Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Ustawa dezubekizacyjna podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę

www.sxc.hu
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjnš obniżajšcš emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin. Œwiadczenia dla nich nie będš mogły być wyższe niż œrednie emerytury i renty wypłacane przez ZUS.

O podpisaniu w czwartek przez Andrzeja Dudę ustawy poinformowano w pištek na stronie internetowej prezydenta.

Ustawa obniża emerytury i renty "za służbę na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Od 1 paŸdziernika 2017 r. maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż œrednie œwiadczenie w ZUS (emerytura - ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł).

Według szacunków MSWiA obniżonych zostanie ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy będzie sprawdzać IPN, który informował, że dotyczy to ponad 240 tys. osób. Od decyzji obniżajšcej œwiadczenia będzie przysługiwało odwołanie do sšdu.

Szef MSWiA będzie mógł wyłšczyć z przepisów ustawy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" osoby pełnišce służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałš służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowišzków po 12 wrzeœnia 1989 r., w szczególnoœci z narażeniem życia".

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana będzie w myœl przepisów ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.

W katalogu znalazły się także służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednostki wypełniajšce zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, wypełniajšce zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujšce czynnoœci operacyjno-techniczne niezbędne w działalnoœci Służby Bezpieczeństwa, a także odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w SB.

Przepisami ustawy ma być także objęta kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci m.in. Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Legionowie, Szkoła Choršżych Milicji Obywatelskiej w Warszawie, a także Wydział Pracy Operacyjnej w Oœrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi. Kolejna grupa instytucji i formacji, które znalazły się w katalogu, to jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. informacja wojskowa, wojskowa służba wewnętrzna, zarzšd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zmiany majš przynieœć około 546 mln zł oszczędnoœci rocznie.

W 2009 r. uchwalona z inicjatywy PO ustawa obniżyła emerytury ok. 25 tys. osób z cywilnych służb specjalnych PRL i dziewięciu członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Od 2010 r. oficerowie służb PRL dostajš niższe œwiadczenia - obliczane według wskaŸnika w wysokoœci nie 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby za lata 1944-90 - jak wczeœniej, lecz 0,7 proc. (przelicznik zwykłej emerytury to 1,3).

W 2010 r. podawano, że ich œrednia emerytura wyniosła po tym ok. 2,5 tys. zł i wcišż była wyższa niż zwykłego emeryta - 1,6 tys. zł. Obniżka dotyczyła także tych pozytywnie zweryfikowanych w 1990 r., których przyjęto wtedy do UOP. Ok. 6 tys. przypadków z 25 tys. dotyczyło wdów i bliskich osób już nieżyjšcych.

Ustawa z 2009 r. nie objęła rent inwalidzkich, na które przeszła uprawniona do tego częœć b. oficerów, "uciekajšc" w ten sposób przed obniżkš œwiadczeń. Ponadto ustawa nie dotyczyła ok. 2 tys. esbeków, których akta sš w tajnym tzw. zastrzeżonym zbiorze IPN.

W 2010 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, przy pięciu zdaniach odrębnych, oddalił skargę na tę ustawę złożonš przez ówczesny klub Lewicy (dawniej - SLD). Zarazem TK uznał wtedy, że członkom WRON emerytury można było obniżyć tylko za służbę po 13 grudnia 1981 r. (obniżono za służbę od 8 maja 1945 r.). Oznaczało to przywrócenie częœci œwiadczeń członkom WRON.

Po wyroku szef UOP i MSW z lat 90. Andrzej Milczanowski mówił, że do TK "wkroczyła polityka i populizm", zaœ były szef UOP i były oficer służb PRL gen. Gromosław Czempiński zapowiadał odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC).

Skargi na Polskę do Strasburga złożyło ostatecznie 1,6 tys. dawnych esbeków. ETPC nie dopuœcił tych skarg do rozpatrzenia. Uznał, że nie doszło do "nadmiernych obcišżeń dla skarżšcych, którzy nie doznali utraty œrodków do życia albo całkowitego pozbawienia œwiadczeń, a system ten był i tak bardziej korzystny niż inne systemy emerytalne". Wczeœniej do warszawskiego sšdu wpłynęło w sumie 13,8 tys. skarg na decyzje o obniżeniu œwiadczeń. Sšd uwzględniał skargi głównie wdów po funkcjonariuszach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL