Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Radcowie: tajemnica śledztwa zagrożona w projekcie ustawy Prawo o prokuraturze

Fotorzepa/ Radek Pasterski
Projektowana ustawa Prawo o prokuraturze dopuszcza możliwoœć bezkarnego naruszenia dobrego imienia dowolnie wskazanego człowieka poprzez ujawnienie informacji z toczšcego się postępowania przygotowawczego – uważajš eksperci Krajowej Rady Radców Prawnych.

Prawnicy z Oœrodka Badań, Studiów i Legislacji przy KRRP przeanalizowali projekt  autorstwa posłów PiS (druk sejmowy nr 162) w ramach opiniowania przez Radę projektów ustaw. Ich wštpliwoœci wzbudził proponowany art. 12, który przewiduje, że prokurator generalny, prokurator krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy mogliby przedstawić organom władzy publicznej, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także innym osobom, informacje dotyczšce działalnoœci prokuratury, w tym także informacje dotyczšce konkretnych spraw, jeżeli informacje takie mogłyby być istotne dla bezpieczeństwa państwa i jego prawidłowego funkcjonowania. Jednoczeœnie prokurator generalny oraz kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury mogliby przekazać mediom osobiœcie, lub upoważnić w tym celu innego prokuratora, informacje z toczšcego się postępowania przygotowawczego lub dotyczšce działalnoœci prokuratury, z wyłšczeniem informacji niejawnych, majšc na uwadze ważny interes publiczny. Realizacja tych uprawnień nie wymagałaby przy tym uzyskania zgody prowadzšcego postępowanie przygotowawcze.

- Projektowany przepis pozwalałby w praktyce na ograniczenie tajnoœci postępowania przygotowawczego, bowiem możliwoœć przekazywania informacji miałaby dotyczyć nie tylko ogólnie rozumianej działalnoœci prokuratury, lecz także „konkretnych spraw", przez co należy rozumieć również postępowania przygotowawcze – twierdzš eksperci z OBSiL.

W ich opinii ograniczenia tajnoœci postępowania przygotowawczego mogš być uzasadnione, lecz projektowany przepis idzie zbyt daleko i jest nieprecyzyjny.

- Podstawy udzielania informacji winny być w miarę możliwoœci precyzyjne, czego projekt nie zapewnia operujšc pojęciami nieokreœlonymi w zakresie tych przesłanek tj. „bezpieczeństwa państwa", a zwłaszcza „ prawidłowego funkcjonowania państwa" – podkreœlajš eksperci.

Ich uwagę zwróciło również uzasadnienie projektu, w którym stwierdzono, że w przypadkach ujawniania informacji z postępowań przygotowawczych, nie będzie miał zastosowania art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego. Oznacza to, że prokurator generalny lub upoważniony przez niego prokurator, nie ponosiliby odpowiedzialnoœci cywilnej i majštkowej za przekazanie nierzetelnych i niezgodnych z poczynionymi ustaleniami informacji.

Wštpliwoœci OBSiL budzi także brak koniecznoœci uzyskania zgody prowadzšcego postępowanie przygotowawcze na przekazanie informacji. Przepis nie przewiduje nawet koniecznoœci poinformowania go o przekazaniu informacji z postępowania.

Dyskusyjna jest możliwoœć przekazywania informacji ze œledztwa lub dochodzenia mediom ze względu na „ważny interes publiczny". OBSiL zauważa, że jest to kryterium ocenne. Wskazuje także na niezręczne użycie przez projektodawcę pojęcia „media", które obecnie jest nieostre.

Zdaniem OBSiL przepis zezwalajšcy na ujawnienie informacji jest zbyt ogólnikowy, niejasny i operuje nieostrymi pojęciami, co może być Ÿródłem ingerencji w sferę konstytucyjnie zagwarantowanej sfery praw i wolnoœci obywatelskich, gdyż działania oparte na takim przepisie będzie cechować dowolnoœć po stronie uprawnionego. Taka konstrukcja przepis dawałaby także możliwoœć bezkarnego naruszenia dobrego imienia dowolnie wskazanego człowieka. OBSiL postuluje więc wykreœlenie art. 12 z projektu lub gruntowne przeredagowanie z uwzględnieniem przedstawionych uwag.

Stanowisko OBSiL zostało już przekazane Kancelarii Sejmu RP. Projektem Sejm będzie się zajmował prawdopodobnie na rozpoczynajšcym się w œrodę trzydniowym posiedzeniu.

ródło: KRRP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL