Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Pułapka legislacyjna na pokrzywdzonego w przypadku zakończenia postępowania wyrokiem nakazowym

Fotorzepa, Rafał Guz
Jeœli pokrzywdzony nie korzysta z pomocy pełnomocnika, może pozostawać w przekonaniu, że oœwiadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego będzie mógł złożyć po wezwaniu go przez sšd na rozprawę głównš. Jednak żadne przepisy nie nakazujš poinformowania go o tym, że postępowanie przed sšdem może zostać zakończone wyrokiem nakazowym, a więc bez rozpoczynania takiego przewodu. W tej sytuacji pokrzywdzony nie może złożyć sprzeciwu od wyroku nakazowego.

W wystšpieniu do Ministra Sprawiedliwoœci, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że przepisy Kodeksu postępowania karnego stwarzajš dla pokrzywdzonego swoistš pułapkę legislacyjnš, stawiajšcš go w gorszym położeniu niż inne strony postępowania karnego w przypadku zakończenia procesu karnego wydaniem wyroku nakazowego.

Obecny stan prawny powoduje bowiem, iż nawet w przypadku, gdy po stronie pokrzywdzonego – zwłaszcza działajšcego bez fachowego pełnomocnika – nie występuje żadne zaniedbanie, może on zostać pozbawiony możliwoœci obrony swoich interesów poprzez działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w tym przede wszystkim złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Sytuacja taka budzi wštpliwoœci co do zgodnoœci z konstytucyjnš zasadš sprawiedliwoœci proceduralnej. Skoro bowiem przepisy Kodeksu postępowania karnego dajš pokrzywdzonemu – działajšcemu jako oskarżyciel posiłkowy – uprawnienie do zakwestionowania wyroku nakazowego (poprzez wniesienie sprzeciwu), to jednoczeœnie nie powinny zastawiać na niego swoistej pułapki prawnej, w praktyce częstokroć uniemożliwiajšcej mu wykorzystanie tego uprawnienia.

- Pułapka ta polega na tym, że przepisy Kodeksu postępowania karnego wskazujšc termin – do czasu rozpoczęcia przewodu sšdowego na rozprawie głównej – przy zachowaniu którego pokrzywdzony wstępujšc w rolę strony w postępowaniu jurysdykcyjnym może skutecznie bronić swoich słusznych interesów, jednoczeœnie dopuszczajš zakończenie sprawy bez informowania o tym pokrzywdzonego pomimo tego, że termin ten nie upłynšł - pisze RPO.

W obecnym stanie prawnym pokrzywdzony jest informowany o możliwoœci zgłoszenia udziału w postępowaniu sšdowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego do czasu rozpoczęcia przewodu sšdowego na rozprawie głównej, jednak żadne przepisy nie nakazujš poinformowania go o tym, że postępowanie przed sšdem może zostać zakończone wyrokiem nakazowym, a więc bez rozpoczynania takiego przewodu, ani nawet o wydaniu takiego wyroku. Dla pokrzywdzonego, zwłaszcza działajšcego bez profesjonalnego pełnomocnika, może to spowodować niemożnoœć obrony jego słusznych interesów – może bowiem pozostawać w uzasadnionym przekonaniu, że oœwiadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego będzie mógł złożyć po wezwaniu go przez sšd na rozprawę głównš.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwoœci z proœbš o rozważenie zasadnoœci podjęcia stosownych działań legislacyjnych majšcych na celu ochronę uprawnień procesowych pokrzywdzonego.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL