Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Dni wolne od pracy w 2018 roku

Adobe Stock
W nowym roku będzie 251 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Teoretycznie, najwięcej dni przepracujemy w paŸdzierniku (23), lipcu i marcu (po 22). Najmniej w grudniu (19).

Wymiar czasu pracy w 2018 roku będzie wynosił 2008 godzin, czyli o 8 godzin więcej niż w 2017 roku. Łšcznie będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Tylko jedno œwięto wypada w sobotę, natomiast trzy w niedzielę.

Pierwsza okazja do złapania „głębszego oddechu" nadarzy się już w pierwszym tygodniu 2018 roku. Ustawowo wolny od pracy jest Nowy Rok – 1 stycznia, który przypada na poniedziałek. Œwięto Trzech Króli – 6 stycznia przypada natomiast na sobotę. Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku pracodawca ma obowišzek udzielić nam za ten dzień, inny dzień wolny od pracy. W wielu firmach będzie to pištek 5 stycznia.

W lutym i marcu bez brania urlopu nie odpoczniemy.

Œwięta wielkanocne przypadajš w 2018 roku na sam poczštek kwietnia, a dokładnie na 1 kwietnia (Wielkanoc) i 2 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny).

1 maja (œwięto pracy) przypada na wtorek, a 3 maja (œwięto Konstytucji) na czwartek. Jeœli weŸmiemy dodatkowo trzy dni urlopu (poniedziałek 30 kwietnia, œroda 2 maja i pištek 4 maja) to z weekendami będziemy mieć łšcznie aż 9 dni wolnego.

Kolejna okazja do zrobienia sobie dłuższego weekendu nadarzy się trzy tygodnie póŸniej, bowiem w 2018 roku Boże Ciało przypada na 31 maja, tj. czwartek. Wystarczy wzišć wolne w pištek 1 czerwca, i do pracy wrócimy dopiero w poniedziałek 4 czerwca.

Na kolejny ustawowo wolny dzień będziemy musieli poczekać aż do połowy sierpnia, czyli do œwięta Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny, które wypada w œrodę 15 sierpnia.

W listopadzie w okresie Wszystkich Œwiętych (1 listopada wypada w czwartek) możemy bioršc jeden dzień urlopu (pištek, 2 listopada) przedłużyć czas wolny do 4 dni. Œwięto Odzyskania Niepodległoœci 11 listopada przypadnie w 2018 roku w niedziele, a więc podobnie jak w przypadku Zielonych Œwištek na dodatkowy dzień wolny nie możemy liczyć.

Œwięta Bożego Narodzenia wypadnš natomiast w œrodku tygodnia – pierwszy dzień œwišt we wtorek, drugi w œrodę.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2018 roku

1 stycznia, poniedziałek - Nowy Rok

6 stycznia, sobota - Trzech Króli

1 kwietnia, niedziela - Wielkanoc

2 kwietnia, poniedziałek - Wielkanocny poniedziałek

1 maja, wtorek - Œwięto Pracy

3 maja, czwartek - Œwięto Konstytucji 3 maja

20 maja, niedziela - Zesłanie Ducha Œwiętego (Zielone Œwištki)

31 maja, czwartek - Boże Ciało

15 sierpnia, œroda - Œwięto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najœwiętszej Maryi Panny

1 listopada, czwartek - Wszystkich Œwiętych

11 listopada, niedziela - Œwięto Niepodległoœci

25 grudnia, wtorek - Boże Narodzenie. Pierwszy dzień œwišt

26 grudnia, œroda - Boże Narodzenie. Drugi dzień œwišt

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL