szczególnoœci dotyczšce uzyskiwanych dochodów, a także operaty szacunkowe okreœlajšce wartoœć nieruchomoœci. Dokumenty te były akceptowane przez kredytodawcę ze œwiadomoœciš, że potwierdzony jest w nich stan niezgodny ze stanem rzeczywistym.

Władysławowi S. prokuratura zarzuca ponadto udzielenie w 2013 roku pomocy do dokonania oszustw kredytowych na szkodę SKOK w Wołominie dokonanych na nazwiska podstawionych osób. Wyłudzone w ten sposób pienišdze w łšcznej kwocie 3 milionów złotych oskarżony przeznaczył na cele zorganizowanej grupy przestępczej. W jej skład wchodziły osoby, które majš status podejrzanych w œledztwie dotyczšcym SKOK Wołomin prowadzonym przez Prokuraturę Okręgowš w Gorzowie Wielkopolskim.

W toku œledztwa ustalono, że œrodki pochodzšce z wyłudzonych w latach 2010 – 2011 pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie, Władysław S. przeznaczył głównie na pokrycie zobowišzań podporzšdkowanego sobie, a zadłużonego kółka rolniczego, którego był prezesem oraz inne organizacje zwišzkowe z branży rolniczej, a także na cele prywatne. Pienišdze w kwocie 100 tys. złotych oskarżony przekazał tytułem pożyczki na rachunek TVR Sp. z o.o. – spółki będšcej właœcicielem telewizji TVR.

Pienišdze z oszustw szły na telewizję

Jak ustaliła prokuratura, spółka TVR sp. z o.o., prowadzšca telewizję TVR, finansowana była ze œrodków pochodzšcych z korzyœci majštkowych pochodzšcych z oszustw kredytowych popełnionych na szkodę SKOK w Wołominie. Od lata 2010 roku do jesieni 2014 roku dokonano 93 transferów œrodków finansowych w łšcznej kwocie 20 milionów 899 tysięcy 100 złotych wyłudzonych na szkodę SKOK Wołomin. Bezpoœrednio ze SKOK w Wołominie lub za poœrednictwem innych podmiotów gospodarczych tzw. cypryjskich oraz za poœrednictwem osób fizycznych, pienišdze te były transferowane na rachunki bankowe TVR Sp. z o.o.

W praniu brudnych pieniędzy brali udział oskarżeni: Władysław S. oraz Dominik De V. i Tomasz S. – byli członkowie zarzšdu spółki właœciciela telewizji TVR.

Władysław S. częœciowo przyznał się tylko do oszustw kredytowych. Kwestionuje ocenę karnš swoich działań. Natomiast Dominik De V. oraz Tomasz S. nie przyznali się do zarzucanych czynów.

Były poseł za kratami

Wobec Władysława S. i Dominika De V. w toku œledztwa zastosowano œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Władysław S. nadal pozostaje w areszcie.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majštkowe na kwotę 200 tys. zł i 100 tys. zł., a wobec Tomasza S. także dozór policji i zakaz opuszczania kraju połšczony z zatrzymaniem paszportu.

Na poczet kary grzywny, kompensaty majštkowej i przepadku korzyœci w œledztwie ujawniono i zabezpieczono majštek Władysława S. w postaci nieruchomoœci, których jest on właœcicielem.

Specjalne zespoły œledcze

Sprawy dotyczšce działajšcej od lutego 2009 roku do paŸdziernika 2014 roku zorganizowanej grupy przestępczej zajmujšcej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie prowadzone sš obecnie w trzech prokuraturach: w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku. W dwóch pierwszych jednostkach Prokurator Krajowy powołał specjalne zespoły do prowadzenia tych œledztw. Z uwagi na szczególnš wagę i zawiły charakter tych postępowań, Prokuratura Krajowa sprawuje nad nimi zwierzchni nadzór służbowy.

W toku nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgowš Warszawa – Praga w Warszawie œledztw dotyczšcych SKOK Wołomin status podejrzanych ma 256 osób. Do Sšdu skierowano akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie wyroków skazujšcych wobec ponad 140 osób.

W œledztwie w dalszym cišgu analizowana jest dokumentacja finansowa dotyczšca kilkuset kredytobiorców dotychczas nie objętych jeszcze zarzutami.

Ponadto Prokuratura Okręgowa w Białymstoku 9 lutego 2018 roku skierowała do sšdu akt oskarżenia przeciwko czworgu podejrzanym o popełnienie przestępstw między innymi na szkodę SKOK w Wołominie.   Zarzuty ogłoszono już 872 osobom

Aktualnie w toku wszystkich postępowań dotyczšcych zorganizowanej grupy przestępczej zajmujšcej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie ustalono, że głównym pomysłodawcš i koordynatorem grupy przestępczej był podejrzany Piotr P. – były oficer WSI służšcy w PRL w kontrwywiadzie wojskowym, który do 2012 roku był wiceprzewodniczšcym Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie. Œciœle współpracował on z członkami zarzšdu SKOK w Wołominie – prezesem Mariuszem G. i wiceprezesami Joannš P. i Mateuszem G.

Podejrzanemu Piotrowi P. do chwili obecnej przedstawiono 911 zarzutów oszustwa na łšcznš kwotę 1 miliarda 786 milionów 677 tysięcy złotych z tytułu wyłudzonych pożyczek i kredytów. Jego przestępcza działalnoœć doprowadziła do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem w kwocie 1 miliarda 441 milionów 644 tysišce 723 złote. Prokuratorzy ogłosili mu ponadto 105 zarzutów dotyczšcych prania brudnych pieniędzy na łšcznš kwotę 210 milionów 432 tysišce 28 złotych.

Podejrzany Piotr P. jest tymczasowo aresztowany.

Natomiast prezesowi zarzšdu SKOK w Wołominie Mariuszowi G. przedstawiono między innymi 539 zarzutów w zakresie doprowadzenia do niekorzystnego rozporzšdzania mieniem na łšcznš kwotę 660 milionów 384 tysišce złotych.

Aktualnie we wszystkich sprawach przedstawiono zarzuty 872 osobom. Wobec 76 podejrzanych stosowany jest œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy skierowali akty oskarżenia przeciwko 305 osobom. Prawomocnie skazano 156 z nich.

Majštek sprawców został zabezpieczony

Na podstawie materiałów zebranych w sprawach, a także korzystajšc z informacji uzyskanych od syndyka masy upadłoœci SKOK w Wołominie ustalono, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił gwarantowane deponentom SKOK w Wołominie œrodki pieniężne w kwocie około 2 miliardów 240 milionów złotych. Natomiast szkoda z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów wynosi około 3 miliardów złotych.

W toku œledztw dokonano zabezpieczeń majštkowych na nieruchomoœciach na łšcznš kwotę około 302 milionów złotych, na mieniu ruchomym w postaci pieniędzy na łšcznš kwotę około 8 milionów złotych i innym mieniu ruchomym na łšcznš kwotę około 33 milionów złotych. Łšcznie dokonano zabezpieczeń majštkowych na kwotę 343 milionów złotych.

Po wprowadzeniu nadzoru przez Prokuraturę Krajowš i działań koordynacyjnych poleconych przez Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego łšczna wartoœć zabezpieczonego mienia wzrosła o kwotę około 142 milionów złotych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL