Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości: Prokurator Generalny może być posłem

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/Jerzy Dudek
PO i Nowoczesna chcš wygaszenia mandatu poselskiego Zbigniewa Ziobry. - Konstytucja nie zabrania sprawowania mandatu posła przez Prokuratora Generalnego – odpowiada resort sprawiedliwoœci.

We wtorek posłowie PO i Nowoczesnej złożyli we wtorek do marszałka Sejmu wniosek o wygaszenie mandatu szefa MS, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Jak uzasadniali, zgodnie z konstytucjš, nie można łšczyć funkcji posła i prokuratora.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci wydało stanowisko, w którym wskazuje na brak wštpliwoœci w kwestii łšczenia mandatu posła z funkcjš Prokuratora Generalnego, którym każdorazowo staje się Minister Sprawiedliwoœci.

Oto pełna treœć stanowiska:

Konstytucja nie zabrania sprawowania mandatu posła przez Prokuratora Generalnego. Gdyby taka była intencja jej autorów, wskazaliby na to jednoznacznie, ponieważ w czasie prac nad konstytucjš z 1997 roku funkcje ministra sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego były – jak obecnie – połšczone i pełnili je politycy będšcy jednoczeœnie posłami: Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Jaskiernia i Zbigniew Dyka. Podobnie było po uchwaleniu Konstytucji, gdy stanowiska Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego łšczyli z mandatem poselskim albo senatorskim: Hanna Suchocka, Stanisław Iwanicki, Grzegorz Kurczuk, Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski.

Kwestia nigdy nie budziła wštpliwoœci konstytucjonalistów. Konstytucja wyraŸnie odróżnia bowiem szeregowych prokuratorów liniowych, których – jako oskarżycieli publicznych – rzeczywiœcie obowišzuje zakaz łšczenia funkcji z mandatem poselskim, od Prokuratora Generalnego, którym staje się każdorazowo Minister Sprawiedliwoœci i który ma szczególny status jako przełożony całej prokuratorskiej struktury. Prokurator Generalny nie prowadzi osobiœcie œledztw ani nie stawia podejrzanym zarzutów, tylko jako członek rzšdu realizuje zadania wyznaczone w art. 146 konstytucji dotyczšce zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porzšdku publicznego.

Konstytucja RP w art. 103 stanowi, iż mandatu posła nie można łšczyć z funkcjš Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rzšdowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rzšdowej. Nadto stanowi, iż nie mogš sprawować mandatu poselskiego również sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostajšcy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa. Przepis ten skazuje również, że inne przypadki zakazu łšczenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może okreœlić ustawa.

Rozwinięciem powyższego w odniesieniu do prokuratury stanowiš regulacje ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177). Art. 97 § 1 tej ustawy stanowi, iż w okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalnoœci politycznej, zaœ prokuratorowi ubiegajšcemu się m.in. o mandat posła udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej. Nie dotyczy to prokuratora w stanie spoczynku. Nadto w art. 132 § 1 i 3 tej ustawy zawarto m.in. regulacje, zgodnie z którymi prokurator (prokurator w stanie spoczynku) wybrany do pełnienia funkcji w organach państwowych (np. uzyskujšc mandat posła) obowišzany jest zrzec się swojego stanowiska. Należy jednak podkreœlić, iż w powołanych przepisach jest mowa o prokuratorze (prokuratorze w stanie spoczynku), brak jest natomiast odniesienia do Prokuratora Generalnego. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, wyraŸnie rozróżnia stanowisko prokuratora od funkcji Prokuratora Generalnego, który nie jest prokuratorem w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy, Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury, a urzšd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwoœci. Na powyższe wskazuje również fakt, iż przedmiotowa ustawa nie wymaga aby Prokurator Generalny musiał spełniać wszystkie warunki umożliwiajšce powołanie na stanowisko prokuratora okreœlone w art. 75 ustawy, ograniczajšc je jedynie do niektórych z nich (wskazane w art. 75 § 1 pkt 1-3 i 8). Należy również podkreœlić, że także pozostałe regulacje ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze nie zakazujš Prokuratorowi Generalnemu łšczenia sprawowanego urzędu z mandatem posła.

Na koniec trzeba zwrócić uwagę, iż przedmiotowe rozwišzanie jest analogiczne do regulacji zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, ze zm.) obowišzujšcych do dnia 31 marca 2010 r., kiedy to urzšd Prokuratora Generalnego również sprawował Minister Sprawiedliwoœci. Wówczas nie były formułowane wštpliwoœci w przedmiocie możliwoœci łšczenia urzędu Prokuratora Generalnego z mandatem posła.

Na rozróżnienie między Prokuratorem Generalnym a pozostałymi prokuratorami wskazuje poœrednio art. 191 ust. 1 Konstytucji, który wprost wymienia Prokuratora Generalnego jako organ uprawniony do kierowania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem art. 103, wyliczajšc dokładnie osoby, które nie mogš łšczyć swoich funkcji ze sprawowaniem mandatu poselskiego, wymienia: sędziego, prokuratora, urzędnika służby cywilnej, żołnierza pozostajšcego w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusza policji oraz służb ochrony państwa. Gdyby zakaz miał się odnosić do Prokuratora Generalnego, przy tak szczegółowym wyliczeniu ta funkcja zostałaby wskazana wprost podobnie jak w art. 191.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL