Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca, emerytury, renty

Rodzina 500 plus w UE - ważna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

Fotolia.com
Od 1 stycznia 2018 r. to wojewoda, a nie marszałek województwa będzie rozpatrywał wnioski zwišzane z przyznaniem œwiadczeń rodzinnych i œwiadczenia wychowawczego (500+), gdy dziecko lub rodzic sš poza krajem.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że œwiadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicš œwiadczenie o podobnym charakterze, za wyjštkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidujš inaczej. Rodzice składajšcy wniosek o przyznanie œwiadczenia sš zobowišzani do informowania o każdej zmianie majšcej wpływ na prawo do tego œwiadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Jeœli zatem osoba składajšca wniosek o œwiadczenie lub członek rodziny wskazanej we wniosku przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest zwišzany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnicy muszš sprawdzić, czy nie majš zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami odpowiedniemu organowi w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie majš zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Podobnie, jeœli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o œwiadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym organ administracji w Polsce. Ten  zaœ przekazuje te informacje do właœciwej gminy. Do końca 2017 roku organem, który rozpatruje wnioski jest Marszałek Województwa. Od 1 stycznia - Wojewoda.

Zmiana w organizacji rozpatrywania spraw dotyczšcych œwiadczeń rodzinnych i œwiadczenia 500+ została wprowadzona ustawš z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw zwišzanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428). Ma to zapewnić lepszš organizację rozpatrywania wniosków i wpłynšć na ich terminowe rozpatrywanie.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Regionalne Oœrodki Polityki Społecznej przekazujš już wszystkie sprawy w tym zakresie urzędom wojewódzkim, co może utrudnić kontakt z ROPS.

W sprawach indywidualnych po 1 stycznia 2018 r. zainteresowane osoby powinny kontaktować się bezpoœrednio z Urzędem Wojewódzkim.

Ministerstwo informuje również, że nie rozpatruje spraw indywidualnych,  odwołań ani zażaleń na decyzje lub postanowienia w sprawach œwiadczeń rodzinnych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL