Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Europejski Nakaz Dochodzeniowy pomoże przesłuchać świadka w innym kraju

AdobeStock
Prokuratura będzie mogła wnioskować o przesłuchanie œwiadka w innym kraju.

W polskiej procedurze karnej pojawia się Europejski Nakaz Dochodzeniowy. Ma usprawnić system pomocy prawnej. Prokuratura będzie mogła wnosić o przesłuchanie œwiadka w innym kraju.

Po Europejskim Nakazie Aresztowania, który sprawdził się w polskiej procedurze, przyszedł czas na wprowadzenie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END). Za sprawš unijnej dyrektywy ma obowišzywać od 22 maja 2017 r. Da szansę policji i prokuraturze krajów UE złożyć wniosek o przeprowadzenie dowolnej czynnoœci dowodowej: przesłuchanie œwiadka, okazanie czy eksperyment procesowy, dopuszczalne zgodnie z ich prawem krajowym. Projekt odpowiednich zmian w kodeksie postępowania karnego właœnie trafił do Rzšdowego Centrum Legislacji.

END może też być pomocny, m.in. przy czasowym wydaniu osób, które sš pozbawione wolnoœci, by złożyły zeznania jako œwiadek. Nie będš to więc podejrzani i oskarżeni, których przekazanie możliwe jest wyłšcznie na podstawie ENA. Wykluczone jest też stosowanie END w sprawach wykroczeniowych. Powód? Koszty. Jak ma to wyglšdać w praktyce? Prowadzšca dochodzenie policja, Straż Graniczna czy Służba Celna zwróci się do swojego odpowiednika w Unii Europejskiej o wykonanie END, gdy będzie chciała przeprowadzić dowód w polskim postępowaniu.

Wydanie END będzie niedopuszczalne, gdy nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwoœci. O tym zaœ zdecyduje prokuratura. Wydanie nakazu nie podlega kontroli instancyjnej w drodze zażalenia. Wykonaniem END z innych państw zajmuje się prokurator albo sšd rejonowy.

Dyrektywa wprowadza też wiele wyjštków od ogólnych przesłanek odmowy wykonania END. Jej celem jest bowiem usprawnienie systemu pomocy prawnej w sprawie czynnoœci dowodowych. Odmowa wykonania nakazu powinna być więc ostatecznoœciš.

Zmieniany art. 589 Kpk okreœla obowišzki informacyjne obcišżajšce organy polskie. Jednš z podstaw systemu END jest bowiem bieżšce wzajemne informowanie się przez organy państwa wydajšcego i państwa wykonujšcego o istotnych zdarzeniach, dotyczšcych postępowania ws. nakazu. Organ państwa wykonujšcego jest przede wszystkim obowišzany do powiadomienia państwa wydajšcego o otrzymaniu.

Koszty wykonania END obcišżajš państwo wykonujšce. Jeœli jednak okażš się nieproporcjonalnie wysokie, sšd lub prokurator może, według uznania, wystšpić do państwa wydania END o ich zwrot lub wyłożenie pewnej kwoty z góry.

podstawa prawna: Nowela procedury karnej z 10 stycznia 2018 r. DzU z 24 stycznia 2018 r., poz 201

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL