Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawo karne

Maksymalny okresu tymczasowego aresztowania - wniosek RPO do TK

123RF
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodnoœci art. 258 § 2 i art. 263 § 7 Kodeksu postępowania karnego z Konstytucjš RP.

Problem został podjęty w wyniku analizy sprawy Macieja Dobrowolskiego, który po czterdziestu miesišcach, dzięki m. in. interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, został zwolniony z aresztu tymczasowego.

- Tymczasowe aresztowanie należy do katalogu œrodków zapobiegawczych przewidzianych przez Kodeks postępowania karnego. Jest ono najbardziej kontrowersyjnym œrodkiem zapobiegawczym i zarazem œrodkiem przymusu. Kontrowersyjnoœć tymczasowego aresztowania ma swoje Ÿródło w konsekwencjach dla praw i wolnoœci człowieka, jakie wywołuje - informuje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Największe wštpliwoœci Rzecznika budzi możliwoœć stosowania tymczasowego aresztowania tylko na podstawie grożšcej podejrzanemu surowej kary. Oznacza to, że można stosować ten œrodek zapobiegawczy, także wtedy, gdy nie ma żadnego ryzyka, że podejrzany będzie utrudniał postępowanie. Wštpliwoœci budzi także art. 263 § 7 k.p.k., który wprowadza możliwoœć przedłużania tymczasowego aresztowania po zapadnięciu wyroku w pierwszej instancji bez zakreœlenia górnej granicy.

Krzysztof Szczucki, Zespół Prawa Karnego w Biurze RPO

Dopóki wina oskarżonego nie zostanie udowodniona, należy uważać go za niewinnego, a więc do tego momentu nie można przyjšć, że dopuœcił się czynu zabronionego pod groŸbš kary. Tym samym, przed udowodnieniem winy niedopuszczalne jest stosowanie pozbawienia wolnoœci, które jest tymczasowym aresztowaniem tylko formalnie, zaœ materialnie jest karš. Ponadto, w odniesieniu do 263 § 7 k.p.k. należy zauważyć, że wprowadzenie możliwoœci przedłużania tymczasowego aresztowania bez jakiegokolwiek zakreœlenia górnej granicy, po której przekroczeniu nie można by było przedłużyć tymczasowego aresztowania o kolejny okres, narusza nie tylko zasadę zaufania obywatela do państwa, ale także zasadę dostatecznej okreœlonoœci przepisów. Brak granic tymczasowego aresztowania, albo przynajmniej przesłanek umożliwiajšcych zainteresowanemu prognozowanie okresu pozbawienia wolnoœci, narusza istotę zasad wynikajšcych z zasady demokratycznego państwa prawnego. Tymczasowe aresztowanie nie może być receptš na problemy wymiaru sprawiedliwoœci.

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego.pdf

ródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL